Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha

Ema Parkerová byla štěs­tím bez sebe. Právě skon­či­la ško­la a na celých šest týd­nů má prázd­ni­ny. Je to o to lep­ší, pro­to­že byd­lí v záchran­né zoo­lo­gic­ké zahra­dě, jejímž maji­te­lem je strý­ček její mamin­ky - Horác. Navíc je mamin­ka zvě­ro­lé­kař­ka, tak­že Ema zdě­di­la po své rodi­ně základ­ní vlast­nost - bez­mezně milu­je zví­řa­ta. Poslední škol­ní den si šla Lucy, což je jmé­no její mamin­ky, pro Emu a hned son­do­va­la, jaký měla ten­to den. Ema byla spo­ko­je­ná se ško­lou, ale stej­ně byla nej­rad­ši, že zača­ly prázd­ni­ny. Hned, když vešly do zoo, vidě­ly, jaká je fron­ta nedo­čka­vých návštěv­ní­ků, ale to jim neva­di­lo, pro­to­že pro­šly kolem nich.

Ema šla s mamin­kou k jejich dom­ku, kte­rý byl na kra­ji zoo. Najednou Ema nad sebou zaslech­la vese­lé švi­to­ře­ní - nebyl to nikdo jiný než Monty, opi­čák, respek­ti­ve maki, nejmen­ší lemur na svě­tě, kte­rý měl obrov­ské zla­té oči a dlou­hý same­to­vý ocá­sek. Horác ho zachrá­nil jako malé mlá­dě a při­ve­zl ho do záchran­né zoo. Monty byd­lel v dom­ku s Emou a její mamin­kou a byl to nej­lep­ší Emin kama­rád. V zoo byl ředi­te­lem pan Pinch a nemě­la ho ráda Ema, její mamin­ka a žád­ná zdej­ší zví­řa­ta. Monty mu dělal samé schvál­nos­ti. Například dnes se roz­čí­lil, pro­to­že mu Monty sně­dl borův­ko­vý muf­fin.

Maminka šla zkon­t­ro­lo­vat levhar­ta, a tak necha­la Emu a Montyho samot­né s tím, aby při­šli domů na sva­či­nu. Pak ode­šla a Ema se jen usmá­la. Měla totiž tajem­ství. Jako jedi­ná rozu­mě­la všem zví­ře­cím řečem v zoo, pros­tě si moh­la popo­ví­dat s kaž­dým zdej­ším zví­ře­tem, což však peč­li­vě taji­la. Ema se šla pře­vlék­nout a s Montym se chtě­li sta­vit za vše­mi zví­řa­ty. Když se blí­ži­ly k Hettyině výbě­hu, což byl noso­ro­žec, tak uvi­dě­li pana Pinche. Ten měl v ruce ple­chov­ku mod­ré bar­vy a něco čmá­ral. Zatím k němu při­šla Lucy a pan Pinch hned vyu­žil pří­le­ži­tos­ti. Řekl jí, aby se zít­ra dosta­vi­la Ema přes­ně v devět hodin sem - má pro ni pro­jekt.

Emě se to v úkry­tu spo­lu s Montym nezdá­lo, a taky, že ano. Pan Pinch ji chtěl zavřít do poklad­ny na celé prázd­ni­ny, aby pro­dá­va­la líst­ky na spe­ci­ál­ní pro­jekt - krme­ní tuč­ňá­ků. Emě bylo jas­né, že se jí chce zba­vit, konec­kon­ců si to huhlal pod vou­sy, že když bude v poklad­ně, aspoň nebu­de otra­vo­vat ona ani ta její pří­šer­ná opi­ce. Jenže Ema se nevzda­la. Jednoho dne, hned zkra­je prázd­nin se vrá­til pra­strý­ček Horác a při­ve­zl sebou mlá­dě tuč­ňá­ka, kte­ré­mu dal jmé­no Pip. Byl ješ­tě vel­mi malič­ký, ale Ema z něj byla u vytr­že­ní.

Také se těši­la, že se Horác vrá­til, ale ten hned dru­hý den odlé­tal, což Ema dost těž­ce nes­la. Ale měla novou prá­ci, sezná­mit Pipa s ostat­ní­mi tuč­ňá­ky v jeho kolo­nii, ale to byl vel­ký pro­blém. Pip totiž mys­lel, že není tuč­ňák. Není se čemu divit. Kromě Horáce, Emy a její rodi­ny nikdy niko­ho jiné­ho nevi­děl. Ema se roz­hod­la, že mu pomů­že. Zkoušela to nej­víc s těmi v uvo­zov­kách jeho, ale tam to nešlo, a tak cho­di­li po zoo a sta­vě­li u kaž­dé­ho zví­ře­te, jest­li to není náho­dou pří­buz­ný Pipa. Nakonec se to Emě poda­ři­lo a Pip byl koneč­ně tuč­ňák.

Opět krás­ně napsa­ná kníž­ka o zví­řa­tech. Pochybuju, že by se našel někdo, komu by se tato kníž­ka nelí­bi­la. Svižně napsa­né, hez­ké kres­by, pros­tě cel­ko­vě výbor­ná. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke kou­pi a ke čte­ní. Má 120 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 135 Kč zde.

 

 • Autor: Amelia Cobb
 • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
 • Nakladatelství: Fragment
 • Datum vydá­ní:08. 02. 2018

 

Související příspěvky:

 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha12. února 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha Zeríf se zachytil prsty v malé puklině a pokoušel se vylézt na úzkou skalní římsu. Byl rád, že vyvázl vcelku se zdravou kůží. Byl na útěku celé dny. Jakmile se objevili Zelenopláštníci, […]
 • Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha9. února 2018 Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha Lewis jel s otcem autem do města, protože si chtěl koupit novou hru, jenž se jmenovala Ledová bouřka. Už ji totiž hrál u své kamarádky Maddy a přišla mu úžasná. Otec tomu moc nerozuměl. […]
 • Magická zvířata - kočičí čáry - kniha8. února 2018 Magická zvířata - kočičí čáry - kniha Lotka byla smutná. Před dvěma dny jí maminka sdělila, že vzala novou práci v Paříži, tudíž bude muset Lotka odjet ke strýčkovi na celé léto. Lotka byla velmi nazlobená, protože maminku […]
 • Psí záchranářky - Báječný pes - kniha4. března 2018 Psí záchranářky - Báječný pes - kniha Taylor šla ke své skříňce, už totiž skončilo vyučování a Taylor si ještě stále zvykala na novou školu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodinou do jiného města a nebylo to […]
 • Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha3. června 2018 Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha Orion a Destiny, dva okřídlení koně, dvojčata, se spolu za měsíčního svitu honili po obloze. Destiny vyhrávala a ještě si Oriona kvůli tomu dobírala, ale tak jemně sestersky. Orion si […]
 • Veterinární akademie - Škola začíná - kniha6. června 2018 Veterinární akademie - Škola začíná - kniha Ve Vrbovém údolí se Abbey chystala na svůj první školní den. Za spolubydlící měla holku jménem Hanna. Už na první pohled bylo patrné, že jejich rodiny jsou tak rozdílné, jak jen to mohlo […]
 • Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha1. března 2018 Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha Róza Sanchezová je desetiletá normální holka, ale má dva problémy - chce psa a má čtyři nezvedené starší bratry. Podle ní jsou hluční, špinaví, dělají rámus a vlastně zaneřádí celý dům. […]
 • Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha9. února 2018 Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá hvězda, která patřila její tetě Sofii a jejímu manželovi, veterináři Markovi, kteří ji měli velmi […]
 • Dusty: V nebezpečí - podaří se černobílému hrdinovi dostat zloděje?7. července 2018 Dusty: V nebezpečí - podaří se černobílému hrdinovi dostat zloděje? Pavel byl hodně rád, že měl na očích letecké brýle, protože vítr okolo něj a Dustyho byl velmi silný. Seděli spolu v křiklavě červeném dvojplošníku, když tu Pavel zavolal na svého psa […]
 • Elena: Přes všechny překážky - kniha19. května 2018 Elena: Přes všechny překážky - kniha Elena Weilandová, třináctiletá dívka, upírala oči k obloze, a to dosti kriticky, protože mračna byla stále přítomna, avšak usoudila, že zhruba hodinu bez deště využije na to, aby se mohla […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *