Eleanor se má vážně skvěle - Literární senzace pro všechny asociály

DSC 0012

Kdybychom moh­li za sto let nahléd­nout do sezna­mu povin­né čet­by, jsem si jis­tá, že bychom v něm, jakož­to význam­né­ho zástup­ce lite­ra­tu­ry 21. sto­le­tí, našli román „Eleanor se má váž­ně skvě­le“. Myslím si, že někte­ří stu­den­ti by ho nesná­še­li, při­šel by jim nud­ný a takřka o ničem, zato pro dru­hé by to byl jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších pří­bě­hů, kte­rý by je chy­tl za srd­ce, a rádi by se k němu dob­ro­vol­ně vra­ce­li. Jenže jak je tomu doo­prav­dy?

Na tuhle kni­hu jsem všu­de sly­še­la samou chvá­lu, v zahra­ni­čí na mě (a to v kaž­dém knih­ku­pec­tví, sku­teč­ně!) neu­stá­le kou­ka­la z oddě­le­ní TOP best­selle­rů a vůbec, stá­le jsem na ni někde nará­že­la. Nedalo mi to, Eleanor jsem si muse­la pře­číst a udě­lat si na ni svůj vlast­ní názor. Než vám ho však sdě­lím, něco málo k ději je nut­nos­tí pro lep­ší pocho­pe­ní:

Eleanor je vel­mi samo­tář­ský člo­věk. Ale ačko­liv nemá žád­né přá­te­le ani rodi­nu, s nikým netrá­ví vol­ný čas a již něko­lik let žije den­no­den­ně jed­nou a tou samou ruti­nou, nestě­žu­je si a vypo­řá­dá­vá se s živo­tem, jak nej­lé­pe umí. Ve skot­ském Glasgow pra­cu­je jako účet­ní, nesta­rá se o to, co si mys­lí dru­zí, pra­vi­del­ně v míst­ním obcho­dě naku­pu­je ty samé věci a o víken­dech se věnu­je pití vod­ky, díky kte­ré­mu se zapo­mí­ná na otřes­né dět­ství. Náhle se však spřá­te­lí s kole­gou Raymondem, a od té chví­le si je Eleanor vědo­ma toho, že musí vystou­pit ze své uli­ty ven.

Nyní by vám hlav­ní hrdin­ka měla být bliž­ší a měli bys­te se v její sple­ti­té osob­nos­ti vyznat ale­spoň o tro­chu více, než tomu bylo před chví­lí. Ale pokud máte pocit, že tomu­to intro­vert­ní­mu člo­vě­ku plně nero­zu­mí­te a Eleanořin pro­blém stá­le nechá­pe­te, věř­te mi, ono to ani po pře­čte­ní celé kni­hy nebu­de o moc lep­ší. Pro kaž­dé­ho z nás je samo­ta růz­ně pří­jem­ná, vyhle­dá­vá­me ji či nao­pak – a to je jen jeden z mno­ha vli­vů, kte­ré roz­hod­nou, zda vás kni­ha dosta­ne do kolen, nebo vás zane­chá chlad­ný­mi.

V kaž­dém pří­pa­dě se nemu­sí­te bát, že bys­te se nudi­li. Spisovatelka Gail Honeymanová píše vel­mi čti­vě a sviž­ně, tak­že pří­běh utí­ká jako voda – i přes­to, že je v kni­ze poměr­ně málo dia­lo­gů, kte­ré při­ro­ze­ně nabí­ze­jí více akce. Ale tady nejde prá­vě ani tak o akci a neče­ka­né zvra­ty, ale nao­pak o poci­ty, pro­žit­ky a zamyš­le­ní nad vývo­jem Eleanořiny osob­nos­ti, nad jejím zvlášt­ním cho­vá­ním a uva­žo­vá­ním. Jde o vži­tí se do její kůže a pozná­ní, že tako­ví­to lidé mezi námi oprav­du exis­tu­jí.

A tepr­ve pak vám to dojde. To, že skr­ze román „Eleanor se má váž­ně skvě­le“ pocho­pí­te, že někte­ří kolem nás se mohou potý­kat s podob­ný­mi pro­blémy. A vy tedy mís­to toho, že bys­te ono­ho podi­ví­na igno­ro­va­li, mu tře­ba nabíd­ne­te pomoc. Protože v tom oka­mži­ku už bude­te vědět, že vy nemá­te poně­tí o tom, čím vším si daný člo­věk pro­šel, co ho trá­pí, jaké má posti­že­ní či ome­ze­ní a podob­ně. Možností je spous­ta. A pro­to ho nemů­že­te ihned odsou­dit a zaška­tul­ko­vat. Jedno je pro­to zřej­mé – měli bychom si pomá­hat, a to za kaž­dých okol­nos­tí a bez roz­dí­lu.

Tyto myš­len­ky (a spous­tu dal­ších) ve mně vyvo­la­la Eleanor – podiv­ná lite­rár­ní posta­va, kte­ré stá­le moc nero­zu­mím a sna­žím se k ní najít svou ces­tu. A prá­vě pro­to jsem nesmír­ně vděč­ná, že jsem se moh­la pono­řit do toho­to nezvyk­lé­ho, hlu­bo­ké­ho pří­bě­hu, kte­rý mi roz­ší­řil obzo­ry a posu­nul zase o kus dál. I když ten­to román neřa­dím ke svým nej­ob­lí­be­něj­ším, roz­hod­ně sto­jí mini­mál­ně za jed­no pře­čte­ní (nebo ale­spoň pokus). Literatura by měla slou­žit nejen jako zábav­ná výplň naše­ho vol­né­ho času, ale měla by také, pod­le mého názo­ru, vzdě­lá­vat. To „Eleanor se má váž­ně skvě­le“ dělá vše­mi dese­ti.


Originální název:

Eleanor Oliphant Is Completely Fine (2017)

Žánr:
Literatura světová, Romány, Pro ženy
Vydáno:2017, Plus
Počet stran:352
Překlad:Olga Bártová
Autor obál­ky:Magdaléna Lindaurová
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná s pře­ba­lem
ISBN:978-80-259-0747-4


Eleanor se má vážně skvěle - Literární senzace pro všechny asociály
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Pekáč buchet - lehké, vtipné, romantické čtení plné výtečných receptů8. října 2018 Pekáč buchet - lehké, vtipné, romantické čtení plné výtečných receptů Milujete čtení románů a jídlo? Vaříte rádi a jíte? Spojte to co opravdu milujete. Do rukou se mě dostala výborná kniha plná humoru, vtipu, romantiky i dobrého jídla. Chcete se inspirovat a […]
  • Barbara Nesvadbová: Laskonky4. prosince 2016 Barbara Nesvadbová: Laskonky Kniha pro pobavení i lehké zamyšlení. Pokud hledáte nenáročnou četbu a jste žena, pak jsou pro vás Laskonky skvělou volbou. Barbara Nesvadbová nám v této knize předkládá dvacet šest […]
  • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Nebe je všude20. dubna 2017 Nebe je všude Ztráta někoho blízkého je vždycky nepříjemnou dobou plnou smutku, stesku, trápení a mnohých změn. Sedmnáctiletá Lennie si právě prochází takovým obdobím. Dosud žila ve stínu své sestry […]