Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl

dnes v noci jsem ji viděl

Během dru­hé svě­to­vé vál­ky ze zám­ku u Lublaně jed­né led­no­vé noci beze sto­py zmi­ze­la okouz­luj­úcí žena z vyso­ké spo­leč­nos­ti. Co se s ní sta­lo? Ona a její man­žel byli nuce­ni stý­kat se s němec­ký­mi důstoj­ní­ky, aby si udr­že­li spo­le­čen­ské posta­ve­ní. Zároveň ale taj­ně pomá­ha­li par­ti­zá­nům. Je to odpo­věď na otáz­ku, proč zmi­ze­li?

Osud zmí­ně­né krás­né ženy Veroniky postup­ně odha­lu­je pět vypra­vě­čů. Každý na ni vzpo­mí­ná jinak - jako na extra­va­gant­ní milen­ku, milu­jí­cí dce­ru, vzne­še­nou nedo­stup­nou dámu, hod­nou a las­ka­vou paní i věr­nou pří­tel­ky­ni. Těchhle pět vyprá­vě­ní vám umož­ní poznat všech­ny strán­ky Veroničiny pova­hy - a pře­ce - i když si ji oblí­bí­te a bude­te ji obdi­vo­vat - zůsta­nou vám její myš­len­ky, poci­ty a taj­né tou­hy skry­té.

Drago Jančar se při psa­ní toho­hle romá­nu inspi­ro­val sku­teč­nou udá­los­tí. Vydání kni­hy Dnes v noci jsem ji viděl ote­vře­lo dlou­ho tabu­i­zo­va­né téma pře­vra­tu, k nemuž v Jugoslávii došlo kon­cem dru­hé svě­to­vé vál­ky a kte­rý pro­ti sobě posta­vil i býva­lé spo­jen­ce v boji pro­ti němec­kým oku­pa­nům.

O Veroničině živo­tě jako prv­ní pro­mlu­ví její býva­lý uči­tel jízdy na koni a mile­nec, s kte­rým něko­lik měsí­ců žila. Jednou v noci se mu zdá, že viděl Veroniku, a to ho při­mě­je ke vzpo­mí­na­ní na ženu, kte­rou moc milo­val a kte­rá ho nako­nec - jis­tě i na radu své mat­ky - opus­ti­la a vrá­ti­la se zpát­ky k man­že­lo­vi. Pak její mat­ka litu­je, že ji k návra­tu k man­že­lo­vi pře­mlu­vi­la. Kdyby to neu­dě­la­la, vědě­la by, že její dce­ra je živá, zdra­vá a šťast­ná. Bývalý němec­ký zdra­vot­ník vzpo­mí­ná na las­ka­vou a svou zámec­kou paní, s kte­rou se spřá­te­lil během vál­ky a kte­rou mu při­po­me­ne záhad­ný dopis, ve kte­rém se nezná­mý ode­sí­la­tel pídí po jejím osudě. Následují vzpo­mín­ky věr­né slu­žeb­né, kte­rá jako posled­ní mlu­vi­la s Veronikou a jejím man­že­lem a opi­su­je okol­nos­ti jejich zmi­ze­ní.

Více na Kritiky.cz
SCARLETT JOHANSSON SCARLETT JOHANSSON (Nataša Romanoff / Black Widow) se dokázala vypracovat na pozici jedné z nejta...
Posilka | Tigran Hovakimyan ...
Batman: Ohlédnutí zpátky - Šestnáctiletá netopýří historie v kostce Je vcelku zvláštní pročítat si články zaměřující se na nejnovějšího Batmana a srovnáv...
Minirecenze: Faunův labyrint Faunův labyrint mě nevyšachoval a ani nestrhl tempem. Přesto mohu říci: „Líbil se… a moc....
Vzácná návštěva - Clemens Kuby Hlavní město naší republiky se má na co těšit – do Prahy totiž přijede světoznámý spis...

Jako posled­ní pro­mlu­ví muž, kte­rý občas na zám­ku pomá­hal. Ví, co se sta­lo s Veronikou,protože byl u toho. I když uply­nu­lo mno­ho let, nedo­ká­že na ni zapo­me­nout. Kdyby jen teh­dy věděl, co způ­so­bí jeden jedi­ný malý čin, vyko­na­ný ze žár­li­vos­ti a hně­vu...

Veronika a její man­žel jsou vel­mi sym­pa­tič­tí. Už od začát­ku kni­hy tuší­te, že to s nima nedo­padlo dob­ře, a ten pocit pořád sílí, ale i tak dou­fá­te ve šťast­ný konec. Dočkáte se ho? To zjis­tí­te, když si tuhle nád­her­nou a půvab­nou kníž­ku pře­čte­te.

 

Hodnocení: 90%

DNES V NOCI JSEM JI VIDĚL

Autor: Drago Jančar

Originální název: To noč sem jo videl

Překlad: Kamil Valšík

Vydáno: Plus, 2018

Počet stran: 216

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit zde.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Dcera války17. prosince 2018 Dcera války Desetiletá Ana Jurićová bezstarostně pobíhá ulicemi Zagrebu, jezdí na kole, hraje fotbal a ze všeho nejraději tráví čas se svým nejlepším kamarádem. Když vypukne občanská válka, její život […]
  • Recenze: Zlověstné vlny11. června 2018 Recenze: Zlověstné vlny Ostrov kdesi na severu Skotska, neklidné moře, temná obloha a ještě temnější rodinná historie, kterou má za úkol objasnit mladý svérázný oceánograf. Toho času působící jako soukromý […]
  • Tragický příběh mladé Veroniky odhalí kniha "Dnes v noci jsem ji viděl"9. července 2018 Tragický příběh mladé Veroniky odhalí kniha "Dnes v noci jsem ji viděl" Je si možné v čase války zachovat lidskou tvář a zároveň zůstat na výsluní mezi společenskou smetánkou? I s povahou  a chováním, které není poplatné normě tehdejší doby? Kde a jak skončila […]
  • Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky10. srpna 2018 Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky Pavel Taussig se narodil do židovské rodiny, ale rodiče ho nechali pokřtít jako evangelíka. Chlapec totiž přišel na svět jen několik měsíců po Hitlerově uchopění moci v Německu a jeho […]
  • Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého11. července 2018 Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého Ukradený bacil - jistý bakteriolog přisunul pod mikroskop sklíčko s preparátem jedné z nejnebezpečnějších nemocí vůbec - cholera. Na tento zárodek momentálně pohlížel bledý muž, jenž na […]
  • Clařino dědictví – rodina především?22. listopadu 2018 Clařino dědictví – rodina především? Máte rádi rodinné ságy? Chcete se vrátit do období druhé světové války? Milujete Provence a její krásy? Francoise Bourdin vám nabízí pokračování příběhu Clary Morvanové a její […]
  • Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí21. června 2018 Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí Životní příběh Marii Vittorii začíná ve dvacátých letech dvacátého století v italských horách, kde život lidí utváří tvrdá práce a neochvějná víra. Maria se bojí, že se neprovdá a zůstane […]
  • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […]
  • Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí4. března 2018 Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí Irena Sendlerová pracovala jako sociální pracovnice ve Varšavě. Počas druhé světové války byla součástí odbojového hnutí a když viděla, v jakých hrozných podmínkách Židé v ghettu žijí, […]
  • Ochutnávačka6. března 2019 Ochutnávačka Druhá světová válka se chýlí ke svému konci a v Berlíně přestává být bezpečno. Proto se Magdini rodiče rozhodnou, že svou dceru pošlou na venkov ke strýcovi a tetě. Tam se ale nesetká s […]

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *