Dr. Nick Crumpton a Gaia Bordicchia: Světový atlas zvířat

SvetAtlas

Velkoformátový nád­her­ně ilu­stro­va­ný atlas zví­řat by roz­hod­ně neměl chy­bět pod vánoč­ním stro­meč­kem. A je jed­no, zda budou obda­ro­vá­ny děti nebo dospě­lí. Pokud vás zají­má svě­to­vá fau­na a zají­má vás, jaký je původ jed­not­li­vých dru­hů a kde žijí, je Světový atlas zví­řat od Nicka Crumptona kni­hou prá­vě pro vás.

Upoutá už obál­kou, jejíž tma­vá barva evo­ku­je hvězd­nou oblo­hu. Na obál­ce jsou vyob­ra­ze­ná zví­řa­ta a v jejich tělech jed­not­li­vé hvězdy, při­po­mí­na­jí­cí zví­ře­cí sou­hvězdí.  Některé strán­ky kni­hy lze roz­lo­žit, čímž je někte­rým kapi­to­lám věno­ván vět­ší pro­stor a vy se může­te do zví­ře­cí říše pono­řit ješ­tě hlou­bě­ji.

Výborným poči­nem je Strom živo­ta. Na něm si snad nej­víc uvě­do­mí­te, že pla­ne­ta Země pros­tě pře­ky­pu­je živo­tem. „Žije na ní něco mezi pěti mili­o­ny a sto mili­o­ny dru­hů zví­řat – což je sice dosti neu­r­či­té, na dru­hou stra­nu jde o při­zná­ní, že spo­čí­tat všech­ny dru­hy zví­řat pros­tě není v lid­ských silách. Díky Stromu živo­ta zjis­tí­te, v jakém vzta­hu jed­not­li­vé zví­ře­cí dru­hy jsou. Některé vzta­hy vás mož­ná pře­kva­pí, zvláš­tě pokud jste ve ško­le v bio­lo­gii zrov­na nevy­ni­ka­li.

Vztahy mezi zví­řa­ty jsou vysvět­le­ny jed­no­du­še, ale zají­ma­vě. Nutí k zamyš­le­ní: „Všechna zví­řa­ta ovliv­ňu­jí navzá­jem nejen sami sebe, ale také své život­ní pro­stře­dí. Toto ovliv­ňo­vá­ní je jako pavu­či­na, kte­rá pro­po­ju­je všech­ny živé tvo­ry. Biologové nazý­va­jí tako­vou pavu­či­nu – spo­leč­ně s pro­stře­dím, ve kte­rém zví­řa­ta žijí – eko­sys­tém.“ Následuje před­sta­ve­ní všech pro­stře­dí, v nichž se na Zemi vysky­tu­je život – od tun­d­ry přes lesy a luči­ny až po pouš­tě. Další kapi­to­ly jsou děle­ny pod­le kon­ti­nen­tů či spe­ci­fic­kých čás­tí pla­ne­ty – Arktida, Severní Amerika, Střední a Jižní Amerika, Evropa, Asie, Afrika, Oceánie, Australasie a Antarktida. Je ško­da, že Oceánii – tedy Tichému oce­á­nu – obrov­ské­mu pásu moře vět­ší­mu, než všech­ny svě­ta­dí­ly jsou věno­vá­ny jen dvě strán­ky, přes­to­že je domo­vem neu­vě­ři­tel­né­ho množ­ství zví­ře­cích dru­hů.  Škoda je to také pro­to, že tyto strán­ky pat­ří, co se týče barev­nos­ti, k nej­pes­t­řej­ším v kni­ze, a to hlav­ně díky pes­t­ro­ba­rev­ným rybám a záři­vým korá­lo­vým úte­sům.

Publikace s vší­má také ohro­že­ní zví­řat. Druhy sice vymí­ra­jí při­ro­ze­ně, snad nikdy ale neby­la rych­lost vymí­rá­ní tak rych­lá, jako v sou­čas­nos­ti. Dozvíme se, kdo za to může, ale také, kte­ré orga­ni­za­ce a jakým způ­so­bem se sna­ží pomo­ci. V kapi­to­le Bráníme náš svět je „návod“ jak kaž­dý z nás může zví­řa­tům a pla­ne­tě pomo­ci. Sympatické je, že pomá­há i tato kni­ha, a nejen svým obsa­hem: „Malý způ­sob, jak pomo­ci naší pla­ne­tě, je kupo­vat recyklo­va­ný papír, pro­to­že tím zajis­tí­me, že nezmi­zí všech­ny lesy. Vy jste už zača­li: Papír v této kni­ze byl cer­ti­fi­ko­va­ný orga­ni­za­cí Forest Stewardship Council (znač­ka ozna­ču­jí­cí výrob­ky, kte­ré vznik­ly v sou­la­du se zása­da­mi pří­ro­dě blíz­ké­ho les­ní­ho hos­po­da­ře­ní).

Mementem kni­hy je, že je důle­ži­té se o zví­řa­tech učit. „Čím více všem dru­hům rozu­mí­me, obdi­vu­je­me je a respek­tu­je­me, tím více bude­me ochot­ni zajis­tit, aby všich­ni živí tvo­ro­vé měli na této pla­ne­tě svůj spra­ved­li­vý podíl.“

Součástí kni­hy je jmen­ný rejstřík. Kniha kro­mě čes­kých názvů zví­řat obsa­hu­je i názvy latin­ské, což zvy­šu­je její popu­lár­ně nauč­nou hod­no­tu.


 • Světový atlas zví­řat
 • Autor: Dr. Nick Crumpton a Gaia Bordicchia
 • Počet stran: 52 stran
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Nakladatelství: CPress
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
 • Hodnocení: 100 %

 

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]