Doris Wolf - Jak prekonať strach, úzkost, paniku, fobie

Chcete vedieť ako skro­tiť strach, úzkosť, pani­ku ale­bo fóbiu? Tak siahni­te po tej­to kni­he.

V úvo­de kni­hy nájde­te vysvet­le­nie, aké roz­die­ly exis­tujú med­zi tými­to 4 poj­ma­mi. Ďalej už autor­ka pre­chá­d­za ku kon­krét­nej­ším zále­ži­tos­ti­am a hovorí o troch spô­so­boch, ako u člo­ve­ka môže vznik­n­úť strach, úzkosť atď. Je dob­ré vedieť, ako strach vzni­ká, pre­to­že tak sa s ním ľah­šie pra­cu­je.

Reakcia na pod­net môže byť:

 • vro­de­ná – s tým sa už člo­vek naro­dí (to však nezna­me­ná, že sa s ním nedá pra­co­vať).
 • zís­ka­ná– člo­vek tak­úto reak­ciu „zís­ka“ uče­ním počas živo­ta
 • zvlášt­ne prí­či­ny – sem patria rôz­ne kom­pli­ká­cie, kto­ré sa spá­jajú pre­važ­ne s fyzi­o­lo­gic­ký­mi zme­na­mi orga­ni­zmu

Autorka pon­úka ešte ďal­šie čle­ne­nie stra­chov – napr. podľa toho, aký strach je bež­ný v istej život­nej eta­pe (det­ské stra­chy).

Podstatná infor­má­cia, kto­rá sa nesie celou kni­hou, je tá, že strach/úzkosť/ fóbia žije iba v našej hla­ve a prísluš­ná emoč­ná reak­cia vzni­ká v dôsled­ku raci­o­nál­ne­ho hod­no­te­nia. Áno, niek­to­rých vecí je cel­kom pri­rod­ze­né a správ­ne báť sa. Napríklad jedo­va­tých hadov, kto­ré môžu člo­ve­ku ublí­žiť. Také však u nás nežijú a prav­de­po­dob­nosť, že sa s nimi u nás stret­ne­te je mini­mál­na. Jediný jedo­va­tý had je vre­te­ni­ca a aby ste ju stret­li, musí­te - byť na správ­nom mies­te, musí byť tep­lo, musí to byť na sln­ku, musí to byť nao­zaj vre­te­ni­ca atď. Navyše, v našich kon­či­nách exis­tu­je via­ce­ro dru­hov hadov, pre­to prav­de­po­dob­nosť, že ten, kto­rý sa popred Vás v tom lese prepla­zí bude vre­te­ni­ca, je veľ­mi malá.

Aký je potom dôvod báť sa hadov? Žiadny, lebo nepred­sta­vujú veľ­mi reál­ne nebez­pe­čen­stvo. Mozog je však nau­če­ný, že „hady sú zlé“, pre­to sa ich „tre­ba báť“, čím sa vo výsled­ku akti­vi­zu­je emoč­ná zlož­ka – strach. A pre­to sa bojí­me všet­kých hadov rov­na­ko.

Čo je hor­šie, niek­torí ľudia sa boja aj pre­ven­tív­ne – maľujú si kata­stro­fic­ké sce­ná­re. Pôjdem do lesa na huby, čo keď tam bude had a uštip­ne ma? Takto sa stre­so­vať dopre­du nie je správ­ne, pre­to­že to pôso­bí nie­len na psy­chi­ku (stres, napä­tie), ale aj na fyzic­ké telo (vyš­ší tlak, pote­nie rúk). A to v tom lese ani nemu­sí­te stret­n­úť žia­d­ne­ho hada, no bude­te sa báť.

Autorka v kni­he roz­ví­ja kla­sic­kú sché­mu kognitívno-behaviorálne tera­pie (KBT) – ABC (situ­á­cie, hod­no­te­nie, pocit/telesná reak­cia) a za pomo­ci ana­ly­zo­va­nia kazu­is­tíc­kých prí­pa­dov sa sna­ží uká­zať, ako sa zba­viť stra­chu. V záve­re kni­hy sa nachá­d­za pra­cov­ný list a kapi­to­la so skú­se­nos­ťa­mi iných ľudí, čo im pomoh­lo pre­ko­nať strach.

Mimochodom, vede­li ste, že strach z pav­ú­kov je u ľudí vro­de­ný, zati­aľ čo strach z hadov je zís­ka­ný (prav­de­po­dob­ne za to môže­me „poďa­ko­vať“ roz­práv­kam)? Neviem, ako to ved­ci vysk­ú­ma­li, ale roz­hod­ne je to zau­jí­ma­vá info.

Záverečné hod­no­te­nie: 93%

Veľmi dob­re napí­sa­ná kni­ha. Na úvod sú kľúčo­vé pojmy stručne objasne­né, pre bež­né­ho čita­teľa, s vystvet­le­ním, aký je med­zi nimi roz­diel. Autorka pre­pá­ja teó­riu s pra­xou – kazu­is­tic­ké prí­pa­dy s tera­pe­u­tic­kou teó­ri­ou a prí­klad­mi vyu­ži­tia v reál­nom živo­te. Zároveň je súčas­ťou kni­hy znač­ný pries­tor na pomoc sebe samé­mu, vďaka radám autor­ky. Pri troche pev­nej vôle a pocti­vej prá­ci na sebe sa aj Vy môže­te zba­viť neja­kej tej fóbie.Čo kni­he vytý­kam, je viac menej čis­té KBT, kto­ré môže bež­né­ho čita­teľa tro­chu odra­diť.

Knihu môže­te zak­úpiť vo vyda­va­teľstve Grada.

 

 

Titulný obrá­zok bol pre­vza­tý zo strán­ky vyda­va­teľstva.

Související příspěvky:

 • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]
 • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
 • Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%)17. dubna 2017 Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%) Perfekcionisti bežia za dokonalosťou, ktorá je akýsi spoločenský ideál. No kým ostatní majú dokonalosť iba ako akýsi navigačný bod, perfekcionisti vidia dokonalosť ako povinnosť. Bežia […]
 • Ailsa Franková -Zbavte se zbytečností v životě a mějte se skvěle (94%)12. prosince 2016 Ailsa Franková -Zbavte se zbytečností v životě a mějte se skvěle (94%) Počuli ste už niekedy niečo o „skvelých zónach“? Ich tvorkyňa je anglická hypnoterapeutka Ailsa Franková, ktorá je tiež autorkou tejto knihy.  O čom sú „skvelé zóny“? Sú o pochopení […]
 • Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100%13. září 2016 Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100% Chcete jedinečnú knihu? Knihu, po ktorej siahnete vo chvíli, keď vám je smutno? Knihu, ktorá osloví vaše srdce? Práve ste sa k nej dostali. Áno, takýto pocit som nadobudla po prečítaní […]
 •  404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%)20. listopadu 2016  404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%) Sú knihy, ktoré mávame uložené v poličke a vraciame sa k nim opakovane a opakovane. Takou knihou, ktorú z rúk človek len tak ľahko nepustí, je nepochybne kniha 404 nejkrásnějších […]
 • Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100%27. dubna 2017 Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100% Úprimne ma potešilo, keď som v kníhkupectve objavila knihu profesora Enrighta. Problematika odpúšťania mi nie je neznáma a preto som vedela, že táto kniha je poklad. Na začiatok je […]
 • Lenka Rožnovská – Horsenky – Hříbatko Mia3. července 2016 Lenka Rožnovská – Horsenky – Hříbatko Mia Snívali ste niekedy o vlastnom koníkovi? Dankin najväčší sen je mať koníka. A jedného marcového dňa sa jej tento sen splní! Dostáva žriebätko od strýka Paľa, ktorý býva na farme. Danka, […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *