Domácí laboratoř - vydejte se do fascinujícího světa vědy

IMG 20181028 103858

Máme doma zví­da­vé dít­ko? Zajímá se náš syn či dce­ra živě o dění kolem sebe? Podpořme dět­skou tou­hu po vědě­ní a ponoř­me se spo­lu s nimi do vzru­šu­jí­cí­ho svě­ta expe­ri­men­tů, jež nadchnou nejen malé, ale i ty vět­ší.

Bohatě ilu­stro­va­ná pub­li­ka­ce s množ­stvím foto­gra­fií budou­cí věd­ce pro­ve­de krok za kro­kem cel­kem 28 zají­ma­vý­mi poku­sy, jež půso­bí tak tro­chu jako kouz­la. Je roz­dě­le­na na čty­ři cel­ky, a to na oddíl ZKOUMÁME JÍDLO, POKUSY  NA DOMA, VODNÍ SVĚTVENKOVNÍ ZÁBAVA.

V prv­ní čás­ti zjis­tí­me, že i kuchyň je skvě­lým mís­tem pro vědec­ké poku­sy. Pomocí běž­ně dostup­ných suro­vin a pomů­cek si děti mohou vypěs­to­vat lízát­ka z jed­lých ros­tou­cích krys­ta­lů, napí­ší taj­nou zprá­vu pomo­cí nevi­di­tel­né­ho inkous­tu, stvo­ří pří­še­ry z pěno­vých bon­bo­nů či vytvo­ří bate­rie pomo­cí pěti cit­ro­nů.

V kapi­to­le POKUSY NA DOMA si vysta­čí­me s tak běž­ný­mi věc­mi, jako je papír, gumič­ka či nafu­ko­va­cí balon­ky. Z papí­ru si budou­cí věd­ci vytvo­ří zda­ři­lý model DNA nebo slo­ží spe­ci­ál­ní papí­ro­vá leta­dél­ka, tře­ba dlou­ze letí­cí kluzák, rych­lou šip­ku či rov­nou akro­ba­tic­ké leta­dlo, jež zatá­čí, stou­pá, kle­sá, a dokon­ce vykrou­ží ve vzdu­chu smyč­ku.

Posloucháme hud­bu na mobi­lu? V tom pří­pa­dě se nám budou hodit repro­duk­to­ry ke smart­pho­nu, vyro­be­né pomo­cí dvou papí­ro­vých kelím­ků a kar­to­no­vé trub­ky. A věř­me nebo ne, hud­ba zní s jejich pomo­cí čis­tě­ji a hla­si­tě­ji.

Víte, jak vytvo­řit mode­ly pla­net z gumi­ček, kalei­do­skop plný barev, rake­to­vé balón­ko­vé auto či tan­čí­cí­ho hada? Tato pří­ruč­ka pře­ky­pu­je udi­vu­jí­cí­mi nápa­dy.

Nejvíce mě zau­jal pokus nazva­ný věž hus­to­ty, v němž si naše rato­les­ti vyzkou­ší, jak rea­gu­jí kapa­li­ny o růz­né hus­to­tě, když do nich vho­dí­me napří­klad malé raj­čát­ko či pin­k­pon­go­vý míček.

U kaž­dé­ho expe­ri­men­tu je uve­den nejen podrob­ný návod s potřeb­ný­mi pomůc­ka­mi, obráz­ky a foto­gra­fie­mi, ale i vysvět­le­ní, jak vše fun­gu­je, a pří­klad ze sku­teč­né­ho svě­ta, v němž se s daným jevem může­me setkat. Je zde vypsá­na též obtíž­nost jed­not­li­vých výzku­mů a čas, potřeb­ný k jejich pro­ve­de­ní. Vše je popsá­no krok za kro­kem tak, aby kaž­dý mohl daný pokus zvlád­nout.

Pomocí této kni­hy si snad­no vytvo­ří­me mýdlo­vou lodič­ku, ros­tou­cí kráp­ník či šumi­vé bom­by do kou­pe­le, jež je mož­né pou­žít jako ori­gi­nál­ní dárek.

Chce si vaše dítě vyro­bit prů­zrač­nou ledo­vou kou­li, džun­g­li v láhvi nebo fan­tas­tic­ké fosi­lie? Není nic jed­no­duš­ší­ho.

Tato nápa­di­tá pří­ruč­ka pra­cu­je s běž­ně dostup­ný­mi potra­vi­na­mi, suro­vi­na­mi či mate­ri­á­lem, a tudíž se do zkou­má­ní může­me pus­tit hned. Je podá­na hra­vou, čti­vou a sro­zu­mi­tel­nou for­mou, jež baví nejen malé, ale i dospě­lé.

Od této pub­li­ka­ce se vaše dít­ko neod­trh­ne, dokud ji nedo­čte a někte­ré poku­sy nevy­zkou­ší. Zaujme i ty, kte­rým věda ve ško­le zatím při­pa­dá nud­ná a nezá­živ­ná, nato­lik, že mož­ná změ­ní názor. Pozor, výpra­va do svě­ta, v němž je mož­né coko­li, prá­vě začí­ná.


Nakladatelství: EDIKA

Datum vydá­ní: 30.8. 2018

Počet stran: 160

Rozměr: 216 x 276 mm

Vydání: 1.

Překlad: Radek Chajda

Vazba: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 9788026612834

EAN: 9788026612834

Hodnocení: 100 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku?22. července 2018 Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku? Jakékoliv výkladové karty mají jedinečnou schopnost, kterou jim nemůže upřít ani ten největší skeptik: Možná nám nedají přesnou odpověď na naši otázku, to vlastně není ani jejich účelem, […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • České dějiny mají své hrdiny26. dubna 2017 České dějiny mají své hrdiny Pro čtenáře od osmi let je určená publikace Pavly Šmikmátorové České dějiny mají své hrdiny. Jde o další knihu – kreativní pracovní sešit pro děti, plnou rébusů, osmisměrek, tajenek, […]
  • Michal Breus – Síla správného okamžiku2. ledna 2018 Michal Breus – Síla správného okamžiku Fráza „Byť v správny čas na správnom mieste“ dostane po prečítaní tejto knihy úplne nový zmysel. Nie je tajomstvom, že človek nefunguje náhodne – funguje podľa určitých cyklov, ktoré sa […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]