Dívka, která chtěla zachránit knížky

Na tuhle kni­hu jsem se vel­mi těši­la, nejen kvů­li „mně blíz­ké­mu“ téma­tu, ale hlav­ně kvů­li krás­ně pou­ta­vé obál­ce a v nepo­sled­ní řadě i té vel­ké zápla­vě krás­ných a kou­zel­ných ilu­stra­cí, kte­rý­mi je kni­ha plná, a jež se na své­ho čte­ná­ře doslo­va usmí­va­jí z kaž­dé strán­ky.

Hlavní hrdin­kou této kni­hy je asi dese­ti­le­tá díven­ka Anna, jejíž nej­vět­ší váš­ní byla čet­ba knih. Čtení knih byl její život.

Anna milo­va­la kni­hy.

Četla celé dny.

Četla ráno, než vsta­la z poste­le.

Četla večer, než šla spát.

Četla v noci, kdy měla spát.

Když do poko­je při­šla mamin­ka nebo tatí­nek, děla­la, že spí.

Ale nespa­la.

Čest si pod peři­nou.

V kni­hách se ska­ma­rá­di­la se stov­ka­mi nových přá­tel.

Získala i něja­ké nepřá­te­le.

Ale tako­vý je život.

Každý den po ško­le pra­vi­del­ně navště­vo­va­la kni­hov­nu, kde byla vždy vel­mi vlíd­ná kni­hov­ni­ce paní Monsenová. Svým způ­so­bem, i když si byly po strán­ce věko­vé vel­mi vzdá­le­né, si i tak dob­ře rozu­mě­ly a byly si veli­ce blíz­ké, neboť je spo­jo­va­la spo­leč­ná lás­ka a vášeň pro kni­hy. Dalo by se dokon­ce říci, že byly skvě­lé pří­tel­ky­ně.

Jednou, když zas Anna navští­vi­la kni­hov­nu, byla paní Monsenová vel­mi smut­ná, a to kvů­li kni­hám, kte­ré již nikdo del­ší dobu neče­tl, pro­to­že hod­ně lidí o nich ani nevě­dě­lo, a ani o tom, o co všech­no při­chá­ze­jí, když si je zrov­na nečtou.

Poté už neby­la smut­ná jen paní Monsenová, ale pan Berg, pro­to­že to byl prá­vě on, kdo pra­co­val dole ve skla­du a měl prá­vě za úkol likvi­do­vat všech­ny ty kni­hy, jež už nikdo dlou­ho neče­tl. Tato prá­ce byla vel­mi nevděč­ná, neboť kdy­by tyto kni­hy pan Berg nezni­čil, zce­la urči­tě by při­šel o prá­ci a jeho mís­to by pak dostal někdo jiný, jež by se toho rád ujal.

Když budou kni­hy, kte­ré nikdo nečte, niče­ny,

zmi­zí s nimi i posta­vy.

Jako pod­zim­ní list. Uvadnou.

Rozplynou se a pro­mě­ní v prach.

Ztratí se ve vět­ru. Navždy.

Hrozné pomyš­le­ní.

Anna se s tou­to sku­teč­nos­tí nechtě­la smí­řit a dosta­la skvě­lý nápad! Všechny kníž­ky, co nikdo nechce číst, sama spa­sí. Rozhodla se, že když je nechce číst nikdo jiný, bude to prá­vě ona, kdo je všech­ny pře­čte.

Zezačátku se to zdá­lo jako vel­mi geni­ál­ní a skvě­lý plán, ale s postu­pem času se pře­svěd­či­la o tom, že je to nad­lid­ský úkol. Knih bylo pří­liš mno­ho! Mnoho na to, aby je zvlá­dl pře­číst pou­ze jeden člo­věk. Byla bez­rad­ná.

Ale v jed­nom oka­mži­ku, když už si Anna mys­le­la, že je vše ztra­ce­no a je to bez­na­děj­né, stal se tak tro­chu malý a neo­če­ká­va­ný zázrak. Z niče­ho nic se v knihov­ně obje­vi­la vel­mi záhad­ná a tajem­ná kni­ha, ale nedo­psa­ná. Chyběla posled­ní strán­ka pří­bě­hu....

Ano, ta strán­ka v kni­ze chy­bě­la a byla to i tak tro­chu drob­ná a maza­ná lest, jak zno­vu při­mět všech­ny lidi zno­vu číst kni­hy, a hlav­ně najít si „svůj“ vlast­ní ztra­ce­ný konec z kni­hy.

A všich­ni hle­da­li, hle­da­lo celé měs­to, hle­da­la celá země... dokud se neob­je­vi­la dív­ka, kte­rá chtě­la zachrá­nit kníž­ky a kdo ví, mož­ná nako­nec našla i tu nedo­psa­nou posled­ní strán­ku....

Najde někdo posled­ní strán­ku, abychom si moh­li pře­číst rozuz­le­ní zají­ma­vé­ho a pou­ta­vé­ho pří­bě­hu oné tajem­né kni­hy? Bude Anna se svo­jí misí úspěš­ná? A co ostat­ní? A jaký poprask tako­vá nedo­psa­ná kni­ha může vyvo­lat po celé zemi?...

Tato kníž­ka, kte­rá je urče­na pře­váž­ně pro malé­ho čte­ná­ře, zce­la urči­tě pro svo­jí hlav­ní myš­len­ku „jak při­mět děti nená­sil­nou for­mou číst“ a utvá­řet si své vlast­ní svě­ty, roz­ví­jet svo­jí fan­ta­zii; urči­tě nadchne nejen malé, ale i dospě­lé čte­ná­ře.

Kniha je psá­na vel­ký­mi pís­me­ny a jed­not­li­vá slo­va jsou posklá­dá­na do zvuč­ných rýmu, tak­že se pří­běh čte vel­mi snad­no a sám. Navíc kou­zel­né a pou­ta­vé vyprá­vě­ní o lás­ce ke kníž­kám je téma­tic­ky hez­ky roz­pra­co­vá­no a dopl­ně­no krás­ný­mi, barev­ný­mi ilu­stra­ce­mi, jež kni­hu dotvá­ří jako pra­vý „kniž­ní skvost“ do dět­ské kni­hov­nič­ky.

S „Dívkou, kte­rá chtě­la zachrá­nit kníž­ky“ zno­vu obje­ví­te svůj zájem, cit, lás­ku ale i vášeň pro tiš­tě­nou kni­hu, a rádi pak bude­te lis­to­vat její­mi strán­ka­mi, dýchat vůni papí­ru a snít o svých hrdi­nech z kníž­ky, hltat řádek po řád­ku, strán­ku po strán­ce...

Ale pozor, čís­la strá­nek v této kni­ze nehle­dej­te, stej­ně bys­te je nena­šli!

Knížka je cel­ko­vě moc hez­ky zpra­co­vá­na a pro­pra­co­vá­na do posled­ní­ho detai­lu a roz­hod­ně nadchne malé i vel­ké čte­ná­ře, kte­ří se ke čte­ní této kníž­ky budou chtě nechtě stá­le vra­cet.

 

Dívka, kte­rá chtě­la zachrá­nit kníž­ky
Text: Klaus Hagerup
Ilustrace: Lisa Aisato
Překlad: Šárka Stejskalová
Vydalo Nakladatelství DOBROVSKÝ s.r.o.
Rok vydá­ní: 2018
ISBN 978-80-7390-936-9

Dívka, která chtěla zachránit knížky
Ohodnoťte článek

Andrea Bátovská

Související příspěvky:

  • Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy29. července 2018 Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy Chcete se při čtení pořádně zasmát od srdce? Tak si zcela určitě nenechte ujít úsměvné lapálie jedné malé holčičky v knize pod názvem"Ty, ty, ty, Matyldo!", jež vydala Grada […]
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […]
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]
  • GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát...1. května 2018 GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát... S jakou knížkou jde dětem psaní hezky od ruky? No jak jinak než-li s "GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát..." od Heleny Uhlířové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ1. května 2018 MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Magická zvířata - Kočičí čáry“ od Holly Webbové, jež vydalo nakladatelství Fragment, ve […]
  • Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké30. srpna 2018 Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké Tak u téhle knížky jsem se náramně pobavila, a abych řekla pravdu, tak jsem se občas přistihla i u toho, že mně i smíchy tekly slzy po tváři. Ještě nikdy jsem se u žádné knihy nepobavila a […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *