Diktáty trochu jinak pro 6. a 7. třídu ZŠ

Diktáty tro­chu jinak pro 6. a 7. tří­du ZŠ
Ohodnoťte člá­nek

„Otevřete si seši­ty, napí­še­me si dik­tát!“ Kdo si nevzpo­mněl na slo­va uči­tel­ky češ­ti­ny a při slo­vě dik­tát se neo­ro­sil, lže. Diktát – o „level“ hor­ší než pěti­mi­nu­tov­ka, stra­ší žáky a stu­den­ty již něko­lik dese­ti­le­tí. Psaní rod­ným jazy­kem bez chyb však pat­ří k základ­ním pilí­řům vzdě­lá­ní. Náročná ces­ta po úska­lích čes­ké­ho pra­vo­pi­su bude koru­no­va­ná úspě­chem pou­ze teh­dy, pokud bude­te pro­cvi­čo­vat, opa­ko­vat a ujas­ňo­vat si nejas­nos­ti. Nová kni­ha autor­ské dvo­ji­ce Růženy Hníkové a Martiny Chloupkové je sice urče­na pře­de­vším žákům 6. a 7. tří­dy, vzhle­dem k tomu, že opa­ko­vá­ní je mat­kou moud­ros­ti, může roz­ší­řit počet svaz­ků knihov­ny kaž­dé­ho, kdo občas cítí, že mu s češ­ti­nou tak tro­chu „ujíž­dí vlak“.

Autorky rea­gu­jí na sou­čas­nou dobu, tak­že nud­né věty na pro­cvi­če­ní gra­ma­tic­kých jevů typu „Koně se spla­ši­li a lidič­ky utí­ka­li“ neče­kej­te. Jak vysvět­lu­jí autor­ky: „Napadlo vás někdy, že dik­tát se dá pojmout jiným způ­so­bem, než na jaký jsme zvyklí? Inovativní pří­stup zalo­že­ný na správ­ném poro­zu­mě­ní dané­mu gra­ma­tic­ké­mu jevu je efek­tiv­ní a vede k lep­ším výsled­kům.“ Tím ino­va­tiv­ním řeše­ním je myš­le­no to, že žák si nej­pr­ve text dik­tá­tu pře­čte, poté pro­ve­de cvi­če­ní na zafi­xo­vá­ní si pra­vi­del a k pocho­pe­ní pra­vo­pis­ných jevů a až poté si dik­tát, kte­rý uči­tel dik­tu­je, napí­še. Ačkoli se to může zdát pro žáky jed­no­du­ché, urči­tě je to efek­tiv­ní. Diktát s dopro­vod­ný­mi cvi­če­ní­mi z této pub­li­ka­ce tak neslou­ží pou­ze k ově­ře­ní zvlád­nu­té­ho uči­va, dává žákům mož­nost obtíž­něj­ší jevy pro­cvi­čit, nutí je k logic­ké­mu myš­le­ní, k mezi­o­bo­ro­vé­mu či mezi­před­mě­to­vé­mu pře­sa­hu (např. téma­tem dik­tá­tu na pro­cvi­če­ní psa­ní vel­kých pís­men je sice výlet balo­nem nad Českou repub­li­kou, prv­ní z dopro­vod­ných cvi­če­ní pro­vě­řu­je, zda žáci zna­jí stá­ty také pod­le jejich ofi­ci­ál­ní­ho poli­tic­ké­ho zří­ze­ní, např. Čína – Čínská lido­vá repub­li­ka). Důraz je kla­den na vše­o­bec­né vzdě­lá­ní a poro­zu­mě­ní tex­tu, zkrát­ka na ty kom­pe­ten­ce, na kte­ré se zamě­řu­jí sou­čas­né rám­co­vé vzdě­lá­va­cí pro­gra­my.

Kniha je roz­dě­le­na do dva­nác­ti kapi­tol, věno­va­ných jed­not­li­vým pra­vo­pis­ným jevům. Diktáty pro­cvi­ču­jí pra­vo­pis vel­kých pís­men, psa­ní u/ú/ů, zdvo­je­né hlás­ky, vyjme­no­va­ná slova/ před­po­ny vy-/vý-, sho­du pří­sud­ku s pod­ně­tem, pra­vo­pis s-, z-, v-, kon­cov­ky pod­stat­ných jmen, pří­dav­ná jmé­na, zájme­no mě/ mně, inter­punk­ci, bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně. Jedna kapi­to­la je věno­vá­na sou­hrn­né­mu dik­tá­tu na pod­stat­ná jmé­na, jed­na sou­hrn­né­mu dik­tá­tu na všech­ny pro­cvi­čo­va­né pra­vo­pis­né jevy. Na kon­ci kni­hy jsou uve­de­na řeše­ní dopro­vod­ných cvi­če­ní k dik­tá­tům.

Dobrou ber­lič­kou jsou u jed­not­li­vých dik­tá­tů vel­mi struč­ná pou­če­ní nebo poznám­ky o pra­vo­pis­ných jevech.

Na tuto pub­li­ka­ci nava­zu­jí stej­no­jmen­né dik­tá­ty pro 8. a 9. roč­ník od stej­né autor­ské dvo­ji­ce.

 • Diktáty tro­chu jinak pro 6. a 7. tří­du
 • Autor: Růžena Hníková – Martina Chloupková
 • Ilustrace: Aleš Čuma
 • Nakladatelství: Fragment
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Počet stran: 63

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 110 Kč.

Jana Špačková

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Související příspěvky:

 • Ondřej Hník – Růžena Hníková – Martina Chloupková: Diktáty trochu jinak pro 5. třídu20. září 2018 Ondřej Hník – Růžena Hníková – Martina Chloupková: Diktáty trochu jinak pro 5. třídu „Přečti si text – procvičuj gramatické jevy – napiš diktát na jedničku“ to je „motto“ příručky, která si klade žákům usnadnit náročnou cestu pravopisem. Pokud se totiž děti chtějí opravdu […]
 • Diktáty trochu jinak pro 8. a 9. třídu ZŠ26. ledna 2018 Diktáty trochu jinak pro 8. a 9. třídu ZŠ Všem, kteří tápou v českém pravopisu, hlavně žákům 8. a 9. tříd se do rukou dostává příručka, která si klade za cíl usnadnit jim náročnou cestu českým pravopisem. Nabízí dostatek diktátů a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *