Desatero boháče aneb pravidla, která vám pomohou na cestě za bohatsvím

Desatero bohá­če aneb pra­vi­dla, kte­rá vám pomo­hou na ces­tě za bohat­svím
Hodnocení: 1.4 - ‎10 hl.

Kdo by nechtěl být boha­tý, nemuset pře­mýš­let nad kaž­dou koru­nou a žit svo­bod­ně dle svých před­stav? Právě nová pří­ruč­ka nabí­zí čte­ná­ři návod, jak žít svo­bod­ně, s dostat­kem peněz a hlav­ně bez dlu­hů. Jedná se o základ­ní­ho prů­vod­ce, kte­rý vám před­sta­ví deset zdán­li­vě jed­no­du­chých pra­vi­del, kte­ré je vhod­né zavést do své­ho živo­ta, abys­te se sta­li bohá­či. Témata jsou od vydě­lá­vá­ní peněz, jak s nimi zachá­zet a jak je roz­mno­žo­vat, aby byl člo­věk zabez­pe­če­ný i v nepří­jem­ných situ­a­cích, kte­ré mohou v živo­tě nastat.

Nejprve zjis­tí­te, jaký máte vztah k penězům. Tento vztah do nás zase­li rodi­če a mož­ná zjis­tí­te, že prá­vě špat­ný postoj k penězům vám brá­ní stát se boha­tý­mi. Dalším důle­ži­tým aspek­tem je najít to, v čem je člo­věk dob­rý a v čem bude pří­no­sem pro ostat­ní, pro­to­že prá­vě na tom může člo­věk bohat­nout. Zapálený člo­věk vždy v prá­ci před­čí toho, kdo ji dělá jen pro­to, že se nějak uži­vit musí, ale vlast­ně ho to neba­ví a mož­ná jeho nadá­ní a poten­ci­ál je úpl­ně jin­de. A kni­ha uka­zu­je, že se nelze spo­lé­hat pou­ze na jeden jedi­ný pří­jem. Vydělané pení­ze je tře­ba řídit, ne jen bez­myš­len­ko­vi­tě ihned utra­tit.  Bohatý člo­věk neži­je svůj život na dluh, což je důle­ži­tý aspekt svo­bo­dy boha­té­ho člo­vě­ka. Následují i dal­ší pra­vi­dla, kte­rá vedou k boha­té­mu živo­tu.

Kniha má pří­jem­ný čtver­co­vý malý for­mát. Pokud ale čeká­te, že po pře­čte­ní této kni­hy už bude sta­čit jen malý krů­ček na ces­tě k bohat­ství, bude­te zkla­má­ni. Kniha vám spí­še pomů­že se zamys­let nad aspek­ty bohat­ství, kte­ré bys­te měli začle­nit do své­ho živo­ta. Možná prá­vě teh­dy si uvě­do­mí­te, co vše dělá­te ve svém živo­tě špat­ně ať už od vzta­hu k penězům či tře­ba náku­pu na dluh.

Kniha je spí­še star­tov­ním můst­kem, kte­rý člo­vě­ka může naťuk­nout, ale pokud hle­dá­te návod, jak jed­not­li­vá pra­vi­dla začle­nit do živo­ta, bude­te muset stu­do­vat ješ­tě mno­ho knih. Zde se dozví­te sku­teč­ně jen základ­ní pra­vi­dla, nic podrob­né­ho neče­kej­te. Mnohdy bych v kapi­to­lách čeka­la víc podrob­nos­tí k dané­mu pro­blé­mu. Myšlenka mi při­šla zají­ma­vá, čeka­la jsem více infor­ma­cí, aby tře­ba člo­věk věděl, co má změ­nit, ale toho jsem se bohu­žel nedo­čka­la.

Pokud bude­te kni­hu pojí­mat pou­ze jako inspi­ra­ci či jed­no­du­chý návod, co začle­nit do živo­ta, pak vás nezkla­me. Pakliže bude­te oče­ká­vat něja­ký bliž­ší návod, pak asi bude­te zkla­má­ni. Na dru­hou stra­nu kníž­ka tako­vé­ho nic nesli­bu­je, i na oba­le je psá­no, že jde o základ­ní­ho prů­vod­ce, což tak oprav­du je, ale někdy je to mož­ná ško­da.


Autor: Marcela Hrubošová

Nakladatelství: Grada

Žánr: finan­ce

Počet stran: 160

Hodnocení: 70 %

Tee

Související příspěvky:

  • Hry a aktivity pro zkoumání emocí – skvělá příručka pro všechny učitele7. srpna 2018 Hry a aktivity pro zkoumání emocí – skvělá příručka pro všechny učitele Dnešní uspěchaná doba s sebou nese řadu patologických jevů, jako je šikana, potloukání se po ulici, či účast v partách s asociálním chováním. Týká se to čím dál mladších dětí, nejen […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *