Deník, který vám pomůže být tady a teď

Deník, kte­rý vám pomů­že být tady a teď
Ohodnoťte člá­nek

Kolikrát se den­ně při­stih­ne­te, že myš­len­ka­mi blou­dí­te v budouc­nos­ti či minu­los­ti, aniž bys­te pořád­ně vní­ma­li, co se děje kolem vás prá­vě v pří­tom­ném oka­mži­ku?

Nová kníž­ka Tady a teď je tako­vým kre­a­tiv­ním dení­kem a záro­veň prů­vod­cem svě­tem tzv. min­d­ful­ness nebo­li vší­ma­vos­ti. Tato tech­ni­ka člo­vě­ka učí být v pří­tom­ném oka­mži­ku bez hod­no­ce­ní, při­jí­mat věci tako­vé, jaké jsou, sou­stře­dit se, což má pomo­ci poro­zu­mět tomu, jak se cítí­me. Je to tech­ni­ka, jak si tře­ba uží­vat pří­jem­né chví­le a nestre­so­vat se ješ­tě víc s tím, co může při­jít v budouc­nu, či co se sta­lo již v minu­los­ti. Učí při­stu­po­vat k běž­ným věcem kolem sebe se zvě­da­vos­tí, mož­ná mnoh­dy obje­ví­te ať už ve svém oko­li či v sobě věci, kte­ré vám běž­ně uni­ka­jí. Toto obje­ve­ní vás může někam posu­nout, udě­lat vám radost. Všímáme si nejen dob­ré­ho, ale i toho nega­tiv­ní­ho, kte­ré je sou­čás­tí živo­ta. Je to i uvě­do­me­ní, že nic netr­vá věč­ně, ani to dob­ré, ani to špat­né.

Knížka zají­ma­vou for­mou před­klá­dá čte­ná­ři více jak 80 cvi­če­ní, kte­ré jsou zamě­ře­ny prá­vě na pří­tom­ný oka­mžik a to for­mou pozo­ro­vá­ní, zkou­má­ní, kon­cen­t­ra­ce, čin­nos­tí v aktu­ál­ním čase. Cvičení může­te dělat postup­ně či pře­ska­ko­vat,  den­ně může­te udě­lat jed­no nebo více cvi­če­ní, vše zále­ží jen na vás, cvi­če­ní jsou růz­no­ro­dá, tak­že se může­te tře­ba pus­tit do toho, na kte­ré máte zrov­na nála­du.

Knížka má pří­jem­ně malý a ten­ký for­mát, tak­že na ces­ty s sebou je ide­ál­ní, když bude­te mít tře­ba del­ší chví­li, kte­rou chce­te uži­teč­ně vypl­nit. Některá cvi­če­ní jsou tro­chu bizar­ní, ale sku­teč­ně nás vedou k uvě­do­me­ní a hlav­ně ukot­ve­ní tady a teď. Jiná cvi­če­ní jsou zají­ma­vá, kte­rá dove­dou člo­vě­ka k zamyš­le­ní se nad běž­ný­mi věc­mi, kte­ré ani ve sho­nu nevní­má­me. Praktikováním cvi­če­ní a rad v kníž­ce uve­de­ných se člo­vě­ku mohou otevřít nové obzo­ry, zjis­tí­te, že svět je vlast­ně zají­ma­vý a nikdy neví­te, co vám tato zjiš­tě­ní při­ne­sou či kam vás posu­nou.

Knížku hod­no­tím roz­hod­ně jako zají­ma­vou, hod­ně kre­a­tiv­ní. Doporučuji kaž­dé­mu, kdo chce pra­co­vat na svém osob­ním roz­vo­ji, vší­ma­vos­ti a nau­čit se tře­ba i rela­xo­vat, pro­to­že rela­xa­ce je sou­stře­dě­ní se na pří­tom­nost.


Autor: Freyová Alexandra, Tottonová Autumn

Nakladatelství: Grada pod znač­kou Alferia

Žánr: Osobní roz­voj a pozná­ní

Počet stran: 192

Hodnocení: 85 %

Tee

Související příspěvky:

  • Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker31. července 2018 Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker Kniha Aura, čakry a sebeléčení přináší více informací o auře, o které určitě již každý slyšel, ale co ta aura ve skutečnosti je a proč je každý člověk jiný? Jací jsme, pokud máme např. […]
  • Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách!30. dubna 2018 Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách! Mnohé svědčí pro to, že enneagram nebyl nikým zkonstruován nebo vynalezen, nýbrž že se jedná o intuitivní odhalení duchovně-duševních zákonitostí. To je asi nejzásadnější věta, která […]
  • Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti – Olga Lošťáková, Radka Loja25. června 2017 Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti – Olga Lošťáková, Radka Loja Nakladatelství Grada vydalo knížku, která je jako dělaná pro všechny ty, kteří hledají cestu ke klidu a vyrovnanosti, neboť současný svět člověka nemilosrdně zasypává obrovským množstvím […]
  • Síla správného okamžiku – Michael Breus25. září 2017 Síla správného okamžiku – Michael Breus Díky správnému načasování aktivit můžete být efektivnější, šťastnější, můžete lépe odpočívat a naplno využít svůj potenciál. Je třeba poznat svůj biorytmus a co nejlépe se s ním sladit. […]
  • Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace10. června 2017 Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace V dnešní hektické době, kdy se na nás valí nejen spousta informací, povinností a kdy máme pocit, že musíme všechno stihnout, lidem chybí právě ten čas sama pro sebe. Chvíle, kdy se člověk […]
  • Začni vydělávat na tom, co tě baví!6. července 2017 Začni vydělávat na tom, co tě baví! Uznávaný autor a podnikatel John Williams, kterému v Česku vyšla kniha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno, vám nyní pomůže za pouhých 30 dnů uskutečnit váš nápad a začít se […]
  • Fitness pro mozek – Jana Vejsadová27. května 2018 Fitness pro mozek – Jana Vejsadová Skutečnost, že je třeba náš mozek neustále udržovat v kondici, snad již všichni víme, ale mnohdy nevíme, jak na to. Na knižním trhu se nyní objevila kniha, která pomáhá čtenářům rozvíjet […]
  • 10. června 2018 Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker Už máte dost těch škarohlídů kolem vás, kteří vám jen vysávají energii, nebo jste zjistili, že vy sami vidíte svět hlavně v černých barvách a hlavně to už tak nechcete? Pak přesně pro vás […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *