Dcera války

dcera války

Desetiletá Ana Jurićová bez­sta­rost­ně pobí­há uli­ce­mi Zagrebu, jez­dí na kole, hra­je fot­bal a ze vše­ho nej­ra­dě­ji trá­ví čas se svým nej­lep­ším kama­rá­dem. Když vypuk­ne občan­ská vál­ka, její život se změ­ní od zákla­dů. Nedostatek jíd­la, vody a kaž­do­den­ně pro­bí­ha­jí­cí nále­ty ale nejsou to nej­hor­ší. Anina malá sestřič­ka Rahela je nemoc­ná a Jurićovi jsou odhod­lá­ni udě­lat všech­no pro to aby se uzdra­vi­la. Pomoc najdou až ve Slovinsku, kde zjis­tí, že nej­lep­ším řeše­ním pro Rahelu je poslat ji do Ameriky k pěs­toun­ské rodi­ně.

Na ces­tě domů se však při­ho­dí tragé­die, při kte­ré zahy­nou její rodi­če. Samotná Ana pře­ži­je jen šťast­nou náho­dou. Náhodou se dosta­ne i k povsta­lec­kým jed­notkám, kde se nau­čí zachá­zet se zbra­ní. O něko­lik let poz­dě­ji žije Ana ve  stej­né ame­ric­ké rodi­ně jako její sest­ra Rahela a stu­du­je lite­ra­tu­ru v New Yorku. Svou minu­lost pře­de vše­mi tají. V její rod­né zemi však zůsta­lo mno­hé nedo­ře­še­né, a tak se Ana roz­hod­ne, že strá­ví léto v Chorvatsku.

Sara Novićová, ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka s chor­vat­ský­mi koře­ny, napsa­la str­hu­jí­cí pří­běh o vál­ce a vyrov­ná­vá­ní se s ní a s její­mi násled­ky. Víc než na samot­nou Anu se však zamě­ři­la na její oko­lí. Výborně pro­pra­co­va­la cha­rak­te­ry jejich rodi­čů i spo­lu­bo­jov­ní­ků, rea­lis­tic­ky popsa­la hrů­zy vál­ky i trau­ma z ní, kte­ré se s nešťast­nou Anou táh­ne dlou­hé roky.

O samot­né Aně se ale kro­mě jejích váleč­ných zážit­ků moc nedo­zví­dá­me. Autorka ve sna­ze uká­zat vnitř­ní svět dív­ky ovliv­ně­né vál­kou až moc tla­čí na pilu, a tak Ana občas půso­bí prvo­plá­no­vě. To se ale v sil­ném pří­bě­hu ztrá­cí, tak­že si to mož­ná ani nevšim­ne­te. Jen ško­da, že pří­běh zůstal nedo­vyprá­vě­ný. Ano, Ana se vrá­tí do Zagrebu, zno­vu se setká se svým nej­lep­ším kama­rá­dem, najde mís­to, kde jsou pocho­va­ní její rodi­če a ves­ni­ci, ve kte­ré bojo­va­la, dozví­dá se o osu­du rodin­ných přá­tel. To všech­no ale smě­ru­je do ztra­ce­na a stej­ně jako Ana se se svou minu­los­tí nako­nec úpl­ně nevy­rov­ná, i když někte­rým věcem poro­zu­mí, ani čte­nář nedo­sta­ne odpo­vě­di na všech­ny své otáz­ky.

 

 

Hodnocení: 80%

 

 

Dcera vál­ky

Autorka: Sara Novićová

Originální název: Girl at War

Překlad: Martina Šímová

Vydáno: Plus, 2018

Počet stran: 320

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl15. června 2018 Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl Během druhé světové války ze zámku u Lublaně jedné lednové noci beze stopy zmizela okouzlujúcí žena z vysoké společnosti. Co se s ní stalo? Ona a její manžel byli nuceni stýkat se s […]
  • Recenze: Zlověstné vlny11. června 2018 Recenze: Zlověstné vlny Ostrov kdesi na severu Skotska, neklidné moře, temná obloha a ještě temnější rodinná historie, kterou má za úkol objasnit mladý svérázný oceánograf. Toho času působící jako soukromý […]
  • Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého11. července 2018 Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého Ukradený bacil - jistý bakteriolog přisunul pod mikroskop sklíčko s preparátem jedné z nejnebezpečnějších nemocí vůbec - cholera. Na tento zárodek momentálně pohlížel bledý muž, jenž na […]
  • Dívka v modrém plášti30. května 2017 Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke však na černém trhu dokáže sehnat většinu věcí, které lidé potřebují. Při jedné z donášek ji její […]
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
  • Traci Chee - Čtenářka2. února 2018 Traci Chee - Čtenářka Představte si svět, kde je čtení chápáno jako výsada, a je povoleno jen hrstce nejmocnějších, protože v knihách se skrývá nejen minulost, ale i budoucnost... Poté, co byl její otec […]
  • Recenze knihy: Botanicum3. června 2018 Recenze knihy: Botanicum Království rostlin bez nutnosti opustit teplo domova – tak by se dalo definovat Botanicum autorek Katie Scottové a Kathy Willisové. Na přebalu se dočtete, že se jedná o muzeum, které má […]
  • Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha13. července 2017 Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha Blesk McQueen znovu vyjel závodit, tentokrát to bylo však speciální. Pohár za první místo chtěl věnovat svému dávnému šéfmechanikovi a učiteli Doktorovi Hudosonovi. Byl si jist, že cílem […]
  • Pěšky mezi buddhisty a komunisty - 90%6. ledna 2017 Pěšky mezi buddhisty a komunisty - 90% Ladislav Zibura je novinář, spisovatel a taky cestovatel. Poprvé se na cestu vydal do Camino de Santiaga a později také z Českých Budějovic do Říma, na kole k Severnímu moři a nebo pěšky z […]
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […]