Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!

Dávejte si pozor na dce­ři­ny věci...a na dce­ru!
Ohodnoťte člá­nek

Jo Blackmoreová trpí psy­chic­kou nemo­cí, ale sna­ží se žít nor­mál­ní život.Pracuje a svě­do­mi­tě se sta­rá o svou milo­va­nou dvou­le­tou dce­ru Elisu. Její život by byl skvě­lý, nebýt toho, že její man­žel­ství smě­ru­je ke kon­ci. Může ale opus­tit man­že­la, kte­rý kro­mě ní a dce­ry už niko­ho nemá? Nebo je sna­ha udr­žet nefunkč­ní man­žel­ství zby­teč­ná a roz­vod by byl to nej­lep­ší řeše­ní pro všech­ny? Navíc by se pak Jo s dce­rou moh­la odstě­ho­vat k mámě a pomoct jí s péčí o umí­ra­jí­cí­ho otce... Když Jo jed­no­ho dne odchá­zí z prá­ce, požá­dá jí cizí žena o sve­ze­ní. Tahle zdán­li­vě nevin­ná pros­ba však obrá­tí Join život vzhů­ru noha­ma.

Neznámá žena totiž zná nejen její­ho man­že­la, ale má taky infor­ma­ce o její dce­ři - a co hůř, i dce­ři­nu ruka­vi­ci. A pokud jí Join man­žel nevrá­tí to, co jí ukra­dl, bude Elisa v nebez­pe­čí. Join man­žel ale tvr­dí, že tu cizí ženu nezná, neví, o čem mlu­vi­la, a radí Jo, aby na celý inci­dent zapo­mně­la. To by Jo ráda udě­la­la, jen­že zra­zu jako by se pro­ti ní spik­ly poli­cie, soci­ál­ka i vlast­ní man­žel. Všichni pro­hla­šu­jí, že je špat­ná mat­ka, kte­rá není způsobi­lá plnit rodi­čov­ské povin­nos­ti. Jediným řeše­ním je útěk. Jo s dcer­kou nachá­zí úto­čiš­tě na mís­té, odkud pochá­d­zí její máma, no netu­ší, že se zde ukrý­va­jí tajem­ství, kte­ré mohou  celý její záchran­ný plán zni­čit.

C. L. Taylor je brit­ská spi­so­va­tel­ka, kte­rá se nejdřív věno­va­la psa­ní poví­dek. Opakované úspě­chy, kte­ré skli­di­la za povíd­ko­vou tvor­bu, ji pod­ní­ti­ly k napsá­ní romá­nu. Bylo to vel­mi dob­ré roz­hod­nu­tí, pro­to­že její psy­cho­lo­gic­ké thrille­ry pat­ří mezi to nej­lep­ší, co v tom­to žán­ru momen­tál­ně vychá­zí.

To doka­zu­je i její kni­ha Útěk, ve kte­ré nám před­sta­vu­je sil­nou a hou­žev­na­tou mla­dou ženu, kte­rá se odmí­tá nechat ome­zo­vat svou psy­chic­kou nemo­cí. Její sna­ha o začle­ně­ní se do nor­mál­ní­ho živo­ta je popsá­na vel­mi pře­svěd­či­vě - kro­mě úspěchů, kte­ré jsou pro psy­chic­ky zdra­vé lidi samo­zřej­mos­tí, se dozví­te i o stra­chu a nejis­to­tě, kte­ré Jo pro­vá­ze­jí na kaž­dém kro­ku a neu­stá­le ji nutí o sobě pochy­bo­vat. Když křeh­kou rov­no­váhu v její duši naru­ší nejdřív výhrůž­ka nezná­mé ženy a pak div­né udá­los­ti, kte­ré se kolem ní dějí, je nuce­na zmo­bi­li­zo­vat všech­ny své síly, aby ochrá­ni­la to  nej­cen­něj­ší, co má.

Skvělým kon­tras­tem ke kapi­to­lám vydě­še­né Jo jsou kapi­to­ly psa­né z pohle­du sebe­vě­do­mé a zákeř­né cizin­ky - ta si hru na koč­ku a myš, kte­rou zača­la hrát s Jo, vyslo­ve­ně uží­vá a neza­sta­ví se před ničím, dokud nezís­ká to, co chce. Při čte­ní vás může zmást, když zra­zu zjis­tí­te, že stej­ným sty­lem písma, kte­rým jsou psá­ny cizin­či­ny kapi­to­ly, jsou psá­ny i kapi­to­ly z pohle­du jiné posta­vy. Tato neob­vyk­lá změ­na při­ne­se důleži­té odha­le­ní a díky ní taky nahléd­ne­te do hla­vy toho, kdo má na svě­do­mí všech­no zlo. A kdo ví, tře­ba ho i pocho­pí­te.

Propletení minu­los­ti a pří­tom­nos­ti na kon­ci kni­hy při­ne­se něko­lik napí­na­vých zvratů a odha­lí nejen všech­na tajem­ství, kte­rá jsou v ději nazna­če­na, ale i dal­ší sku­teč­nos­ti. Konfrontace a vyrov­ná­ní se postav s minu­los­tí je dob­ře zpra­co­vá­no a hez­ky celý pří­běh uza­ví­rá. C.L. Taylor zkrát­ka ví, jak zaujmout čte­ná­ře, a pokud máte její psy­cho­thrille­ry rádi, jis­tě vás potě­ší, že již brzy vyjde její nová kni­ha s názvem Strach.

 

Hodnocení: 90%

 

ÚTĚK

Autorka: C.L. Taylor

Originání název: The Escape

Překlad: Zuzana Pernicová

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 368

Janka Mišúnová

Související příspěvky:

  • Co ukrývají Stíny nad zálivem?13. srpna 2018 Co ukrývají Stíny nad zálivem? Před sedmi lety unesl dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na pevninu se vrátil jeden. Byli to synové dvou nejlepších kamarádek Sáry a Isly. Obě doufaly, že naživu […]
  • Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí21. června 2018 Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí Životní příběh Marii Vittorii začíná ve dvacátých letech dvacátého století v italských horách, kde život lidí utváří tvrdá práce a neochvějná víra. Maria se bojí, že se neprovdá a zůstane […]
  • Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové14. srpna 2018 Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové Když v Nemocnici Svaté Kateřiny na jednotce intenzivní péče skončí mladá žena Cassie Jensenová, ihned se o ni začne zajímat vrchní sestra Alice. Její nová pacientka se jí zdá povědomá a […]
  • Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem19. května 2018 Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem Kate strávila posledních patnáct let ve válečné zóně. Pracovala jako válečná reportérka. Teď se vrací domů, protože jí zemřela matka. Pohřeb už nestihla, její sestra Sally jí dala vědět […]
  • Byly tady. Ale už nejsou...25. ledna 2018 Byly tady. Ale už nejsou... Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda? Audra v sobě konečně našla dost odvahy na to, aby […]
  • Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse14. listopadu 2018 Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse Tom Hanks je známý americký herec a držitel Oscara za role Forresta Gumpa a právníka Andrewa v dramatu Philadelphia. Kromě toho je i režisérem a producentem... a vášnivým sběratelem […]
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […]
  • Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!19. srpna 2018 Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš! Všechno začalo jako pouhý žert. Skupina mladých lidí dělala vedoucí na křesťanském táboře Podkova a jedna z vedoucích, Monica O'Nealová, lezla celou dobu všem na nervy. Proto se ostatní […]
  • Jedna má všechno, po čem ta druhá touží. Která z nich bude poslední pani Parrishovou?13. května 2018 Jedna má všechno, po čem ta druhá touží. Která z nich bude poslední pani Parrishovou? Amber Pattersonová je žena, která vždy musí dostat co chce, a je jedno, za jakou cenu. Pokud po něčem zatouží, musí to mít! Nejnovějším objektem jejich tužeb je Jackson Parrish. Hezký, […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *