Čtenářský deník pro 3. – 5.ročník ZŠ- piš, vyprávěj , diskutuj

Denik

Čtení nemu­sí být váž­ně jen nuda!

Čtenářství je napros­to důle­ži­tá věc a měla by být samo­zřej­má sou­část nejen výu­ky, ale i dne kaž­dé­ho ško­lá­ka. Rozvoj slov­ní záso­by, slov­ní­ho pro­je­vu napo­má­há naše­mu vyja­d­řo­vá­ní i psa­né­mu pro­je­vu, umět vyjá­d­řit své myš­len­ky. Vezměte si do rukou kni­hu a dej­te dětem ten nej­lep­ší pří­klad. Začněte číst.

Tato pub­li­ka­ce je urče­na pro žáky 3.-5. roč­ní­ku základ­ních škol, uči­te­le, ale i rodi­če a pra­ro­di­če, kte­ří chtě­jí, aby děti měly spo­leč­né zážit­ky sdí­le­né při čet­bě knih. 

Vedení dení­ku nemu­sí být pro děti nut­nost, ale zába­va a dob­rý pocit z dob­ře vyko­na­né prá­ce. Pro uči­te­le a žáky je to jaká­si „kuchař­ka“, děti i uči­te­lé s ní mohou dále pra­co­vat a upra­vo­vat. Jedná se pou­ze o polo­to­var. Někdo je od začát­ku aktiv­ní čte­nář, někdo bohu­žel ne.

Na úvo­du nalez­ne­te osob­ní pro­fil čte­ná­ře. Ten si autor může dotvo­řit, jak se mu líbí. V dal­ší čás­ti je čte­nář­ský pro­fil – co jsem četl/a, i tře­ba poslech audi­ok­nih. Součástí pub­li­ka­ce je návod na čte­nář­ské bin­go. Díky němu může uči­tel­ka při­mě­ře­ně ovliv­nit výběr knih a učit žáky se v nabíd­ce knih ori­en­to­vat a správ­ně si vybrat. Být pro ně dob­rým prů­vod­cem na ces­tě na pozná­ním do říše kní­žek.  Audioknihy jsou nesmír­ně důle­ži­té pro děti, kte­ré mají potí­že se čte­ním. Při jejich posle­chu zlep­ší­te pozi­tiv­ní vztah dětí ke čte­ní. Součástí kni­hy je pro­fil auto­ra, ilu­strá­to­ra – jed­ná se o důle­ži­tou zpět­nou vazbu pro vní­má­ní lite­ra­tu­ry. Co jsme čet­li ve ško­le lze do kni­hy též zazna­me­nat.

V rám­ci výu­ky jsou posled­ní dobou oblí­be­né čte­nář­ské díl­ny. Díky nim se posi­lu­je vztah ke čte­ní. Učitel s kni­hou v ruce jde pří­kla­dem svým žákům. Svoje nad­še­ní pro čet­bu lze i na dneš­ní děti pře­nést a vycho­vat z nich pořád­né kni­ho­mo­ly. Anebo se o to ale­spoň poku­sit a nene­chat se odra­dit. Nabídnout dětem kni­hy vyda­né dří­ve, ale i ty ze sou­čas­nos­ti. Sdílení pro­žit­ku z pře­čte­né­ho je napros­to neo­ce­ni­tel­né. Mít mož­nost říci svůj názor, vyjá­d­řit své poznatky, poci­ty v rám­ci sku­pi­ny, vzá­jem­ně se obo­ha­co­vat, kaž­dý z nás může text i děj kni­hy vní­mat a pocho­pit jinak.

Velice se mě líbi­lo zachy­ce­ní myš­le­nek jako fil­mo­vý záznam, kdy dítě má za úkol nakres­lit fil­mo­vý záznam důle­ži­tých situ­a­cí pří­bě­hu. Další z dob­rých nápa­dů, kte­ré jis­tě vyu­ži­ji je květ – umož­ní nám zamys­let se nad posta­vou pří­bě­hu a do okvět­ních líst­ků se zapí­še, co všech­no posta­va umí. Skvělým nápa­dem je čte­nář­ský strom, kdy na vět­ve stro­mu po pře­čte­ní kni­hy zakres­lí­te lís­te­ček s názvem kni­hy. Čtenářský metr vyja­dřu­je počet pře­čte­ných knih. Další z nápa­dů je vklá­dá­ní barev­ných kuli­ček za pře­čte­nou kni­hu.

Více na Kritiky.cz
Isn’t It Romantic Oscarová sezona před pár dny skončila a všechny velké ocenění už znají své majitele. Netf...
Hitch: Lék pro moderního muže - recenze Jste válečný veterán, na jedno oko nevidíte a druhé nemáte, svoje jméno slyšíte až napot...
FIFA 16 - Ženské národní týmy Každý kdo se zajímá o fotbal určitě ví, že každý rok v září vychází nový díl fotba...
George Gaynes George Gaynes se narodil 16.5.1917 v Helsinkách. V té době patřilo Finsko pod ruské impérium...
Doctor Strange - 80 % Tak je konec roku 2016, do kin jde zase film od Marvelu. Továrna na filmy je velmi plodná. Každý...

Autor: Dita Nastoupilová

Ilustrace: Petr Šrédl

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2018, Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-266-0115-9

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Muž 40+ Co už nemusí řešit22. září 2016 Muž 40+ Co už nemusí řešit Sháníte skvělý dárek pro svého kamaráda, kolegu, bratra nebo švagra? Už nehledejte, právě jste ho našli! Díky němu se každý čtyřicátník dozví, že už nikdy nemusí zatahovat břicho, sám si […]