Clařino dědictví – rodina především?

Máte rádi rodin­né ságy? Chcete se vrá­tit do obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky? Milujete Provence a její krá­sy? Francoise Bourdin vám nabí­zí pokra­čo­vá­ní pří­bě­hu Clary Morvanové a její rodi­ny. 

Stárnoucí Clara drží v sobě už léta tajem­ství, hrůz­ný čin, kte­ré­ho se dopus­til její syn Edouard  a násled­ně nato umí­rá. Claře jde pře­de­vším o rodi­nu a nechce okol­nos­ti jeho smr­ti s nikým řešit. Chce ochrá­nit pře­de­vším svou rodi­nu Morvan – Meyerů, kte­rá je pro ni nade­vše. Za tra­gic­ký­mi udá­lost­mi sto­jí vel­ké tajem­ství. Když v Provence umí­rá její prav­nou­če, kte­ré se nešťast­nou náho­dou uto­pí, situ­a­ci pře­stá­vá zvlá­dat, tajem­ství, kte­ré drží v sobě jí veli­ce tíží a vzdá­vá boj se živo­tem. Všech pět dětí musí řešit úpl­ně stej­ný pro­blém. Jak se k tajem­ství zacho­vat? Dokáži oni pokra­čo­vat ve stej­ném duchu, jako jejich mamin­ka? Zvládnou mlčet o dáv­né minu­los­ti, kte­rá všech­ny nesmír­ně tíží?

Do kni­hy jsem se nemoh­la vůbec začíst. Opravdu hod­ně dlou­ho mě trva­lo, než jsem pocho­pi­la sou­vis­los­ti, kdo ke komu pat­ří, jaké vzta­hy v rodi­ně panu­jí. V kni­ze se obje­vo­va­lo mno­ho jmen a měla jsem potí­že zapa­ma­to­vat si je všech­ny. Místa, kde se hlav­ní posta­vy vysky­to­va­ly se čas­to měni­ly. S tím vět­ši­nou nemám v kni­hách pro­blém. Tentokrát mě to potí­že čini­lo. Myslela jsem, že kni­hu odlo­žím a budu pokra­čo­vat jin­dy. Nemohla jsem, pro­to­že mě zají­ma­lo, jak vše Clara vyře­ší a co vše sto­jí za hes­lem „rodi­na pře­de­vším“.

Líbily se mě čás­ti děje, kdy autor­ka popi­su­je vzta­hy mezi jed­not­li­vý­mi čle­ny rodi­ny. Napětí, lás­ka, neo­pě­to­va­né city, to vše pat­ří ke správ­né­mu romá­nu. Děj měl spád. I když mě ze začát­ku dalo zabrat se do kni­hy začíst, nako­nec musím říci, že to stá­lo za to vydr­žet.


  • Autor: Francoise Bourdin
  • Žánr: román
  • Vydáno: 2018, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
  • Počet stran: 360
  • Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-267-1224-4

Clařino dědictví – rodina především?
Ohodnoťte článek

Lenka Štveráčková

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *