Chcete vědět, jak to skutečně funguje v Evropském parlamentu? Přečtěte si Merde po evropsku

Merde

Merde! Francouzský výraz urče­ný pro… Začtěte se do kni­hy Stephena Clarka Merde po evrop­sku a urči­tě se dozví­te, co přes­ně mer­de zna­me­ná. I když se zrov­na na ces­tu do Francie nechys­tá­te, tato zna­lost se vám bude urči­tě hodit, až se dosta­ne­te do situ­a­ce, kdy nebu­de úpl­ně vhod­né pou­žít čes­ký ekvi­va­lent. Ulevíte si aspoň cizo­ja­zyč­ně a bude­te dou­fat, že dru­há stra­na tuto kni­hu ješ­tě nečet­la a neví.

Merde po evrop­sku je už šes­tým pokra­čo­vá­ním oblí­be­né humo­ris­tic­ké řady, kde mer­de hra­je hlav­ní roli. V roce 2004 vyšla prv­ní kni­ha pod názvem Merde! Rok v Paříži a sta­la se bes­selle­rem a to nejen u nás. Ač s fran­couz­ským názvem najde­te kni­hu plnou suché­ho brit­ské­ho humo­ru, kte­rý ten­to­krát smě­řu­je do řad Evropské unie a mimo jiné řeší stá­le aktu­ál­ní téma brexit. Nebo spí­še to, co mu před­chá­ze­lo. Na půdu euro­par­la­men­tu při­jíž­dí Brit Paul West, aby zde pra­co­val jako asi­s­tent euro­po­slan­ky­ně zvo­le­né za Francii. Oficiální nápl­ní jeho prá­ce je stu­die zabý­va­jí­cí se jazy­ky národ­ních men­šin v Evropě. Ale neo­fi­ci­ál­ně? Paul West se dosta­ne do kolo­to­če udá­los­tí a nako­nec může sám ovliv­nit výsled­ky refe­ren­da o odcho­du Britů z EU.

Ovšem než se dosta­ne­me k samot­né­mu refe­ren­du, podí­vá­me se na běž­ný pro­voz Evropského par­la­men­tu oči­ma nováč­ka, kte­ré­ho ješ­tě nesemle­la maši­ne­rie nesmy­sl­ných naří­ze­ní, pří­ka­zů, záka­zů a neza­sy­pa­ly tuny zpráv, repor­tů a pře­hle­dů. Paul West se na vlast­ní oči pře­svěd­čí, jak a kde se reál­ně dělá evrop­ská poli­ti­ka.

I přes­to, že samo­zřej­mě jde o fik­ci a nad­sáz­ku, může čte­ní Merde po evrop­sku u labil­něj­ších čte­ná­řů vyvo­lat depre­se a poci­ty zma­ru. Protože kdy­by euro­par­la­ment ale­spoň z čás­ti fun­go­val, jak Stephen Clarke popi­su­je, tak je to napros­to neu­vě­ři­tel­né. Můžeme si jen přát a dou­fat, že autor „vaří z vody“ a rea­li­ta se vůbec nepo­do­bá tomu, co najde­me na kaž­dé stra­ně kni­hy.

Merde po evrop­sku  je pří­bě­hem bez­vý­znam­né­ho asi­s­ten­ta Paula Westa na stra­ně jed­né a záro­veň son­dou do nit­ra Evropského par­la­men­tu na stra­ně dru­hé. U čte­ní kni­hy se mís­ty bude­te bavit, ale bohu­žel mís­ty i nudit. Některé dia­lo­gy jsou zby­teč­ně dlou­hé a kni­ze by pro­spě­lo zhut­ně­ní tex­tu. Děj by tak dostal vět­ší spád. Opakující se alko­ho­lo­vé eska­pá­dy hlav­ní­ho hrdi­ny, kte­ré mají vždy stej­ný prů­běh, také na dra­ma­tič­nos­ti nepři­da­jí a po x tém opa­ko­vá­ní  začnou dokon­ce lehce nudit stej­ně jako zápla­va dal­ších a dal­ších domně­lých absurd­ních naří­ze­ní z pera EU.

Pokud však máte rádi suchý brit­ský humor a nad­sáz­ku, při­jde­te si na své a Merde po evrop­sku je urče­no přes­ně pro vás. Potěší a neu­ra­zí.

 • Název:                 Merde po evrop­sku
 • Autor:                  Stephen Clarke
 • Nakladatelství: PLUS


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Jak je to doopravdy se vzájemnou řevnivostí Francouzů a Angličanů? Přečtěte si Faktor Merde.29. července 2018 Jak je to doopravdy se vzájemnou řevnivostí Francouzů a Angličanů? Přečtěte si Faktor Merde. Do města nad Seinou přišlo jaro a s ním i Angličan Paul West, který už od začátku nabyl dojmu, že se ocitl ve špatný čas na špatném místě. Začíná to návštěvou elegantní francouzské […]
 • Merde po evropsku27. července 2018 Merde po evropsku "Nový humoristický román z oblíbené série Merde!" Opravdu chce Brusel zakázat bingo, dudy a slaninové chipsy? A snaží se eurokrati donutit Brity říkat La Manche místo English Channel? A […]
 • Faktor Merde29. července 2018 Faktor Merde Angličan Paul West touží žít svůj pařížský sen a opravdu se přitom snaží zbytečně nedráždit Francouze. Jenže ne zrovna úspěšně. Jeho byt je tak malý, že si musí bagety krájet napůl, aby se […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]