Byly tady. Ale už nejsou...

910 byly tady a uz nejsou1

Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda?

Audra v sobě koneč­ně našla dost odva­hy na to, aby opus­ti­la násil­nic­ké­ho man­že­la. Zbalila věci, kte­ré bude potře­bo­vat pro nový život, vza­la své děti a vyda­la se v ústrety nové­mu živo­tu. I když řídi­la auto, neza­po­mí­na­la pra­vi­del­ně kon­t­ro­lo­vat, zda jsou děti, sedí­cí na zad­ních seda­dlech, v pořád­ku. Volila tra­su hlav­ně po okres­ních sil­ni­cích, aby se vyhnu­li nežá­dou­cí pozor­nos­ti. A prá­vě teh­dy, když pro­jíž­dě­li po pus­té sil­ni­ci někde v Arizoně, už vel­mi dale­ko od býva­lé­ho domo­va, postřeh­la Audra ve zpět­ném zrcát­ku jaký­si pohyb.

Ukázalo se, že to byl poli­cej­ní vůz, kte­rý je sle­do­val se zapnu­tým majá­kem. Audra zasta­vi­la u kraj­ni­ce, zne­po­ko­je­ná fak­tem, na jak odlehlém mís­tě se ona a její děti nachá­zí, no vystou­pi­la a dala se do řeči s poli­cis­tou. Ukázalo se, že něko­lik věcí není v pořád­ku, a tak Audru zatknul poli­cis­ta a jeho kole­gy­ně odvez­la děti pryč –  jak řek­la, na bez­peč­né mís­to. Zdálo se, že se všech­no rych­le vyře­ší, no když se poz­dě­ji v cele Audra zepta­la, jak se mají její děti, poli­cis­ta se zatvá­řil nechá­pa­vě a zeptal se: „Jaké děti? Ve vašem autě žád­né děti neby­ly.“

„Když Whiteside pro­ne­sl ta slo­va, dočis­ta zko­pr­ně­la a chvil­ku trva­lo, než se zmoh­la na dotaz: „Jak to mys­lí­te?“ Whiteside neod­po­vě­děl, pros­tě se jen oto­čil a zamí­řil ke dve­řím vazeb­ní sek­ce, vyšel jimi vem a zamkl za sebou. Rozkřičela se, až se její výkři­ky odrá­že­ly od stěn, a kři­če­la, dokud moh­la. Teď už jí nezbý­va­lo než pro­chá­zet po cele, mecha­nic­ky před­sou­vat nohu před nohu. Jinak by se zbláz­ni­la. A tak cho­di­la.“

Ztracené děti a tajemství

I když je zmi­ze­ní dětí hlav­ní záplet­kou pří­bě­hu, autor nezů­stá­va jenom při ní a roz­ví­jí ji dal­ší­mi dějo­vý­mi lin­ka­mi. Zobrazuje minu­lost Audry – tu minu­lost, ve kte­ré muse­la sná­šet despo­tic­ké­ho man­že­la a jeho mani­pu­la­tiv­ní mat­ku, bojo­va­la se závis­los­tí a téměř při­šla o život a kte­rá ovliv­ni­la nejen její roz­ho­do­vá­ní, ale když se o její pří­pad zača­ly zají­mat média, i  pohled veřej­nos­ti na ni. Zajímavá je taky Audřina kon­fron­ta­ce s man­že­lem, při kte­ré Audra zjiš­ťu­je, že se mýli­la a man­žel její děti oprav­du nemá. Tuší, že v tom má zřej­mě prs­ty poli­cie, ale když o svém pode­zře­ní pro­mlu­ví, nikdo jí nevě­ří.

Kromě jed­no­ho mla­dé­ho muže. Když Danny Lee uvi­dí v tele­vi­zi repor­táž o ní, uvě­do­mí si, že stej­ný pří­běh už jed­nou sly­šel. Až dosud to bylo jeho boles­ti­vé tajem­ství, no teď je při­pra­ve­ný pomoct nezná­mé ženě a dostat se tak na sto­pu těm, kte­ří mu vza­li to nej­vzác­né­j­ší, co měl. Pokud ješ­té není nesko­ro, chce zachrá­nit nevin­né děti – a pomstít se. 

Policista, kte­rý Audru zatkl, šerif Whiteside, je muž dvou tvá­ří. Lidé ho vní­ma­jí jako pocti­vé­ho a čest­né­ho chla­pa, Whiteside však nevá­ha zabí­jet na objed­náv­ku nebo jinak poru­šo­vat zákon. Od té doby, co se dozvě­děl, že exis­tu­je muž, co za dvě děti zapla­tí tři mili­o­ny dola­rů, čekal jenom na to, dokud nena­jde osa­mě­lé­ho rodi­če, aby mu mohl děti vzít a pro­dat je. Jeho asi­s­tent­ka nut­ně potře­bu­je pení­ze na léčbu své­ho syna, a tak není těž­ké pře­svěd­čit ji, aby se na úno­su podí­le­la. Vina za zmi­ze­ní dětí pře­ce pad­ne na rodi­če, ona zís­ká pení­ze… co by se moh­lo poka­zit?

Možná nic.

A mož­ná všech­no. Protože odha­le­ná tajem­ství doká­žou všech­no, co zná­me, roz­bít na kusy.

Napětí, akce a snaha najít pravdu

Hned na začát­ku se dozví­te, co se sta­lo, kdo to udě­lal a po pár kapi­to­lách i to, proč. Postavy však – na roz­díl od vás – prav­du nezna­jí, a tak se sna­ží ji najít a dopouš­tě­jí se při tom chyb, z nichž jsou někte­ré fatál­ní. Čtenář tak zná základ­ní fak­ta, ale kni­ze to na zají­ma­vos­ti neu­bí­rá. Naopak, díky tomu vidí sou­vis­los­ti mezi jed­not­li­vý­mi dějo­vý­mi lin­ka­mi (ve vyprá­vě­ní se stří­da­jí Audra, Danny, Whiteside a děti) a oce­ní detai­ly, se kte­rý­mi si autor vyhrál, i pře­kva­pě­ní, kte­ré  zásad­ně změ­ní smě­ro­vá­ní pří­bě­hu.

Propracované jsou i poci­ty a moti­va­ce postav. I když je autor muž, doká­zal se vžít do vystra­še­ných malých dětí i pře­svěd­či­vě popsat mateř­skou lás­ku, kte­rou k nim Audra cítí. Stejňě dob­ře pra­cu­je i s Dannyho boles­tí a tou­hou pomstít se  a Whitesidovým zou­fal­stvím a stra­chem z pro­zra­ze­ní. Originálním prv­kem jsou v kni­ze kon­ver­za­ce pro­bí­ha­jí­cí v uza­vře­né cha­to­va­cí sku­pi­ně, kde se doha­du­je sku­pi­na boha­tých a moc­ných mužů, kte­rá má zájem o Audřiny děti. Jejich zprá­vy nepro­zra­zu­jí, co mají v úmys­lu, při jejich čte­ní ale mra­zí.

Kromě toho je pří­běh plný i napě­tí, kte­ré se neu­stá­le stup­ňu­je a nedo­vo­lí vám pře­stat číst. Zatímco začá­tek kni­hy je spíš psy­cho­lo­gic­ký, ve dru­hé polo­vi­ně kni­hy se dočká­te slí­be­né­ho napě­tí a jako bonus dosta­ne­te i něko­lik  pře­stře­lek. Byly tady, a už nejsou v sobě spo­ju­je všech­no, co k dob­ré­mu thrille­ru pat­ří, a pokud máte tenhle žánr máte v obli­bě, neměl by tenhle pří­běh unik­nout vaší pozor­nos­ti.

Hodnocení: 100%

 

BYLY TADY, A UŽ NEJSOU

Autor: Haylen Beck

Originální název: Here and Gone

Překlad: Hana Pernicová

Obálka: Rajka Marišinská

Vydáno: Domino, 2017

Počet stran: 352

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Domino. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […]
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […]
  • Co když svého syna nezabila?11. ledna 2019 Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A zabila svého synka Dylana. Alespoň si to myslí. Emma si totiž vůbec nepamatuje, co se tehdy […]
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […]
  • Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!19. srpna 2018 Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš! Všechno začalo jako pouhý žert. Skupina mladých lidí dělala vedoucí na křesťanském táboře Podkova a jedna z vedoucích, Monica O'Nealová, lezla celou dobu všem na nervy. Proto se ostatní […]
  • Malé temné lži a jejich následky16. dubna 2019 Malé temné lži a jejich následky Catrin Quinnová před několika lety přišla o své dva syny. Teď žije téměř poustevnickým životem. Ona i její bývalá kamarádka Ráchel, která je za smrt Catrininých synů zodpovědná, se snaží […]
  • Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem19. května 2018 Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem Kate strávila posledních patnáct let ve válečné zóně. Pracovala jako válečná reportérka. Teď se vrací domů, protože jí zemřela matka. Pohřeb už nestihla, její sestra Sally jí dala vědět […]
  • Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!3. října 2018 Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru! Jo Blackmoreová trpí psychickou nemocí, ale snaží se žít normální život.Pracuje a svědomitě se stará o svou milovanou dvouletou dceru Elisu. Její život by byl skvělý, nebýt toho, že její […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
  • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […]