Bolest a sexuální dysfunkce mužů

IMG 20180607 125925

MUDr. Luděk Daneš, CSc., se sexu­ál­ní­mi dys­funk­ce­mi podrob­ně zabý­vá již ve svých pře­de­šlých pub­li­ka­cích, nyní se však více zamě­řu­je na tyto poru­chy ve spo­ji­tos­ti s boles­tí.

Zabývá se vše­mi zná­mý­mi pří­či­na­mi chro­nic­kých boles­tí geni­tá­lu, jež mužům brá­ní v plno­hod­not­ném pro­ží­vá­ní živo­ta. Někteří paci­en­ti na ten­to druh chro­nic­kých sta­vů dokon­ce rea­gu­jí až depre­siv­ní­mi či nozo­fo­bic­ký­mi sta­vy. Právě i z toho­to důvo­du je pří­nos­né se těmi­to poru­cha­mi zabý­vat a hle­dat řeše­ní.

V ambu­lant­ní sexu­o­lo­gic­ké pra­xi jsou poru­chy pohlav­ních funk­cí nej­čas­těj­ší­mi potí­že­mi, s nimiž se paci­en­ti obra­ce­jí na léka­ře. Léčba někte­rých dys­funk­cí je však nároč­ná na trpě­li­vost a spo­čí­vá ve vytvá­ře­ní účin­né spo­lu­prá­ce paci­en­ta s léka­řem, v ově­řo­vá­ní účin­ků léč­by i v hle­dá­ní nových postu­pů a pro­střed­ků.

Autor čer­pá z vel­ké­ho množ­ství odbor­né, pře­váž­ně zahra­nič­ní, lite­ra­tu­ry a osvět­lu­je ten­to pro­blém v šir­ších sou­vis­los­tech. Při stu­diu kte­ré­ko­li for­my pohlav­ní poru­chy se uka­zu­je, že se vždy uplat­ňu­je vzá­jem­ný vztah něko­li­ka fak­to­rů, jež mají svůj původ ve více orgá­no­vých sou­sta­vách. Může jít o inter­ak­ci fak­to­rů z orgá­nů pohlav­ních, močo­vých, gastroin­tes­ti­nál­ních, z kos­ter­ní a sva­lo­vé sou­sta­vy či o neu­ro­lo­gic­kou nebo cév­ní pro­ble­ma­ti­ku. Významným fak­to­rem je rov­něž hor­mo­nál­ní vyvá­že­nost a psy­chic­ká úlo­ha cen­t­rál­ní ner­vo­vé sou­sta­vy. MUDr. Daneš se zabý­vá bolest­mi chro­nic­ký­mi, reci­di­vu­jí­cí­mi akut­ní­mi bolest­mi i dočas­ný­mi akut­ní­mi bolest­mi způ­so­be­ný­mi infekč­ním záně­tem. Vychází ze svých dlou­ho­le­tých kli­nic­kých zku­še­nos­tí a spe­ci­fi­ku­je zásad­ní dia­gnos­tic­ká dopo­ru­če­ní. Rovněž zde uvá­dí něko­lik zají­ma­vých pří­kla­dů z pra­xe.

Více na Kritiky.cz
Deadpool 2 - JOSH BROLIN coby CABLE             Na Cenu Akademie nominovaný herec Josh Brolin zazářil v hromadě filmů, ...
Megan Is Missing (2011) Megan is missing patří mezi hororový subžánr "found footage" (zkráceně FF), jehož prvními o...
Anthem – budoucnost, ve které zanikla individualita Jakou mrazivou vizi skrývá jedno z prvních děl zakladatelky objektivismu? Ayn Rand je nejvíce ...
Cizí ložnice – poutavý příběh od nejprodávanější slovenské autorky Radka pracuje jako realitní makléřka. Je jí 26 let. Jednoho dne se probudí v nemocnici a vůbe...
Domácí Toffifee Podívejte se, jak si můžete udělat chutné Toffifee doma! Potřebujeme: Skořápka: 150 ml 3...

Podotýká, že k vět­ší úspěš­nos­ti léč­by by nej­lé­pe ved­la týmo­vá spo­lu­prá­ce mno­ha odbor­ní­ků s růz­ný­mi spe­ci­a­li­za­ce­mi.

Text je pří­nos­ný i mno­ha kli­nic­ký­mi pozo­ro­vá­ní­mi a pojed­ná­ním o psy­cho­fy­zi­o­lo­gic­kých sou­vis­los­tech feno­mé­nu boles­ti, což chvá­lí též doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., v před­mluvě k této mono­gra­fii.


 • Datum vydá­ní: 6.4. 2018
 • Vydání: 1.
 • Počet stran: 152
 • ISBN: 978-80-271-0677-6
 • EAN: 9788027106776
 • Hodnocení: 97 %

Knihu si může­te zakou­pit na strán­kách Grada.cz za 169 Kč.

Více na Kritiky.cz
JOSH BROLIN ...
Doctor Who: The Return of Doctor Mysterio 60 % Pán času už je klasika. Má svojí 50. letou historii, během vysílání se v roli Doktora (Pá...
Assassin’s Creed Unity Hra je teď zdarma, a tak můžete stahovat PC hru s katedrálou Notre-Dame....
Komiks 87 ...
Bohemian Rhapsody Nezaměnitelný úvod skladby „We Will Rock You”, ohromující sbor z „We Are the Champions”...

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Poznáváme homeopatii4. ledna 2019 Poznáváme homeopatii Homeopatie je léčebná metoda s dávnou tradicí a jasnými pravidly, aplikovaná s úspěchem u nás i v zahraničí. Tato praktická příručka přináší souhrn základních informací o šetrném způsobu […]
 • Poznáváme homeopatii3. ledna 2019 Poznáváme homeopatii Homeopatie je léčebná metoda s dávnou tradicí a jasnými pravidly, aplikovaná s úspěchem u nás i v zahraničí. Tato praktická příručka přináší souhrn základních informací o šetrném způsobu […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]