Benjamin Kuras o Pohřbívání svobody, ovšem s nadhledem a vtipem

Benjamin Kuras o Pohřbívání svo­bo­dy, ovšem s nad­hle­dem a vti­pem
Ohodnoťte člá­nek

Tohle je jed­na z knih, kte­rou bych tak ráda si uži­la načte­nou! Aby vynik­la její dra­ma­tič­nost, vtip, nad­hled a leh­kost, se kte­rou se vám doslo­va vry­je pod kůži a sta­ne se návy­ko­vou. No ano, i ten, kdož se o poli­ti­ku nijak neza­jí­má, se najed­nou ocit­ne upro­střed boje o moc, boje o Evropu, upro­střed zhoub­né­ho buje­ní médií s jejich cíle­ně ovliv­ňo­va­ný­mi zprá­va­mi a snad i upro­střed pes­t­i­ci­dy postří­ka­né­ho pole, z něhož plo­di­ny popu­tu­jí stov­ky kilo­me­t­rů od své­ho „rodiš­tě“. Jestli z toho vše­ho máte zma­tek, tak věř­te, že přes­ně to se tady bude­te dozví­dat. Nesmyslnost či spí­še nelo­gič­nost celé­ho nasta­ve­ní Evropy, a to nejen z toho „vůd­čí­ho“ hle­dis­ka od lidí, kte­ří by měli stá­ty chrá­nit a roz­ví­jet. Nesmyslnost to není, to vám dojde vzá­pě­tí, že jde vlast­ně o dob­ře pro­myš­le­ný krát­ko­zra­ký sys­tém pro obo­ha­ce­ní jis­tých sku­pin. No a pak tu máte i zají­ma­vá pojed­ná­ní o toku finan­cí, jejich význa­mu, také o ško­lách a vzdě­lá­vá­ní, všech­no v pohle­dech, kte­ré se neo­me­zu­jí jenom na Evropu, ale i na pohle­dy glo­bál­ní.

A to je samo o sobě zají­ma­vé, pro­to­že k tako­vým infor­ma­cím se kaž­dý den běž­ně nedo­sta­ne­me.

V čti­vém a živém tex­tu si jen čas od času vzpo­me­ne­te, že čte­te zprá­vy, infor­ma­ce a výzkumy ze zahra­nič­ních zdro­jů nebo z osob­ních zku­še­nos­tí samot­né­ho auto­ra. Že se dívá­te na Evropu i naši zemi z úhlů pohle­du lidí žijí­cích v zahra­ni­čí a že mož­ná vidí­te vět­ší nad­hled než my tady, v našem malém čes­kém ryb­níč­ku.  A ven­ku se při­tom dějí vel­ké věci...

„Tak se něko­lik sto­vek inves­tič­ních ana­ly­ti­ků v hrst­ce mezi­ná­rod­ních agen­tur v sed­lech honá­ků inves­tor­ských stád stá­vá nej­moc­něj­ší­mi vlád­ci svě­to­vé eko­no­mi­ky, jejichž úsud­ky ovliv­ňu­jí eko­no­mic­kou situ­a­ci tisí­ců sub­jek­tů a živo­by­tí sta­mi­li­o­nů jed­not­liv­ců. Zda je to stav dob­rý či špat­ný, si nedo­vo­lím posou­dit, pro­to­že nevím o žád­ném lep­ším. Ale dove­du si těž­ko před­sta­vit, jak dlou­ho bych v jejich kůži doká­zal tuto odpo­věd­nost nést a zůstá­vat při­tom objek­tiv­ní.

Zato bych si rád před­sta­vo­val, že vás mezi­tím moh­lo napad­nout toto: Hrozící nová celo­svě­to­vá tota­li­ta nemá žád­nou loa­ja­li­ty hod­nou ide­o­lo­gii a její jedi­nou moti­va­cí je, jak na kom a kde co nej­snad­ně­ji a nej­bez­o­hled­ně­ji vydě­lat co nej­víc peněz.

Všechno ostat­ní je jí zce­la lhos­tej­né, kro­mě toho, že vše vní­má ve dvou vyhra­ně­ných kate­go­ri­ích pod­voj­né­ho účet­nic­tví: Buď jsme komo­di­ta, nebo trh. Pasivum nebo akti­vum. Buď si nás kupu­je, nebo nám pro­dá­vá…

… Takovou komo­di­tou a trhem je celá pla­ne­ta, a pod­le toho to taky začí­ná vypa­dat.“

A proč jsem zmi­ňo­va­la to načte­ní? No prá­vě pro­to, že pohrát si s tex­tem, infor­ma­ce­mi, a ješ­tě s into­na­cí hla­su, to by byl kon­cert. Ale mož­ná jsem jen naka­že­ná pár roz­hla­so­vý­mi hra­mi, kte­ré jsem náho­dou našla na you­tu­be a jejichž auto­rem je prá­vě Benjamin Kuras. A je v nich čas­to sem tam kou­sa­vé, sem tam pro­zí­ra­vé a nepří­jem­né moud­ro a prav­da o lid­stvu. O tom věč­ném boji o pení­ze a hmot­né stat­ky, kte­ré jsou pře­ce úpl­ně vším! Nebo nejsou?

Jsou – bohu­žel o tom je i tato kni­ha. A tak po nás oprav­du mož­ná zbu­de poto­pa, pár švá­bů, kte­ré pře­ži­jí ten nuk­le­ár­ní konec, po němž se opět pomno­ží a vli­vem evo­lu­ce (nebo kvan­to­vá fyzi­ka bude hrát také roli?) se z nich vytvo­ří něja­ká ta pěk­ná a vtip­ná dal­ší civi­li­za­ce a za mili­o­ny let bude zase vzni­kat podob­ná kni­ha psá­na švá­bem pro švá­by…

O auto­ro­vi:

Benjamin Kuras je rodem Zlíňák (4.4.1944) vzdě­lá­ním Olomoučák (od mateř­ské škol­ky do kon­ce stu­dia ang­lis­ti­ky), krát­ce praž­ský ang­lic­ký roz­hla­so­vý redak­tor 1968), od říj­na 1968 Londýňan a čes­ký redak­tor BBC (od 1969), od roku 1975 brit­ský občan. Autor pat­nác­ti ang­lic­kých a roz­hla­so­vých her, kte­ré se hrá­ly v šes­ti zemích. Od roku 1990 při­spí­vá do čes­kých peri­o­dik a v mno­ha nakla­da­tel­stvích vydal vel­ké množ­ství titu­lů od sati­ric­kých vtip­ných náhle­dů na dneš­ní svět, po kni­hy zabý­va­jí­cí se vzta­hem muž a žena, až po kni­hy věnu­jí­cí se úpad­ku dneš­ní civi­li­za­ce a poli­tic­kým vli­vům (tady je asi nej­za­jí­ma­věj­ší kni­ha Soumrak bílé­ho muže, Poslední nadě­je civi­li­za­ce nebo Češi na vlás­ku). Z nepře­ber­né­ho množ­ství lze vybí­rat doslo­va done­ko­neč­na.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2017, www.eminent.cz

Renata Petříčková

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Související příspěvky:

  • Benjamin Kuras: Poslední naděje civilizace: Dokument o stavu dnešní Evropy12. září 2016 Benjamin Kuras: Poslední naděje civilizace: Dokument o stavu dnešní Evropy Filozofie dobra a zla. Zániku a obnovování civilizací. Zákon přežití silnějšího. Cokoliv vás může napadnout při čtení této nové knihy Benjamina Kurase. Je to široce pojatý dokument o stavu […]
  • potah201621. ledna 2017 Wolf-Dieter Storl: Zahrada jako mikrokosmos. Zasloužených STO PROCENT Víte, že zahrada může pro člověka být, nejen místem pasivního i aktivního odpočinku, ale také místem poznání? Kde jinde než tam můžeme pozorovat ve vší kráse a síle živly, síly přírody, […]
  • Brian Tracy: Zaměstnejte ty nejlepší lidi a udržte si je27. února 2016 Brian Tracy: Zaměstnejte ty nejlepší lidi a udržte si je Tak prý 21 jednoduchých způsobů a technik, jak si zanalyzovat své problémy se zaměstnanci a vybrat si potom už právě takové, které nám zůstanou navždy. A jak se k nim chovat tak, aby nám […]
  • Benjamin Kuras: Jak zabít civilizaci10. ledna 2016 Benjamin Kuras: Jak zabít civilizaci Chcete po přečtení nějaké knihy sedět tak dvě hodiny s otevřenou pusou? Tak když zcela pominu fakt, že autor tu s předstihem snad několika let předpověděl to, co se stane v Paříži (a to […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *