Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby

Bára Hrzánová a její živo­to­pis: Vinnetou dneš­ní doby
Ohodnoťte člá­nek

Je to liš­ka pod­ši­tá, tahle žen­ská! A je to tak troš­ku jiný živo­to­pis, spí­še „kafe s Bárou“. Nahlédnutí za opo­nu živo­ta Báry Hrzánové. Párkrát si s ní zajde­te na kávu, popo­ví­dá­te, tu se zamys­lí ona a tu zase vy – a výsled­kem je cha­risma­tic­ký lid­ský dojem z člo­vě­ka, nad kte­rým bude­te dlou­ho pře­mýš­let. Kde bere život­ní ener­gii, jak neo­kou­ka­ný a obrov­ský je herec­ký dar, kte­rý zís­ka­la nejen po tatín­ko­vi, ale i po své mamin­ce?

Člověk jako ona nemů­že na svět mít kopii

A to urči­tě napad­ne kaž­dé­ho, kdo ji má rád na diva­del­ních prk­nech, kam s ní v kni­ze půjde­me nej­čas­tě­ji. Autor pro­lo­žil ty myš­len­ky a čás­ti roz­ho­vo­rů živo­to­pi­sem, ze kte­ré­ho je pří­jem­ně, no a něko­mu mož­ná i nepří­jem­ně, cítit čas, ve kte­rém se život­ní epi­zo­dy Báry Hrzánové ode­hrá­va­ly. Politiku neo­vliv­ní­te, ta tady je vždyc­ky, ovliv­ňu­je to i oby­čej­né divá­ky, a zrov­na herec­ká bran­že se jí do urči­té míry při­způ­so­bit musí. Kolegové, nála­dy v diva­dlech a tren­dy, tla­čen­ky nebo zná­mos­ti, nebo nao­pak – štěs­tí začá­teč­ní­ků. Tak tohle všech­no se děje tam, kam divák nevi­dí.

A do his­to­rie, kte­rou už zavál čas, časy před­re­vo­luč­ní, revo­luč­ní i ty dneš­ní… A nějak se mi zača­lo stýs­kat, když jsem to všech­no čet­la. Po nad­še­ní, po nadě­ji lep­ších zítř­ků, po změ­nách, ze kte­rých bylo tuše­no něco lep­ší­ho, nebo v hor­ším pří­pa­dě, něco zásad­ně jiné­ho. Jak to dopadlo, všich­ni víme a zejmé­na pro čte­ná­ře, kte­ří pro­ži­li část této doby, bude tato kni­ha i svě­dec­tvím his­to­ric­kým, leč více než ency­klo­pe­dic­kým, spí­še emo­ci­o­nál­ním.

Jestli něco umí Richard Erml zachy­tit doko­na­le, tak to je atmo­sfé­ra kaž­dé situ­a­ce, kte­rou popi­su­je. Můžete ji zapo­me­nout, ba dokon­ce může­te zapo­me­nout i o čem Vinnetou dneš­ní doby je, ale roz­hod­ně si zapa­ma­tu­je­te ten otisk nála­dy, kte­rý ve vás zane­chal. A foto­gra­fie to jen dokres­lu­jí. Černobílé, doku­men­tár­ní, osob­ní, ama­tér­ské a náhod­né i pro­fe­si­o­nál­ní a v séri­ích. Vybere si kaž­dý. A kaž­dá dodá­vá kou­sek lid­skosti, mož­nost zahle­dět se Báře Hrzánové do očí a vidět tam celý svět.

Nejen ten diva­del­ní, ale ten její.

Ona, žena, kte­rá není křeh­kou les­ní vílou, ale… pořád­nou žen­skou, kte­rá si umí pora­dit.

A to by se někdy mělo vyu­čo­vat!

Stejně jako její lás­ka k diva­dlu, kte­rá byla tak sil­ná, že i tele­vi­zi brzy pus­ti­la k vodě. No, je to ško­da, tře­ba v Modrém tygro­vi byla báječ­ná a s panem Hartlem tvo­ři­la úžas­ný pár napros­to neo­pa­ko­va­tel­ných lidí, kte­ří před­či­li i hlav­ní dět­ské hrdi­ny. Na dru­hou stra­nu si prá­vě u těch vzác­ných chvil, kdy se Bára Hrzánová mih­la v tele­vi­zi, říkám, že je to dob­ře, pro­to­že by byl hřích pro­vá­řet done­ko­neč­na tak výraz­nou a talen­to­va­nou oso­bu v tom, co se dnes nazý­vá fil­my nebo seri­á­ly. To by její hvězda brzy zhas­la nebo se pošpi­ni­la pra­chem komer­ce. V diva­dle jí to slu­ší víc.

Její poví­dá­ní v kni­ze je milé, nesmír­ně lid­ské a najed­nou jste mezi her­ci, osob­nost­mi i zce­la tuc­to­vý­mi zaměst­nan­ci diva­dla, mezi její­mi přá­te­li a vidí­te, že jsou to lidé jako vy. Se stej­ný­mi myš­len­ka­mi, se stej­ně špat­ný­mi rány a una­ve­ný­mi veče­ry nebo i se stej­ně krás­ný­mi rány a chví­le­mi, kdy jsou nesmír­ně spo­ko­je­ni se živo­tem.

Lidská kni­ha o vel­kém herec­kém talen­tu - to je Vinnetou naší doby, Velký tajem sta­ré liš­ky Báry Hrzánové.

O auto­rech:

Bára Hrzánová (1964) Absolventka DAMU, diva­del­ní, fil­mo­vá a roz­hla­so­vá hereč­ka, muzi­kant­ka. Hrála na scé­nách Národního diva­dla, Divadla v Řeznické, Divadla Na zábrad­lí, Divadla Na Jezerce. Dnes ji může­me vidět v Praze v Divadle Kalich a ve Viole. Vystupovala ve fil­mech Requiem pro panen­ku, Spiklenci vlas­ti, Už a v dal­ších. S insce­na­cí Hrdý Budžes pod­le best­selle­ru Ireny Douskové objíž­dí již šest­nác­tým rokem repub­li­ku. Na vyso­ké ško­le zalo­ži­la kape­lu Condurango, pro kte­rou sklá­dá, píše tex­ty, hra­je s ní a zpí­vá. S her­cem Radkem Holubem mají syna Tondu a fen­ku Pepinu.

Richard Erml (1961) absol­vent FAMU, diva­del­ní pub­li­cis­ta, kri­tik, dra­ma­turg a autor šes­ti knih z pro­stře­dí Tibetu, Indie a praž­ské Libně (Zuzanka a tibet­ské vele­ho­ry, Jidášovi brat­ři, Můj muž, má žena a dal­ší). Dlouholetý redak­tor čtr­nác­ti­de­ní­ku Divadelní novi­ny, exter­nis­ta týde­ní­ku Reflex. V nakla­da­tel­ství Eminent vydal kni­hy Panker a já v hus­tým Ladaku a Tibetské nebe, peklo, ráj. S tibe­to­lož­kou Zuzanou Ondomišiovou mají syna Tashiho a pej­ska Berryho.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2018, www.eminent.cz

 

Renata Petříčková

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Související příspěvky:

  • Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny7. září 2018 Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny Spavé pohádky. Pohádky, které vám přivodí tak hluboký spánek, že je to až k neuvěření. Něco na té relaxaci a meditaci je. A když si k tomu přidáte ještě ten mateřsky hebký hlas Nadi […]
  • Ukulele jam aneb zlatá devadesátá jinak4. března 2017 Ukulele jam aneb zlatá devadesátá jinak Ohlédnutí do výrazné části evropské historie. Válka v bývalé Jugoslávii mne obešla v době, kdy jsem sama dospívala, o to více pak chtě nechtě dávám na pomyslné váhy svůj život a život […]
  • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […]
  • Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva27. dubna 2018 Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva No, není to s dnešním světem vůbec jednoduché. Na jednu stranu je tohle velmi depresivní čtení, protože jestli na něm je jen polovina pravdy (pravděpodobnost tady je i pro těžkého […]
  • Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás5. listopadu 2018 Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás Proč jsme tady? Na světě, ve kterém je někdy složité se vyznat? Četla jsem tuto knihu krátce po shlédnutí dokumentu o tom, že andělé jsou od pradávna vlastně tvorové, kteří v podobě bohů […]
  • Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!28. března 2017 Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát! Nejlepší mlsací recepty jsou vždycky od toho, kdo strašně rád mlsá! A když se mlsný jazýček spojí s touhou po zdravém stravování, můžete si být jisti, že to je ONO. Žádné nechutné náhražky […]
  • Recenze: herní zpracování Kena Folletta - Pilíře Země24. října 2018 Recenze: herní zpracování Kena Folletta - Pilíře Země Knižní zpracování o stavbě katedrály v kouzelném, a přesto děsivém středověku se dočkala i herní adaptace. Hra přibližuje život tří hlavních postav, které mají v ději hry největší roli. […]
  • Chuck Palahniuk: Něco si vymysli – 90 %26. července 2017 Chuck Palahniuk: Něco si vymysli – 90 % Odečíst ji, osprchovat ze sebe tuto povídkovou knihu nelze, to by člověk musel do chemické čistírny, do sterilizační myčky, do deratizační místnosti, do kláštera pro pokání, pro akt […]
  • Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka13. dubna 2018 Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka Kolik lidí, tolik příběhů. Každý z nás nemá cestičku ke štěstí stejnou. Co někdo dostane zadarmo, druhý si musí tvrdě vydřít. A někdo může dřít do úmoru a stejně ho těsně před cílem […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *