Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby

  •  
IMG 20180915 150929

Je to liš­ka pod­ši­tá, tahle žen­ská! A je to tak troš­ku jiný živo­to­pis, spí­še „kafe s Bárou“. Nahlédnutí za opo­nu živo­ta Báry Hrzánové. Párkrát si s ní zajde­te na kávu, popo­ví­dá­te, tu se zamys­lí ona a tu zase vy – a výsled­kem je cha­risma­tic­ký lid­ský dojem z člo­vě­ka, nad kte­rým bude­te dlou­ho pře­mýš­let. Kde bere život­ní ener­gii, jak neo­kou­ka­ný a obrov­ský je herec­ký dar, kte­rý zís­ka­la nejen po tatín­ko­vi, ale i po své mamin­ce?

Člověk jako ona nemů­že na svět mít kopii

A to urči­tě napad­ne kaž­dé­ho, kdo ji má rád na diva­del­ních prk­nech, kam s ní v kni­ze půjde­me nej­čas­tě­ji. Autor pro­lo­žil ty myš­len­ky a čás­ti roz­ho­vo­rů živo­to­pi­sem, ze kte­ré­ho je pří­jem­ně, no a něko­mu mož­ná i nepří­jem­ně, cítit čas, ve kte­rém se život­ní epi­zo­dy Báry Hrzánové ode­hrá­va­ly. Politiku neo­vliv­ní­te, ta tady je vždyc­ky, ovliv­ňu­je to i oby­čej­né divá­ky, a zrov­na herec­ká bran­že se jí do urči­té míry při­způ­so­bit musí. Kolegové, nála­dy v diva­dlech a tren­dy, tla­čen­ky nebo zná­mos­ti, nebo nao­pak – štěs­tí začá­teč­ní­ků. Tak tohle všech­no se děje tam, kam divák nevi­dí.

A do his­to­rie, kte­rou už zavál čas, časy před­re­vo­luč­ní, revo­luč­ní i ty dneš­ní… A nějak se mi zača­lo stýs­kat, když jsem to všech­no čet­la. Po nad­še­ní, po nadě­ji lep­ších zítř­ků, po změ­nách, ze kte­rých bylo tuše­no něco lep­ší­ho, nebo v hor­ším pří­pa­dě, něco zásad­ně jiné­ho. Jak to dopadlo, všich­ni víme a zejmé­na pro čte­ná­ře, kte­ří pro­ži­li část této doby, bude tato kni­ha i svě­dec­tvím his­to­ric­kým, leč více než ency­klo­pe­dic­kým, spí­še emo­ci­o­nál­ním.

Jestli něco umí Richard Erml zachy­tit doko­na­le, tak to je atmo­sfé­ra kaž­dé situ­a­ce, kte­rou popi­su­je. Můžete ji zapo­me­nout, ba dokon­ce může­te zapo­me­nout i o čem Vinnetou dneš­ní doby je, ale roz­hod­ně si zapa­ma­tu­je­te ten otisk nála­dy, kte­rý ve vás zane­chal. A foto­gra­fie to jen dokres­lu­jí. Černobílé, doku­men­tár­ní, osob­ní, ama­tér­ské a náhod­né i pro­fe­si­o­nál­ní a v séri­ích. Vybere si kaž­dý. A kaž­dá dodá­vá kou­sek lid­skosti, mož­nost zahle­dět se Báře Hrzánové do očí a vidět tam celý svět.

Nejen ten diva­del­ní, ale ten její.

Ona, žena, kte­rá není křeh­kou les­ní vílou, ale… pořád­nou žen­skou, kte­rá si umí pora­dit.

A to by se někdy mělo vyu­čo­vat!

Stejně jako její lás­ka k diva­dlu, kte­rá byla tak sil­ná, že i tele­vi­zi brzy pus­ti­la k vodě. No, je to ško­da, tře­ba v Modrém tygro­vi byla báječ­ná a s panem Hartlem tvo­ři­la úžas­ný pár napros­to neo­pa­ko­va­tel­ných lidí, kte­ří před­či­li i hlav­ní dět­ské hrdi­ny. Na dru­hou stra­nu si prá­vě u těch vzác­ných chvil, kdy se Bára Hrzánová mih­la v tele­vi­zi, říkám, že je to dob­ře, pro­to­že by byl hřích pro­vá­řet done­ko­neč­na tak výraz­nou a talen­to­va­nou oso­bu v tom, co se dnes nazý­vá fil­my nebo seri­á­ly. To by její hvězda brzy zhas­la nebo se pošpi­ni­la pra­chem komer­ce. V diva­dle jí to slu­ší víc.

Její poví­dá­ní v kni­ze je milé, nesmír­ně lid­ské a najed­nou jste mezi her­ci, osob­nost­mi i zce­la tuc­to­vý­mi zaměst­nan­ci diva­dla, mezi její­mi přá­te­li a vidí­te, že jsou to lidé jako vy. Se stej­ný­mi myš­len­ka­mi, se stej­ně špat­ný­mi rány a una­ve­ný­mi veče­ry nebo i se stej­ně krás­ný­mi rány a chví­le­mi, kdy jsou nesmír­ně spo­ko­je­ni se živo­tem.

Lidská kni­ha o vel­kém herec­kém talen­tu - to je Vinnetou naší doby, Velký tajem sta­ré liš­ky Báry Hrzánové.

O auto­rech:

Bára Hrzánová (1964) Absolventka DAMU, diva­del­ní, fil­mo­vá a roz­hla­so­vá hereč­ka, muzi­kant­ka. Hrála na scé­nách Národního diva­dla, Divadla v Řeznické, Divadla Na zábrad­lí, Divadla Na Jezerce. Dnes ji může­me vidět v Praze v Divadle Kalich a ve Viole. Vystupovala ve fil­mech Requiem pro panen­ku, Spiklenci vlas­ti, Už a v dal­ších. S insce­na­cí Hrdý Budžes pod­le best­selle­ru Ireny Douskové objíž­dí již šest­nác­tým rokem repub­li­ku. Na vyso­ké ško­le zalo­ži­la kape­lu Condurango, pro kte­rou sklá­dá, píše tex­ty, hra­je s ní a zpí­vá. S her­cem Radkem Holubem mají syna Tondu a fen­ku Pepinu.

Richard Erml (1961) absol­vent FAMU, diva­del­ní pub­li­cis­ta, kri­tik, dra­ma­turg a autor šes­ti knih z pro­stře­dí Tibetu, Indie a praž­ské Libně (Zuzanka a tibet­ské vele­ho­ry, Jidášovi brat­ři, Můj muž, má žena a dal­ší). Dlouholetý redak­tor čtr­nác­ti­de­ní­ku Divadelní novi­ny, exter­nis­ta týde­ní­ku Reflex. V nakla­da­tel­ství Eminent vydal kni­hy Panker a já v hus­tým Ladaku a Tibetské nebe, peklo, ráj. S tibe­to­lož­kou Zuzanou Ondomišiovou mají syna Tashiho a pej­ska Berryho.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2018, www.eminent.cz

 


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Klidný Buddha na dobrou noc. S hlasem Nadi Konvalinkové23. listopadu 2018 Klidný Buddha na dobrou noc. S hlasem Nadi Konvalinkové Na dobrou noc je třeba klidná, něžná pohádka. Ať už hlasem maminčiným, nebo hlasem Nadi Konvalinkové, která namluvila do knihy přiložené CD. Tam už ale hrozí, že budou usínat i rodiče, a… […]
  • Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny7. září 2018 Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny Spavé pohádky. Pohádky, které vám přivodí tak hluboký spánek, že je to až k neuvěření. Něco na té relaxaci a meditaci je. A když si k tomu přidáte ještě ten mateřsky hebký hlas Nadi […]
  • Ukulele jam aneb zlatá devadesátá jinak4. března 2017 Ukulele jam aneb zlatá devadesátá jinak Ohlédnutí do výrazné části evropské historie. Válka v bývalé Jugoslávii mne obešla v době, kdy jsem sama dospívala, o to více pak chtě nechtě dávám na pomyslné váhy svůj život a život […]
  • František Němec - jeden z mála, který se ještě potkal s Tomášem Holým9. srpna 2018 František Němec - jeden z mála, který se ještě potkal s Tomášem Holým Dnes slaví životní jubileum skvělý český herec František Němec - 9. 8. 1943 - tzv. stará garda. Narodil se v Sezimově Ústí, přičemž během studia na gymnáziu už ochotničil, i když zatím […]
  • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Blízko od sebe / August: Osage County - 75%10. února 2014 Blízko od sebe / August: Osage County - 75% Maryl Streep exceluje v roli vypočítavé mrchy. Věta jak stvořená pro kvalitní producentský záměr, jak nalákat, co největší množství potenciálních diváků. Však stačí kousavá a sobecká […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu9. ledna 2019 Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu Autorka slibuje nálož jídel, po kterých se budete cítit krásně, svěže, zdravě a budou vám nebetyčně chutnat. Tedy tak nějak jsem si namlsala a ve své hlavě překroutila anotaci. Kačka Tichá […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]