Ať žijí štěňata: Miky detektivem - kniha

Katka sedě­la ve tří­dě, ale vůbec nevní­ma­la - sni­la totiž o štěňa­tech, kte­rých byla vel­ká kupa a dová­dě­la na zahra­dě. V jejím snu vystu­po­va­la i mamin­ka s tatín­kem, kte­ří se vře­le usmí­va­li s tím, že si Katka může jed­no z nich vybrat a nechat si ho. Najednou zazvo­ni­lo a sně­ní byl konec, mini­mál­ně tedy pro tuto chví­li. Navíc měla Katka plán, kte­rý malé pej­sky zahr­no­val. Vyzvala k cho­du Gábinu, novou spo­lu­žač­ku a kama­rád­ku. Ještě než stih­li ode­jít, zasta­vi­la je jejich paní uči­tel­ka. Katka ji měla moc ráda, a to už jen pro­to, že paní uči­tel­ka milo­va­la zví­řa­ta. Katka se jí hned svě­ři­la s tím, že jdou k její tetě, kte­rá si ote­vře­la psí salon.

Gábina byla sice nová, ale Katka ji měla za tu krát­kou chví­li ráda. To Mája, nej­lep­ší Katčina kama­rád­ka, byla ke Gábině vel­mi rezer­vo­va­ná, až by se dalo říct nepřá­tel­ská. Tak se tedy všech­ny tři vyda­ly ke Katčině tetě Janě. Ta měla vel­mi napil­no, ale za chvil­ku se děv­ča­tům věno­va­la. Dnes jí měly pomá­hat s jed­ním ště­ně­tem - Miky. Jednalo se o tří­mě­síč­ní ple­me­no šel­tie nebo­li šetland­ský ovčák - pas­te­vec­ký pes. Děvčata se do Mikyho zblázn­ji­la oka­mži­tě. Šla s ním ven. Miky vese­le pobí­hal a vše bylo v pořád­ku, avšak najed­nou začal ště­kat a byl neklid­ný.

Katka s Májou se vyda­ly do při­lehlé­ho lesa a tam našly psí sta­řen­ku - vypa­da­lo to, že se ztra­ti­la. Nechala se od nich chy­tit do náru­če a všech­ny tři hol­ky šly hle­dat její­ho páníč­ka. Přišly za chví­li na lou­ku, kde vola­la sta­rá paní psa jmé­nem Týna. Hned se dovtí­pi­ly, že Týnu mají v náru­čí a tak ji posla­li za její panič­kou. Trochu se divi­ly, že se po nich ani neo­hléd­la a také je zlo­bi­lo, že nepo­dě­ko­va­la. Katka pozva­la Máju i s Gábinou k nim domů na veče­ři. Mája po celou dobu pří­tom­nost dáva­la Gábině naje­vo, že je vetře­lec.

Dokonce se kvů­li tomu pohá­da­la s Katkou - bohu­žel je sly­še­la za dveř­mi i Gábina - ta se vymlu­vi­la na mámu, že nemů­že zůstat na veče­ři, a to Katce bylo líto. Jednoho dne šly spo­lu ven a co se nesta­lo - zno­vu našly Týnu. Koukaly se, ale po její panič­ce ani sto­py. Tak se roz­hod­ly, že jim Miky pomů­že, ale muse­ly si ho vypůj­čit od tety Jany. Miky vysto­po­val spo­lu s Týnou dům, kde byd­le­la spo­lu se svou panič­kou. Holky kle­pa­ly, ale nikdo neo­t­ví­ral. Pak zjis­ti­ly, proč Týna utí­ká - byl roz­bi­tý zámek.

Po chví­li se při­šou­ra­la oby­va­tel­ka domu - maji­tel­ka Týny. Ta vůbec nevě­dě­la o tom, že Mája utek­la a k dovr­še­ní vše­ho zlé­ho nemě­la ani poně­tí o tom, že má roz­bi­té zaví­rá­ní na bran­ce. Nakonec je paní poprosi­la, jest­li by ji nepo­moh­ly Týnu ven­čit, pro­to­že už jí neslou­žil moc dob­ře zrak. Děvčata sou­hla­si­la a vyda­la se k tetě Janě, aby vrá­ti­ly Mikyho. Pak šli ke Katce domů, kte­rá je pozva­la na veče­ři. Gábina jít nechtě­la, ale kupo­di­vu ji pře­mlu­vi­la Mája, kte­rá se jí za své cho­vá­ní omlu­vi­la. Prostě na ni žár­li­la, pro­to­že vyprá­vě­la o svém nebo­hém pej­sko­vi jmé­nem Bela a Mája žád­né­ho psa nemě­la.

Opět dal­ší půvab­ná kni­ha o pej­s­cích od této autor­ky. Ta už snad ani jiné než pěk­né pří­běhy psát neu­mí. Opravdu dopo­ru­ču­ju ke kou­pi a ke čte­ní. Má 96 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 144 Kč zde.

 

 • Autor: Susan Hughesová
 • Ilustrace: Leanne Fransonová
 • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
 • Nakladatelství: CPRESS
 • Datum vydá­ní:05. 02. 2018

 

Související příspěvky:

 • Dusty: V nebezpečí - podaří se černobílému hrdinovi dostat zloděje?7. července 2018 Dusty: V nebezpečí - podaří se černobílému hrdinovi dostat zloděje? Pavel byl hodně rád, že měl na očích letecké brýle, protože vítr okolo něj a Dustyho byl velmi silný. Seděli spolu v křiklavě červeném dvojplošníku, když tu Pavel zavolal na svého psa […]
 • Hrdina - kniha14. května 2018 Hrdina - kniha Hrdina je policejní pejsek. Tedy byl. Dnes jde do zálohy, prostě na zasloužilý odpočinek - do psího policejního důchodu. Z hlediště ho sledoval Ben, což byl syn jeho páníčka a div nepraskl […]
 • Šarlota a vysněný kůň: Nejtajnější přání - kniha2. března 2018 Šarlota a vysněný kůň: Nejtajnější přání - kniha Šarlota byla jeden den před letními prázdninami. Kdysi to pro ni byl impuls, že pojede s rodiči a dvěma sourozenci na ostrov Noirmoutier na atlantském pobřeží Francie, kde existovali čtyři […]
 • Elena: Přes všechny překážky - kniha19. května 2018 Elena: Přes všechny překážky - kniha Elena Weilandová, třináctiletá dívka, upírala oči k obloze, a to dosti kriticky, protože mračna byla stále přítomna, avšak usoudila, že zhruba hodinu bez deště využije na to, aby se mohla […]
 • Kamarádky kouzelných zvířátek: Velké překvapení Evky Štětinkové2. února 2018 Kamarádky kouzelných zvířátek: Velké překvapení Evky Štětinkové Nejlepší kamarádky Jola Formanová a Lilka Hartlová se na Jolině zahrádce momentálně bavily tím, že sbíraly kaštany. Ne jen tak jako, ale pro veverku, o kterou se nyní rodina Lilky starala. […]
 • Pax, můj liščí přítel19. září 2017 Pax, můj liščí přítel Petr jel v autě se svým otcem a svým zvířecím kamarádem - lišákem Paxem. Toho našel ještě jaké velmi maličké mládě a vychovával ho až do nynějška - několik týdnů. Nyní ho otec přinutil, […]
 • Veterinární akademie - Škola začíná - kniha6. června 2018 Veterinární akademie - Škola začíná - kniha Ve Vrbovém údolí se Abbey chystala na svůj první školní den. Za spolubydlící měla holku jménem Hanna. Už na první pohled bylo patrné, že jejich rodiny jsou tak rozdílné, jak jen to mohlo […]
 • Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha3. června 2018 Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha Orion a Destiny, dva okřídlení koně, dvojčata, se spolu za měsíčního svitu honili po obloze. Destiny vyhrávala a ještě si Oriona kvůli tomu dobírala, ale tak jemně sestersky. Orion si […]
 • Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? - kniha8. září 2017 Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? - kniha Katka ráda sní a úplně nejvíc o malých pejscích - štěňátkách. Bohužel jí rodiče nedovolí vlastní a tak si o tom aspoň povídá se svojí kamarádkou Májou. Bohužel spolu nejsou ve třídě a tak […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha12. února 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha Zeríf se zachytil prsty v malé puklině a pokoušel se vylézt na úzkou skalní římsu. Byl rád, že vyvázl vcelku se zdravou kůží. Byl na útěku celé dny. Jakmile se objevili Zelenopláštníci, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *