Aromaterapie podle ročních období – kniha, jež pohladí duši a zútulní domov

IMG 20181028 102103

V pod­zim­ním sych­ra­vém poča­sí bývá­me méně ven­ku a sná­ze se může­me pono­řit do své­ho nit­ra. Připadá mi, že i vůně jsou na pod­zim inten­ziv­něj­ší – ať už se jed­ná o dech pada­jí­cí­ho lis­tí, vůni pozd­ních růží či o aro­ma vyhřá­té kuchy­ně.

Cítit nemu­sí­me jen vůně pro­střed­nic­tvím čichu, ale též dotyk na pokož­ce, emo­ce i intu­i­ci, při níž má člo­věk pocit, že se něco sta­ne. Přírodní éte­ric­ké ole­je účin­ně půso­bí na všech­ny úrov­ně naše­ho vní­má­ní - har­mo­ni­zu­jí emo­ce, posi­lu­jí intu­i­ci a zlep­šu­jí zdra­vot­ní stav.

Fyzické zdra­ví je spo­je­no s psy­chic­kou poho­dou, jež je ovliv­ně­na mimo jiné rov­něž pří­rod­ní­mi cykly. V zimě mívá­me nedo­sta­tek ener­gie, na jaře se potře­bu­je­me očis­tit a zís­kat novou inspi­ra­ci, v létě tvo­ří­me a pře­ky­pu­je­me spous­tou nápa­dů, na pod­zim při­chá­zí reflexe i shro­maž­ďo­vá­ní úro­dy.

Kniha Adély Zrubecké, Aromaterapie pod­le roč­ních obdo­bí, mě zau­ja­la hned na prv­ní pohled nejen krás­nou gra­fic­kou úpra­vou, nýbrž i množ­stvím pří­nos­ných infor­ma­cí.

Autorka pra­co­va­la ve výbo­ru Asociace čes­kých aro­ma­te­ra­pe­u­tů, byla šéf­re­dak­tor­kou Listů aro­ma­te­ra­pie a fyto­te­ra­pie, vyu­čo­va­la a do Čech zača­la dová­žet prv­ní éte­ric­ké ole­je v biokva­li­tě.

Jednotlivá roč­ní obdo­bí mají svá téma­ta, jež se pro­je­vu­jí nejen ve fyzic­kém těle a jeho orgá­nech, ale i v naší psy­chi­ce či emo­cích. Éterické ole­je ovliv­ňu­jí obě tyto rovi­ny najed­nou a jsou tudíž účin­ným pomoc­ní­kem pro cel­ko­vé zdra­ví.

Publikace obsa­hu­je prak­tic­ké tipy, osvěd­če­né návo­dy i netra­dič­ní postu­py. Doporučí vhod­né éte­ric­ké a rost­lin­né ole­je pro kaž­dé roč­ní obdo­bí, kon­krét­ní situ­a­ce nebo obtí­že v této době typic­ké. Zjistíme mno­ho uži­teč­ných rad o zdra­ví naší pokož­ky i o pou­ži­tí olejů k inha­la­ci, masá­ži, kou­pe­li, obkla­dům, klok­tá­ní či roz­pty­lo­vá­ní do ovzdu­ší.

Věnuje se též aro­ma­te­ra­pii pro děti, afro­di­zi­a­kál­ním olejům, aro­ma­te­ra­pii na ces­ty. Trápí nás boles­ti zad, infek­ce a viró­zy, nespa­vost či špat­né trá­ve­ní? I pro tato one­moc­ně­ní má ten­to obor svůj lék.

Na řadu při­chá­zí rov­něž pří­rod­ní ošet­ře­ní celu­li­ti­dy, posí­le­ní imu­ni­ty, prak­tic­ké tipy pro voňa­vý úklid. Pomocí aro­ma­te­ra­pie může­me zvý­šit pří­sun ener­gie, zmír­nit strach a nejis­to­tu i vykouz­lit neza­po­me­nu­tel­né Vánoce. Příručka nám pomů­že též vyznat se v kos­me­ti­ce.

Velmi pří­nos­ný je seznam kon­tra­in­di­ka­cí, jimž je nut­né věno­vat pozor­nost, a všich­ni jis­tě oce­ní rejstřík účin­ků éte­ric­kých olejů na kon­ci kni­hy. Musím pochvá­lit pře­hled­nost a sro­zu­mi­tel­nost pří­ruč­ky i vkus­nou gra­fic­kou úpra­vu.

Ponořme se do okouz­lu­jí­cí­ho svě­ta vůní, jež potě­ší duši a uvol­ní nás pro nad­chá­ze­jí­cí obdo­bí blí­ží­cí se zimy.


Žánr: alter­na­tiv­ní medi­cí­na, zdra­vý život­ní styl

Jazyk: češ­ti­na

Počet stran: 200

EAN: 9788026420859

Datum vydá­ní: 27.09.2018

Věk: od 15

Formát: 167x225 mm

Nakladatelství: CPRESS

Hmotnost: 0,513 kg

Vazba: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

Hodnocení: 98 %

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den10. února 2019 Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den "Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje. Éterické oleje zachycují něco jedinečného, co zasahuje naše smysly na mnoha úrovních. Harmonizují emoce, posilují intuici a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Skutečné příběhy o pravé lásce24. ledna 2018 Skutečné příběhy o pravé lásce Pravá láska neexistuje jen v knihách a filmech, ale i ve skutečném životě. Nevěříte? Tak, jak je v knihách ze série Slepičí polévka pro duši zvykem, 101 lidí se podělilo o příběhy ze […]
  • Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize.4. července 2018 Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize. Jiná. Jaká? Jaká je tedy Gabriela Koukalová, držitelka Světového poháru v biatlonu, dvojnásobná mistrně světa a mnoho dalších ocenění, kdy se proslavila svými sportovními úspěchy, a pro […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]