Anglická gramatika efektivně a přehledně

anglická gramatika

Anglická gra­ma­ti­ka není nároč­ná - pokud ovšem víte, jak na ni. Ne kaž­dé­mu, kdo se učí ang­lic­ký jazyk nebo se v něm chce zdo­ko­na­lit, však vyho­vu­jí tra­dič­ní učeb­ní meto­dy, kte­ré se pou­ží­va­jí ve ško­lách nebo výu­ko­vých kur­zech. Walter Lutz, němec­ký pře­kla­da­tel a autor něko­li­ka učeb­nic ang­lič­ti­ny, z nichž někte­ré vyšly i v čes­kém pře­kla­du v nakla­da­tel­ství Grada, při­pra­vil dal­ší kni­hu, kte­rá má za cíl zasvě­tit zájem­ce do tajů ang­lic­ké gra­ma­ti­ky. Tentokrát v ní před­sta­vu­je tak­zva­ný vizu­ál­ní způ­sob uče­ní.

Pro lidi, kte­rým tenhle styl uče­ní vyho­vu­je, je nej­dů­le­ži­těj­ší to, aby při­jí­ma­né infor­ma­ce videli. Dokázali si je před­sta­vit. Nejlépe si tedy pama­tu­jí infor­ma­ce, kte­ré si pře­čtou nebo kte­ré si před­sta­ví či logic­ky odvo­dí. A prá­vě téhle potře­be při­způ­so­bil Lutz svou nej­no­věj­ší kni­hu.

Každá z tři­a­dva­ce­ti kapi­tol začí­ná úvod­ní strán­kou, na kte­ré je uve­den pře­hled témat jed­not­li­vých pod­ka­pi­tol. Každé gra­ma­tic­ké téma, kte­ré­mu se ta kte­rá kapi­to­va věnu­je, má svou vlast­ní bar­vu, a tak je snad­né rych­le najít infor­ma­ce ke gra­ma­tic­ké­mu jevu, kte­rý vás zají­má. Barevné a nápa­di­té pro­ve­de­ní kni­hy navíc láká čte­ná­ře, aby po ní sáh­li a pou­ží­va­li ji při svém vzdě­lá­vá­ní.

Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly se nachá­zí sek­ce s názvem V kost­ce, ve kte­ré najde­te zhr­nu­tí toho nej­dů­le­ži­těj­ší­ho z uči­va, kte­ré se v dané kapi­to­le pro­bí­ra­lo. Nechybí pře­hled­né tabul­ky a info­gra­fi­ky ani upo­zor­ně­ní na výjim­ky a typic­ké zdro­je chyb. Na kon­ci kni­hy jsou uži­teč­né pře­hle­dy, kte­ré vám při uče­ní mohou pomoct. Díky vel­ké­mu počtu foto­gra­fií a ilu­stra­cí půso­bí kni­ha při­taž­li­vě, tak­že pokud hle­dá­te učeb­ni­ci ang­lič­ti­ny, kte­rá vás na prv­ní pohled neod­ra­dí, zkus­te dát šan­ci nej­no­věj­ší­mu dílu Waltera Lutze.

 

Hodnocení: 95%

 

 

Anglická gra­ma­ti­ka efek­tiv­ně a pře­hled­ně

Autor: Walter Lutz

Originální název: Langenscheidt Grammatik Englisch Bild für Bild

Překlad: Jitka Koubková

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 304

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak dělat reklamu?24. listopadu 2018 Jak dělat reklamu? Jak vytvořit tu "správnou" reklamu, která zaujme, vryje se do paměti a zároveň neotravuje a nerozčiluje? Se kterou se spojují pozitivní emoce? Jak připravit reklamní kampaň, jak sestavit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […]
  • Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž […]
  • Pro nejlepší kamarádku9. září 2018 Pro nejlepší kamarádku Je možné, že máte spousty kamarádek, ale ta nejlepší - ta je jenom jedna! Je tu pro vás vždy, když ji potřebujete - a nezáleží na tom, zda má zrovna hromadu práce nebo jí voláte uprostřed […]
  • Parkour a freerunning17. června 2017 Parkour a freerunning Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je dostat se z bodu A do bodu B bezpečně, plynule a efektivně s použitím vlastního těla. Pomáhá v překonávání jakýchkoliv […]
  • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]
  • Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích2. listopadu 2017 Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích Dvanáctiletá Bára a její rodiče se přednedávnem přestěhovali z Prahy do domu na venkově. Báře bylo zpočátku smutno a za přestěhování se na rodiče zlobila, no nakonec objevila dva důvody, […]