A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život.

pravda e1535700052629

Tato kni­ha uka­zu­je, že během živo­ta se učí­me mno­ha věcem jenom pro­to, abychom zjiš­ťo­va­li (zno­vu a zno­vu), že vět­ši­na toho, co jsme si osvo­ji­li, je buď­to chyb­ná nebo ire­le­vant­ní. Velká část naše­ho moz­ku se s tím doká­že sice vyrov­nat; men­ší, hlub­ší část to však nedo­ká­že. Nikdy nemů­že­me vědět, co bude a nebu­de.

Dějiny myš­le­ní jsou jen obra­zem chyb, při­čemž kaž­dá nová gene­ra­ce, pře­hod­no­cu­je a opra­vu­je chy­by té před­cho­zí. (Brian Greene)

Co když se ale ple­te­me doo­prav­dy v něčem oprav­du závaž­ném? Člověk při­ro­ze­ně dospě­je k pocho­pe­ní, že nemů­že věci, kte­ré všich­ni pova­žu­jí za jis­té, vědět s urči­tos­tí, a přes­ně se dají jen těž­ko ově­řit. A je tu stá­le spous­ta věcí, kte­ré čeka­jí na své obje­ve­ní, a že někte­ré mož­ná ani nikdy sku­teč­ně nepo­zná­me.

Sám autor této kni­hy ve svém prvo­po­čát­ku začal psát nej­pr­ve o vědě, pro­to­že měl za to, že věda je to nej­ú­žas­něj­ší, co kdy lidé děla­li.

„Takže - pokud jste pře­svěd­če­ni, že tím nej­dů­le­ži­těj­ším v lid­ském živo­tě je hle­dá­ní nových poznat­ků, co to zna­me­ná, když před námi již nic nele­ží?

Naše sou­čas­né, dočas­né názo­ry a sta­no­vis­ka tak vypa­da­jí, jako kdy­by exis­to­va­ly vždy a že to, v co jsme byli zvyklí si mys­let, a co si mys­lí­me dnes, tak nadá­le již neze­je žád­ná pro­past, pro­to­že naše vyví­je­jí­cí se před­sta­va rea­li­ty nesa­há dál než ke vče­rej­ší­mu dni.“

Kdybych prá­vě teď četl tuto kni­hu (namís­to toho, abych ji psal), prav­dě­po­dob­ně bych si kla­dl násle­du­jí­cí rozum­né a opod­stat­ně­né otáz­ky: „A co tře­ba význam jed­not­li­vých věcí? Neměli bychom zdů­raz­nit prá­vě tohle? Není význam tím nej­spo­leh­li­věj­ším měřít­kem trva­lé život­nos­ti?“

Kdybych pat­řil mezi ty, kdož mají sklon nesou­hla­sit s čím­ko­li, co zrov­na čtou, mohl bych mít dojem, že autor této kni­hy při­stu­pu­je ke sku­teč­né kva­li­tě mno­ha arte­fak­tů, jako by jen okra­jo­vě sou­vi­se­la s jejich koneč­nou hod­no­tou, a že jeho domněn­ky, nevy­hnu­tel­ně nazna­ču­jí, že na tom, jaké věci doo­prav­dy jsou, zále­ží méně než na náhod­ných spo­le­čen­ských okol­nos­tech a nevy­po­či­ta­tel­ných hod­no­ce­ních od lidí, kte­ří nut­ně nemu­sí vědět, o čem mlu­ví.

Pokud se domní­vá­te totéž, že je má odpo­věď: Máte prav­du. Ne zce­la, ale z vět­ší čás­ti ano. (Zrovna toto lidé sly­šet nechtě­jí.)“

Od téhle kni­hy jsem čeka­la hod­ně; hlav­ně pří­kla­dy, kte­ré budou něja­kým způ­so­bem prak­tic­ké v rám­ci mého oby­čej­né­ho a všed­ní­ho živo­ta. To se bohu­žel nesta­lo.

Toužila jsem poznat někte­ré z domně­lých pravd a polo­pravd, kte­ré se tvá­ří jako prav­dy, ale ve sku­teč­nos­ti tomu tak není. Myslela jsem, že mě autor tyto „věč­né prav­dy“ vyvrá­tí. Sice na pří­kla­dech

vel­mi pěk­ně a názor­ně uka­zu­je, jak „ony věč­né prav­dy“ mají „jepi­čí život“, a že jsou chyb­né, ale nijak můj dosa­vad­ní život neo­bo­ha­ti­ly, nechyt­ly za srd­ce.

Vzhledem k tomu, že se jed­ná o úspěš­né­ho ame­ric­ké­ho auto­ra, nejsou zrov­na zvo­le­né pří­kla­dy moc blíz­ké mně, jakož­to čes­ké­mu čte­ná­ři, a pokud není moc vel­ký fan­da do vše­ho ame­ric­ké­ho, tak se mož­ná bude i tak tro­chu v tex­tu ztrá­cet a nudit.

Kniha je plná zají­ma­vých pohle­dů na domně­lé prav­dy, ale nijak moc zají­ma­vá nebo dech berou­cí téma­ta neče­kej­te. Mě osob­ně tato kni­ha moc neba­vi­la. První polo­vi­nu kni­hy jsem se sna­ži­la peč­li­vě číst strán­ku po strán­ku, ale víc jsem se do toho nuti­la, než si uží­va­la samot­ný pro­ži­tek z čte­ní kni­hy. A dru­hou část kni­hy? Tu jsem už jen oči­ma pře­lét­la s nadě­jí, že by mě snad moh­lo něco koneč­ně zaujmout, ale nesta­lo se tak.

A jaké myš­len­ky jsem si z kni­hy odnes­la? Např. že, logi­ka zkrát­ka pří­liš dob­ře nefun­gu­je, pokud ji apli­ku­je­me na budouc­nost. Nebo že  „Během času se tyto myš­len­ky „uchy­tí ve stín“ - nebo při­nejmen­ším ty, kte­ré se uká­za­ly nespor­né a nevy­vra­ti­tel­né - sta­ly sou­čás­tí běž­né­ho vět­ši­no­vé­ho názo­ru!“

Poslední myš­len­ka, ta mě chy­ti­la nej­ví­ce za srd­ce, a nako­nec jsem se i při čte­ní této kni­hy řídi­la: „Útěchou vám může být, že může­te kdy­ko­li pře­stat dál číst.“

A CO KDYŽ JE TO JINAK. Věčné prav­dy mají krát­ký život

Napsal: Chuck Klosterman

Překlad: Aleš Lisa

Vydalo nakla­da­tel­ství Management Press roku 2018

Vydání prv­ní

Počet stran: 272

ISBN: 978-80-7261-533-9

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • NEZAPOMEŇ od VALA EMMICHA17. srpna 2018 NEZAPOMEŇ od VALA EMMICHA Roztomilý debut o tom, co se stane, když se dívka, jež nemůže zapomenout, spřátelí s mužem, který si zoufale snaží vzpomenout vypráví bestseller "Nezapomeň". Se svojí kytarou čekám venku […]
  • Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner4. března 2019 Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulisí zločinu moc nečekali, spíše naopak, a o to víc vás pak překvapí nečekaným rozuzlením […]
  • Mezinárodní Bestseller: Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku16. srpna 2018 Mezinárodní Bestseller: Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku O tom, jaké to je být starý a žít v domově důchodců, Vám s nadsázkou a prostřednictvím satiristických a ironických poznámek docela věrně přiblíží deníkové zápisky někdy milého, jindy […]
  • Duch domu Ashburnů od Darcy Coates18. března 2019 Duch domu Ashburnů od Darcy Coates Milujete-li horory, strašidelné a duchařské příběhy, je kniha "Duch domu Ashburnů" skutečně tou pravou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podivného až nadpřirozeného, a než tomuto […]
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […]
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]