Ženy českých panovníků 3

019

Mgr. Vladimír Liška, před­ní čes­ký záha­do­log, se ve tře­tím dílu této úspěš­né série věnu­je neprá­vem opo­mí­je­ným čtr­nác­ti kněž­nám a krá­lov­nám.

Připomíná, že na bed­rech žen panov­ní­ků spo­čí­va­la nedů­le­ži­těj­ší úlo­ha, a to zajiš­tě­ní pokra­čo­vá­ní rodu. Byly nejen mat­ka­mi, ale i mece­náš­ka­mi kul­tu­ry, umě­ní a cha­ri­ty. Mnohdy ovliv­ňo­va­ly i vel­ká roz­hod­nu­tí svých man­že­lů, čímž se podí­le­ly na evrop­ském poli­tic­kém dění teh­dej­ší doby.

Kniha rov­něž popi­su­je osu­dy tří žen, jež man­žel­ka­mi vla­da­řů neby­ly, a to čes­ké svě­ti­ce Anežky Přemyslovny, šlech­tič­ny Polyxeny z Lobkovic a mat­ky před­po­sled­ní­ho habsbur­ské­ho císa­ře Františka Josefa I., Žofie Bavorské. Svým význa­mem se však tyto osob­nos­ti nepo­chyb­ně řadí mezi nej­vý­znam­něj­ší šlech­tič­ny minu­los­ti.

Dozvíme se, kte­rá panov­ni­ce byla koru­no­vá­na prv­ní čes­kou krá­lov­nou, zjis­tí­me, jaká byla Judita Durynská, jejíž jmé­no nesl kamen­ný most v Praze, jenž se stal před­chůd­cem poz­děj­ší­ho Karlova mos­tu. Proč si Přemysl Otakar I. zvo­lil za dru­hou man­žel­ku Konstancii Uherskou, poz­děj­ší zakla­da­tel­ku cis­ter­ci­ác­ké­ho žen­ské­ho kláš­te­ra v morav­ském Tišnově? Z jaké­ho důvo­du se budou­cí král Přemysl Otakar II. ože­nil s o tři­cet let star­ší Markétou Babenberskou? Proč se Anně Tyrolské říka­lo zdě­dě­ná nevěs­ta? Odpovědi na tyto otáz­ky i dal­ší zají­ma­vé infor­ma­ce nalez­ne­me prá­vě v této pub­li­ka­ci.

Obsahuje mno­ho his­to­ric­kých fak­tů, kte­ré autor postup­ně sklá­dá do sou­vis­los­tí. Ze zmí­nek z dobo­vých pra­me­nů se sna­ží rekon­stru­o­vat život jed­not­li­vých man­že­lek od naro­ze­ní do kon­ce. Je to neleh­ký úkol, jeli­kož se o mno­ha čes­kých krá­lov­nách nedo­cho­va­ly téměř žád­né zázna­my.

Toto pou­ta­vé a zají­ma­vé dílo zaujme zejmé­na milov­ní­ky his­to­rie. Napomůže i stu­den­tům střed­ních škol v pocho­pe­ní  poli­tic­kých spe­ku­la­cí krá­lov­ských dvo­rů.

Epilogu se Vladimír Liška zamýš­lí nad údě­lem žen od rané­ho stře­do­vě­ku do sou­čas­nos­ti. Na závěr podo­tý­ká, že si „žena po celou dobu dlou­hé­ho dějin­né­ho vývo­je zacho­va­la jed­nu neměn­nou tvář – krá­su, lás­ku a mateř­ství, což ji pře­de­vším vede k tomu být ochrán­ky­ní živo­ta“. Jaký výstiž­něj­ší závěr bychom si moh­li pro ten­to sva­zek přát.

Hodnocení: 94 %


 • Počet stran: 160 stran
 • Vazba: pev­ná vaz­ba
 • Jazyk: češ­ti­na
 • Nakladatel: XYZ
 • ISBN: 978-80-7505-659-7
 • EAN: 9788075056597
 • Velikost: 145 x 205 mm
 • Hmotnost: 0,376 kg

Kniha ke kou­pi na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 203 Kč.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 %22. ledna 2017 Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 % Byla Lukrézie Borgia skutečně obávanou travičkou? Jsou obvinění, vznesená proti Kateřině Howardové, páté ženě anglického krále Jindřicha VIII., pravdivá? Co skrývala milenka Ludvíka I. […]
 • Prezidenti11. února 2018 Prezidenti V několika uplynulých měsících jste slovo prezident slyšeli v různých formách a souvislostech několikrát denně. Na některého z prezidentských kandidátů jste natrefili na každém rohu. […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Nechte se znovu nakopnout do života s knihou "DESATERO pro holky v nejlepších letech".5. července 2018 Nechte se znovu nakopnout do života s knihou "DESATERO pro holky v nejlepších letech". Je vám padesát? Šedesát? Sedmdesát? Víc? Chcete se oběsit? Utopit? Spolykat prášky? Zkuste si předtím přečíst tuhle knížku. Zase na startu.... asi tak nějak se cítí spousta žen: tj. […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]