Zelená kosmetika – Michaela Suchá

5e047ecab6720b7d6483afca067594f8

Máte rádi pří­rod­ní kos­me­ti­ku bez zby­teč­né che­mie a ješ­tě navíc bys­te si ji chtě­li vyrá­bět sami své­po­mo­cí a nemuset ji kupo­vat? Pokud jste na někte­rou z otá­zek odpo­vě­dě­li ano, pak Vás urči­tě zaujme kni­ha, kte­rá nyní vychá­zí v nakla­da­tel­ství Cpress a napsa­la ji fina­list­ka sou­tě­že Blogerka roku 2016.

Michaela Suchá, autor­ka kníž­ky, si vlast­ní kos­me­ti­ku vyrá­bí již osm let, kdy za tu dobu již nasbí­ra­la hod­ně infor­ma­cí nejen o bylin­kách a dal­ších pří­rod­ních slož­kách a jejich vzá­jem­ném půso­be­ní a o tyto infor­ma­ce se roz­hod­la podě­lit s ostat­ní­mi.

Složení pří­rod­ní kos­me­ti­ky se dá upra­vit kaž­dé­mu člo­vě­ku na míru, kaž­dý člo­věk má indi­vi­du­ál­ní kůži, tudíž co vyho­vu­je jed­no­mu, nemu­sí vyho­vo­vat jiné­mu. Při výro­bě vlast­ní kos­me­ti­ky bude­te šet­řit život­ní pro­stře­dí, ušet­ří­te, pro­duk­ty lze růz­ně při­způ­so­bit, pra­vi­del­ným uží­vá­ním lze dosáh­nout zlep­še­ní sta­vu kůže, víte, co vaše kos­me­ti­ka obsa­hu­je a navíc bude­te mít po ruce vždy vhod­ný dárek pro své blíz­ké a přá­te­le.

Pokud vás pří­rod­ní kos­me­ti­ka nadchla, tak smě­le do toho.

Autorka čte­ná­ře sezna­mu­je s pomůc­ka­mi, bez kte­rých se při výro­bě vlast­ní kos­me­ti­ky neo­be­jde­te, dozví­te se důle­ži­té infor­ma­ce o hygi­e­ně během výro­by, kte­rá je nesmír­ně důle­ži­tá. Následuje pře­hled základ­ních suro­vin, jejich vlast­nos­tí a pří­no­sů. Dozvíte se před­nos­ti olejů a, kte­rý olej je vhod­ný např. pro suchou pokož­ku, kte­rý nao­pak udě­lá dob­ře pro­ble­ma­tic­ké ple­ti, že někte­ré jsou výbor­né jako zába­ly na vla­sy, na posí­le­ní neh­tů apod. Následuje i cha­rak­te­ris­ti­ka rost­lin­ných másel, esen­ci­ál­ních olejů, kon­zer­van­tů, emul­gač­ních vos­ků, kvě­ti­no­vých vod, mace­rá­tů i bylin.

V dal­ší čás­ti již najde­te samot­né recep­ty, kte­ré jsou roz­dě­le­ny do něko­li­ka kate­go­rií – čis­tí­cí ple­ťo­vé pro­duk­ty, péče o oční oko­lí, péče o pleť obli­če­je, bal­zá­my na rty, tělo­vé pro­duk­ty, tak­že kaž­dý si urči­tě najde to své.

Knížka je vel­mi pěk­ná, v tvr­dých des­kách, pře­hled­ná, logic­ky roz­dě­le­ná od sezná­me­ní s pomůc­ka­mi k cha­rak­te­ris­ti­ce jed­not­li­vých suro­vin a posled­ní část tvo­ří recep­ty. Každý recept je dopl­něn pěk­ný­mi ilu­strač­ní­mi foto­gra­fie­mi.

Na kon­ci kni­hy autor­ka dává odkaz ješ­tě na svůj blog, kde můžou zájem­ci najít mno­ho dal­ších recep­tů a foto­gra­fií. Přidává také odkaz na e-shop, kte­rý pro­vo­zu­je se svým man­že­lem, a kde se dají zakou­pit suro­vi­ny potřeb­né pro výro­bu, tudíž čte­nář nemu­sí sáhodlou­ze pát­rat na inter­ne­tu, kde se daná suro­vi­na dá zakou­pit.

Knížka je roz­hod­ně dob­rým pomoc­ní­kem pro ty, kte­ří se roz­hod­nout vyzkou­šet výro­bu vlast­ní kos­me­ti­ky a kte­ré ani neod­ra­dí cena suro­vin, kdy někte­ré nejsou úpl­ně nej­lev­něj­ší, nicmé­ně zase má člo­věk kon­t­ro­lu nad kva­li­tou uží­va­né­ho pro­duk­tu a může si být jist, že není plný che­mie. Záleží tedy na roz­hod­nu­tí kaž­dé­ho jedin­ce.

Knížku zájem­cům o pří­rod­ní kos­me­ti­ku roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji.


Autor: Michaela Suchá

Nakladatelství : CPress

Žánr: hob­by, vyrob si sám, pří­rod­ní kos­me­ti­ka, zdra­ví a život­ní styl

Počet stran: 288

Hodnocení: 95 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: