Za zavřenými dveřmi

za zavrenymi dvermi

Jack Angel je pohled­ný a úspěš­ný práv­ník. Grace Angelová je jeho krás­ná a ele­gant­ní man­žel­ka. Jsou téměř neroz­luč­ní. Někdo by to mohl nazvat pra­vou lás­kou. Je to však sku­teč­ně tak?

Poprvé potka­la Grace Jacka v par­ku. Byla tam na pro­cház­ce se svou sestrou Millie, kte­rá  trpí Downovým syn­dro­mem. Když Millie usly­še­la hud­bu, zača­la sama tan­čit. Grace ji chtě­la zavo­lat zpát­ky na lavič­ku, jen­že vtom při­šel Jack, nabí­dl ruku Millie a tan­či­li spo­lu. A nejen tím si Jack Grace zís­kal - byl i hez­ký, las­ka­vý, pozor­ný. Jejich vztah byl doko­na­lý, a tak brzy násle­do­va­la svat­ba. A pak už nic neby­lo jako před­tím.

Najevo vyšly tyhle sku­teč­nos­ti: Jack je vrah. Touží po někom, v kom bude moct vzbu­zo­vat strach a hrů­zu. Po někom, koho bude moct někam scho­vat a koho nikdo nebu­de postrá­dat. A ten někdo má být Millie, kte­rá se za pár měsí­ců pře­stě­hu­je z inter­nát­ní ško­ly do Jackova domu. Grace je odhod­la­ná od man­že­la utéct a zachrá­nit sebe i svou sest­ru, no Jack je vždy o krok napřed a zma­ří kaž­dý její plán. Zdá se, že jí zbý­vá jedi­ná mož­nost: bude muset Jacka zabít.

Kniha je napsa­ná jed­no­du­chým sty­lem, ale pří­běh je sil­ný a napí­na­vý. Poukazuje na sku­teč­nost, že pod doko­na­lým povr­chem se čas­to skrý­va­jí nedo­stat­ky a zob­ra­zu­je jeden hroz­ný pří­klad toho, co se může ode­hrá­vat za zavře­ný­mi dveř­mi. Střídají se zde kapi­to­ly ze sou­čas­nos­ti a z minu­los­ti a pří­běh je vyprá­vě­ný z pohle­du Grace.

Po celou dobu čte­ní jsem poci­ťo­va­la vel­kou úzkost, pře­mýš­le­la jsem, jak bych Grace pomoh­la a lito­va­la, že to nemůžu udě­lat. Jack je psy­cho­pat, kte­rý se neza­sta­ví před ničím, a navíc je vel­mi inte­li­gent­ní, tak­že  Grace čeká dlou­hý a nároč­ný boj za svo­bo­du.

Postavy jsou popsá­ny věro­hod­ně a čte­nář si k nim snad­no vytvo­ří vztah. Já jsem si napří­klad oblí­bi­la odhod­la­nou Grace, kte­rá udě­la­la jedi­nou chy­bu: zami­lo­va­la se do nespráv­ne­ho muže.  Nenáviděla jsem šíle­né­ho Jacka, jeho pře­tvář­ku, lži a mani­pu­la­tiv­ní cho­vá­ní. Zaujala mě i Graceina sest­ra Millie, kte­rá vidí situ­a­ci omno­ho jas­ně­ji než Grace a sehra­je v pří­bě­hu důle­ži­tou roli. Navzdory své­mu posti­že­ní je to chyt­rá hol­ka, kte­rá si uvě­do­mu­je nejen to, co se děje, ale i to, že vznik­nu­tou situ­a­ci tře­ba vyře­šit dřív, než bude poz­dě. Přátelé Jacka a Grace jsou sym­pa­tič­tí, a to, že nema­jí ani poně­tí, jak to s man­žel­stvím Angelových je doo­prav­dy, jen uka­zu­je, jaký je Jack dob­rý herec a lhář.

Za zavře­ný­mi dveř­mi je děsi­vý a do detai­lů pro­pra­co­va­ný psy­cho­lo­gic­ký thriller. I když jeho téma není ori­gi­nál­ní, zpra­co­vá­ní, posta­vy a jed­not­li­vé detai­ly, kte­ré do sebe na kon­ci zapad­nou, děla­jí tuhle kni­hu výji­meč­nou.

 

Hodnocení: 95 %

 

Za zavře­ný­mi dveř­mi

Originální název: Behind Closed Doors

Autorka: B.A. Paris

Překlad: Karolína Medková

Nakladatelství: Motto

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 264

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatros.

V pří­pa­dě zájmu kni­hu zakou­pí­te zde.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • B. A. Paris - V pasti lží12. června 2018 B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jaký dárek má koupit pro přítelkyni, zapomíná na domluvené schůzky a občas se stane, že domů dorazí […]
  • S.K. Tremayne - Dítě ohně12. června 2018 S.K. Tremayne - Dítě ohně Když se Rachel provdá za okouzlujícího bohatého Davida, myslí si, že její  život se změnil k lepšímu. Opouští Londýn a přestěhuje se do Cornwallu, kde její manžel vlastní nádhernou vilu […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Recenze: Pětidomí24. května 2018 Recenze: Pětidomí Jaká může být detektivka bez mrtvoly a bez vraha? Může vůbec taková kniha nabídnout čtenáři tolik očekávané gradované napětí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otázky najdete v knize Tomáše […]
  • Tři ženy jednoho muže27. března 2019 Tři ženy jednoho muže Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespájí. Pokud tedy nepočítáme Phillipa Rochestera, který byl nebo je partnerem každé z nich. Když se Phillip rozhodne opustit Imogen kvůli mladší a […]
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
  • Recenze knihy: Čarodějnice30. května 2018 Recenze knihy: Čarodějnice Je velký počet stránek znakem dobré detektivky se zajímavou zápletkou? Nebo se jedná o vatu a příběh by měl jiný spád, kdyby kniha o třetinu stránek zhubla? Přesně tyto otázky jsem si […]
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta30. června 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást banku ve městě Svatý Martin, všechny peníze stratil při útěku. Je na mizině, nemá rum, opustila ho […]