Větné rozbory expres (Rozbory vět jednoduchých a souvětí po krůčcích)

005

Větné roz­bo­ry pat­ří k méně oblí­be­ným lát­kám v hodi­nách čes­ké­ho jazy­ka. Publikace urče­ná žákům 2. stup­ně základ­ních a stu­den­tům střed­ních škol vám usnad­ní pří­pra­vu na při­jí­ma­cí zkouš­ky i na obá­va­né písem­ky.

Vzpomínáte si ješ­tě na pod­mět, pří­su­dek, pří­vlas­tek, před­mět, pří­slo­več­né urče­ní i dopl­něk? Znáte dru­hy ved­lej­ších vět, význa­mo­vé pomě­ry mezi sou­řad­ně spo­je­ný­mi věta­mi hlav­ní­mi, význa­mo­vé pomě­ry mezi jed­not­li­vý­mi čle­ny ve vět­ných čle­nech něko­li­ka­ná­sob­ných a mezi sou­řad­ně spo­je­ný­mi věta­mi ved­lej­ší­mi?

Začíná se lát­kou pro 5. roč­ník a postu­pu­je se dále až k 9. roku stu­dia.

Je zde vysvět­len postup při hle­dá­ní základ­ní skla­deb­ní dvo­ji­ce, dru­hy pod­mě­tů, pod­mě­to­vá a pří­sud­ko­vá část věty, vět­né čle­ny řídí­cí a závis­lé, pod­mět a pří­su­dek holý, roz­vi­tý i něko­li­ka­ná­sob­ný, dru­hy pří­sud­ků či sho­da pří­sud­ku s pod­mě­tem.

Druhá kapi­to­la se zamě­řu­je na roz­ví­je­jí­cí vět­né čle­ny, tedy pří­vlas­tek, před­mět, pří­slo­več­ná urče­ní a dopl­něk. V tom­to oddí­lu je znač­ná pozor­nost věno­vá­na gra­fic­ké­mu zná­zor­ně­ní daných vět­ných čle­nů ve větě, což bývá vyža­do­vá­no u při­jí­ma­cích zkou­šek. Pomocí pří­kla­dů však lát­ku snad­no pocho­pí­me.

Třetí oddíl je věno­ván větám jed­no­člen­ným, dvoj­člen­ným a vět­ným ekvi­va­len­tům.

Ve čtvr­tém je popsá­na věta jed­no­du­chá a sou­vě­tí, ved­lej­ší věty pří­sud­ko­vé, před­mět­né, pří­vlast­ko­vé, doplň­ko­vé a dru­hy ved­lej­ších vět pří­slo­več­ných, tedy míst­ní, časo­vé, způ­so­bo­vé, měro­vé, pří­čin­né, úče­lo­vé, pod­mín­ko­vé a pří­pust­ko­vé. U kaž­dé z nich je otiš­tě­no něko­lik pří­kla­dů napo­má­ha­jí­cích snad­né­mu pocho­pe­ní.

Následují význa­mo­vé pomě­ry mezi sou­řad­ně spo­je­ný­mi hlav­ní­mi věta­mi, tedy slu­čo­va­cí, stup­ňo­va­cí, odpo­ro­va­cí, vylu­čo­va­cí a pří­čin­ný. Důležité jsou rov­něž význa­mo­vé pomě­ry mezi jed­not­li­vý­mi čle­ny ve vět­ných čle­nech něko­li­ka­ná­sob­ných a význa­mo­vé pomě­ry mezi sou­řad­ně spo­je­ný­mi věta­mi ved­lej­ší­mi.

V páté kapi­to­le jsou popsá­na slo­ži­tá sou­vě­tí, závěr tvo­ří sou­hrn­né opa­ko­vá­ní a pře­hled základ­ních poj­mů.

Za výkla­do­vou čás­tí násle­du­je vždy něko­lik cvi­če­ní a pro­bra­nou kapi­to­lu zakon­ču­je roz­sáh­lej­ší opa­ko­vá­ní uči­va. Správné odpo­vě­di si snad­no zkon­t­ro­lu­je­me dle klí­če v zad­ní čás­ti pub­li­ka­ce.

Přestože se jed­ná o slo­ži­těj­ší učeb­ní lát­ku, je vše podá­no sro­zu­mi­tel­ně, struč­ně a s důra­zem na pocho­pe­ní dané pro­ble­ma­ti­ky. I ti, kte­ří měli s tou­to čás­tí čes­ké­ho jazy­ka pro­blémy, vše­mu snad­no poro­zu­mí, a těm mlad­ším z nás napo­mů­že ke zlep­še­ní výsled­ků ve škol­ních lavi­cích. Pochválit musím pře­hled­nost učeb­ni­ce i její gra­fic­kou úpra­vu s tabul­ka­mi a gra­fy. Je sym­pa­tic­ké, že autor­ka postu­pu­je od jed­no­duš­ší lát­ky ke slo­ži­těj­ší a prak­tic­ké je též roz­dě­le­ní na jed­not­li­vé roč­ní­ky stu­dia. Publikaci oži­vu­jí tema­tic­ké ilu­stra­ce Jaroslavy Kučerové.

Kniha mě mile pře­kva­pi­la a ke zopa­ko­vá­ní lát­ky napo­mů­že nejen žákům, nýbrž i všem zájem­cům, kte­ří tou­ží po tom oprášit si zapo­me­nu­té zna­los­ti.


 • Druh zbo­ží: Kniha
 • Autor: Vlasta Gazdíková
 • Žánr: základ­ní ško­ly, střed­ní ško­ly
 • Nakladatelstvi: EDIKA
 • Datum vydá­ní: 20.02.2017
 • Doporučeno od: 10 let
 • EAN: 9788026610748
 • Počet stran: 160 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát: 167x225 - bro­žo­va­ná lepe­ná
 • Hodnocení: 100 %

Knihu si kup­te na Albatrosmedia.cz za 199 Kč.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Prezidenti11. února 2018 Prezidenti V několika uplynulých měsících jste slovo prezident slyšeli v různých formách a souvislostech několikrát denně. Na některého z prezidentských kandidátů jste natrefili na každém rohu. […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Sestav si lidské tělo2. března 2018 Sestav si lidské tělo Věděli jste, že buňka žaludeční sliznice žije jen 36 hodin? Že více než polovina kostí v lidském těle se nachází na rukou a nohou? Že kosterní svaly tvoří bezmála polovinu tělesné […]
 • Německá slovíčka v obrázcích - 3000 slov, výslovnost, příkladové věty21. června 2018 Německá slovíčka v obrázcích - 3000 slov, výslovnost, příkladové věty Máte problém se zapamatováním slovíček? Nebaví vás učit se slovíčka z učebnic a příruček? Máte spíše vizuální paměť? Mohla by vám pomoci knížka Německá slovíčka v obrázcích. 3 000 slov, […]