Václav Smil - Globální katastrofy a trendy (75%)

Václav Smil - Globální kata­stro­fy a tren­dy (75%)
Ohodnoťte člá­nek

 

Mnohí z nás túžia odha­liť bud­úcnosť. Dostať do ruky kni­hu, kto­rá o našej bud­úcnos­ti sku­točne hovorí, je pre­to spl­ne­ním taj­né­ho sna. Navyše, nejde len o bud­úcnosť našu vlast­nú, ale aj o bud­úcnosť našich blíz­kych, našich detí, ľud­stva ako cel­ku. Smil vo svo­jej kni­he posky­tu­je zau­jí­ma­vý pohľad na ňu, a to navy­še veľ­mi prehľad­ne a pocho­pi­teľ­ne popí­sa­ným spô­so­bom. Ide o natoľ­ko jedi­neč­nú a kom­plex­nú ana­lý­zu z hľa­dis­ka rôz­nych odbo­rov, že samot­ný Bill Gates vyhlá­sil jeho kni­hy za svo­je naj­vi­ac obľ­úbe­né.

Nazrime pre­to aspoň tro­chu za opo­nu bud­úcnos­ti ľud­stva a sve­ta, ktorú nám Smil v tej­to kni­he pred­kla­dá. Hovorí o zásad­ných zme­nách, kto­ré vo sve­te, rov­na­ko aj v ľud­skej spo­loč­nos­ti, pre­bie­hajú dvo­mi spô­sob­mi.

Jedným z nich sú neprí­liš prav­de­po­dob­né uda­los­ti, kto­ré môžu nie­čo zme­niť v jedi­nom oka­mi­hu, pri­chá­d­za­jú náh­le, až kata­stro­fic­ky, fatál­ne, dis­kon­ti­nu­it­ne. Vyskytujú sa oje­di­ne­lo, no pred­sa len sa nie­ke­dy opa­kujú – a Smil sa zao­be­rá kvan­ti­fi­ko­va­ním prav­de­po­dob­nos­ti ich výsky­tu v prie­be­hu naj­bliž­šie­ho pol­sto­ro­čia.

Druhý spô­sob zásad­ných zmi­en v spo­loč­nos­ti tvo­ria zme­ny, kto­ré sú trva­lý­mi a postup­ne sa roz­ví­jaj­úci­mi tren­d­mi, no v dlho­do­bom dopa­de sú jas­ne roz­po­zna­teľ­né ako zne­po­ko­juj­úce, význam­né. Kniha sa zao­be­rá súčas­ný­mi tren­d­mi, ich kľúčo­vý­mi zdroj­mi, aj posun­mi nimi spô­so­be­ný­mi v oblas­ti eko­no­mic­kej, soci­ál­nej, poli­tic­kej, demo­gra­fic­kej, aj stra­te­gic­kej. Pozornosť je veno­va­ná dvom základ­ným a uni­ver­zál­nym tren­dom, kto­ré majú glo­bál­ny dosah – ener­ge­tic­kej trans­for­má­cii sve­ta, pre­cho­du od palív kla­sic­kých ku novým zdro­jom, ako aj dispro­porč­nos­ti vply­vu hlav­ných akté­rov sve­ta. Práve pocho­pe­nie takých­to uda­los­tí nám môže pomôcť ku zmier­ne­niu ich dopa­dov na náš život, prí­pad­ne niek­to­rým z nich aj pre­dísť.

Tieto dva spô­so­by zásad­ných zmi­en Smil spá­ja s prí­rod­ný­mi aj člo­ve­kom vyvo­la­ný­mi uda­los­ťa­mi, popi­su­je ich mož­né dopa­dy.

Niekedy uva­žu­je­me pri pohľa­de do bud­úcnos­ti nad pre­po­je­ním rôz­nych uda­los­tí, aj nad celo­sve­to­vým dopa­dom niek­to­rých takých roz­si­ah­lych a závaž­ných zmi­en, ako je glo­bál­ne ote­pľo­va­nie. Páči sa mi, že Smil nepon­úka kata­stro­fic­ké sce­ná­re vo vzťa­hu ku ľud­stvu a sve­tu, ale pou­ka­zu­je na celý rad tren­dov, kto­ré sa v čase roz­ví­jajú a hľa­dá mož­né výcho­dis­ká, rie­še­nia vznik­nu­tej situ­á­cie. Jedným z kro­kov na ces­te ku zlep­še­niu situ­á­cie, zvrá­te­niu nega­tív­nych tren­dov vo vývo­ji, je aj ním pon­úka­ná kni­ha. Vyvoláva zamys­le­nie, chuť dis­ku­to­vať o veci­ach – a čo je hlav­né, uve­do­me­nie si potre­by nezostať ľahos­taj­ným pre kaž­dé­ho z nás. Ide pred­sa o spo­loč­nú bud­úcnosť nás všet­kých.

 

zdroj obráz­ku: http://www.souteze.cz

Kristina Ištvánová

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Související příspěvky:

  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
  • Jak se domluvit s tygrem - 96%2. prosince 2016 Jak se domluvit s tygrem - 96% Človek je človekom len vo vzťahu k iným ľuďom, nedokážeme žiť mimo ľudskej spoločnosti, skrátka sme sociálne bytosti. Komunikovať s inými ľuďmi je preto pre nás prirodzené rovnako ako […]
  • Luke Harding – Akta Snowden (91%)9. prosince 2017 Luke Harding – Akta Snowden (91%) Edward Snowden – pre niekoho neoceniteľný hrdina, pre iného zločinec, ktorý by mal stráviť zvyšok života za mrežami. Nech je Váš názor akýkoľvek, jedno je isté – tento muž zmenil naše […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
  • Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera7. července 2018 Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera Kniha sa tiahne zrejme najturbulentejším obdobím krajín Česka a Slovenska (Československa). 20.storočie bolo významné pre mnoho európskych, ale aj svetových krajín. Táto kniha sa venuje […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *