Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99%

Uzení pro labuž­ní­ky - Bellersen Quirini Cosima - 99%
Ohodnoťte člá­nek

Ste vege­ta­ri­á­ni, ale­bo si ani nedo­ká­že­te pred­sta­viť jed­lo bez mäsa? Údenie je sta­ro­no­vým tren­dom v prí­pa­de jedál. Milovníci mäsa sa pri pre­čí­ta­ní názvu kni­hy Uzení pro labuž­ní­ky pote­šia. Avšak aj všet­ci ostat­ní zbystri­te pozor­nosť - táto kni­ha je „pra­vé ore­cho­vé“ i pre vás. Jej autor­ka Cosima Bellersen Quirini poňa­la totiž úde­nie nao­zaj zoši­ro­ka.

Zalistovala som kni­hou – a zava­nu­la na mňa vôňa det­stva. Úžasné úde­né domá­ce klo­bá­sy, úde­ná domá­ca šun­ka, či voňa­vá sla­nin­ka. Tie vône a chu­te nám nikdy nevy­miznú z pamä­te. A vďaka tej­to kni­he si ich môže­me zažiť zno­vu. Popisuje detail­ne spô­sob úde­nia v udi­ar­ni, aj v BBQ gri­le – vhod­né postu­py, spô­so­by rie­še­nia ťaž­kos­tí pri úde­ní, aby ste doká­za­li údiť nao­zaj ako pro­fe­si­o­ná­li. Dôsledne uvá­d­za postu­py pri mari­no­va­ní, nakla­da­ní do nále­vov, či suché a mok­ré nakla­da­nie. Poskytuje popi­sy rôz­nych rybích špe­ci­a­lít, aj poch­ú­ťok z úde­né­ho rybie­ho mäsa, rôz­nych dru­hov mäsa a mäso­vých výrob­kov. Z tých recep­tov mari­nád – neve­de­la som, ktorú z nich vysk­ú­šať skôr, tak hneď prvý večer s našou kni­hou sme gri­lo­va­li s tro­mi mari­ná­da­mi. A po výsled­ku prehla­su­jem, že tie ostat­né vysk­ú­ša­me urči­te tiež, všet­ky. Rovnako pes­t­rý je aj výber prí­lo­ho­vých omá­čok a kré­mov, z nich sme zati­aľ vysk­ú­ša­li len jedinú, argentín­sku špe­ci­a­li­tu chi­mi­churri. Je to poch­úť­ka.

Ibaže táto kni­ha pon­úka oveľa viac – konečne sa dosta­nú ku slo­vu aj vege­ta­ri­á­ni – uka­zu­je, že údiť môže­me nie­len mäso a ryby, ale tiež zele­ni­nu, ovo­cie, syry, a dokon­ca aj vajíč­ka. Stihli sme med­zi­ča­som už vysk­ú­šať nao­zaj lahod­né úde­né zele­ni­no­vé špí­zy s tofu, úde­nú paprikovo-paradajkovú zmes, vyni­kaj­úci kov­boj­ský polen­to­vý nákyp, aj čoko­lá­do­vý banán. Tešíme sa na ochut­na­nie rôz­nych úde­ných dru­hov syra, úde­né­ho chle­ba a rôz­nych pla­ciek – veď leto je ešte pred nami.

Kniha uka­zu­je, že údiť môže­me tiež rôz­ne dru­hy ore­chov a bobu­ľo­vé­ho ovo­cia, kto­ré sa pou­ží­va ako lie­či­vo. Poskytuje návod a prí­le­ži­tosť ochut­ná­vať nao­zaj skve­lé, nečaka­né chu­te a prekva­pi­vé, ori­gi­nál­ne jed­lá. Ak ich milu­je­te podob­ne ako ja, tak nevá­haj­te – pro­stred­níc­tvom tej­to kni­hy vám život posky­tu­je jas­nú a zábav­nú výzvu.

A nie, nemu­sí­te si budo­vať dra­hú udi­a­reň – táto kni­ha vám uká­že návod aj na jed­no­du­ché pro­vi­zór­ne úde­nie, tre­bárs v nádo­be od suši­e­nok. To ma dosta­lo, povi­em vám, výbor­ný nápad na výlet do prí­ro­dy, aj na bal­kón. Po pre­čí­ta­ní tej­to kni­hy bude­te vedieť údiť jed­lá od výmys­lu sve­ta nao­zaj ako pro­fe­si­o­ná­li...

Hodnotenie kni­hy - 99%

Kristina Ištvánová

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Související příspěvky:

  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
  • William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%)14. února 2018 William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%) Tužili ste niekedy v živote byť členom špeciálnych jednotiek? Alebo dokonca byť ich veliteľom? Jasné, aj ja som mala životné obdobie, kedy ma taká predstava naozaj nadchýnala. Že ste na […]
  • Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100%27. dubna 2017 Robert D. Enright – Rozhodni sa odpustiť – 100% Úprimne ma potešilo, keď som v kníhkupectve objavila knihu profesora Enrighta. Problematika odpúšťania mi nie je neznáma a preto som vedela, že táto kniha je poklad. Na začiatok je […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
  • Simon Lancaster - Na co lidí slyší12. září 2016 Simon Lancaster - Na co lidí slyší Simon Lancaster je odborník na komunikáciu naslovovzatý. Existuje skutočne mnoho príručiek o komunikácii, poskytujúcich viac či menej dobrý návod na jej zlepšenie. Ak však hľadáte niečo […]
  • Lenka Rožnovská – Horsenky – Hříbatko Mia3. července 2016 Lenka Rožnovská – Horsenky – Hříbatko Mia Snívali ste niekedy o vlastnom koníkovi? Dankin najväčší sen je mať koníka. A jedného marcového dňa sa jej tento sen splní! Dostáva žriebätko od strýka Paľa, ktorý býva na farme. Danka, […]
  • Jak se domluvit s tygrem - 96%2. prosince 2016 Jak se domluvit s tygrem - 96% Človek je človekom len vo vzťahu k iným ľuďom, nedokážeme žiť mimo ľudskej spoločnosti, skrátka sme sociálne bytosti. Komunikovať s inými ľuďmi je preto pre nás prirodzené rovnako ako […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  •  404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%)20. listopadu 2016  404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%) Sú knihy, ktoré mávame uložené v poličke a vraciame sa k nim opakovane a opakovane. Takou knihou, ktorú z rúk človek len tak ľahko nepustí, je nepochybne kniha 404 nejkrásnějších […]
  • Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)20. dubna 2017 Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%) Ruku hore ten, kto je dokonalý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlásil nikto. Niektorí ľudia „musia byť dokonalí“ iba občas, niektorí sú vyslovene perfekcionisti a „musia byť […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *