TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla

zápisník1

TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do pří­ro­dy) od Michala Pohla

Pro malé i vel­ké turis­ty je tu doko­na­lá a prak­tic­ká pří­ruč­ka pod názvem „Turistický zápis­ník“ od Milana Pohla, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment.

Turistický zápis­ník je malá pří­ruč­ka tak ako­rát do ruky nebo kapsy, kte­rou může­te nosit a vozit stá­le při sobě. Moc mís­ta vám oprav­du neza­be­re, a navíc obsa­hu­je prak­tic­ké tipy a rady, jak si co nej­lé­pe užít výlet do pří­ro­dy, a to se vším všu­dy!

Více na Kritiky.cz
Užijte si Halloween s Griffinovými na Prima Comedy Central Pojďte strávit poslední říjnový den na americký způsob - s vydlabanými dýněmi, kostýmy,...
Forza Horizon 4 - demo Od včerejšího večera si můžete stáhnout Forza Horizon 4. Jak pro XBox One, tak pro PC (Micro...
Brak Honza, Karel a Petr dostanou bezva nápad. Honzovi rodiče odjíždějí do Francie - proč si teda ...
Pád Třetí říše Historický film popisující poslední dny v Hitlerově bunkru před kapitulací Něměcka až do j...
Iva Pazderkova - Na B ...

Tato vel­mi spo­leh­li­vá a uži­teč­ná pří­ruč­ka vás během chvi­lič­ky vyško­lí na „turis­tu - pro­fe­si­o­ná­la“, kte­rý si za kaž­dé situ­a­ce pora­dí sám, aniž by hned musel žádat něko­ho o pomoc.

Ukáže vám, jak si nej­lé­pe naplá­no­vat výlet a jeho samot­nou tra­su, co důle­ži­té­ho bys­te si měli zaba­lit do bato­hu, a na co bys­te nao­pak nemě­li zapo­me­nout. Nechybí tu ani při ruce hez­ky a pře­hled­ně vypsa­né bez­plat­né lin­ky pomo­ci, to, kdy­by náho­dou vám nebo něko­mu z blíz­kých hro­zi­lo něja­ké nebez­pe­čí, tak abys­te ve zmat­ku neza­po­mně­li, kam se může­te pří­mo obrá­tit.

Zápisník vás učí, jak se pohy­bo­vat v kra­ji­ně, v jed­not­li­vých teré­nech, a na co si dát v pří­ro­dě vel­ký pozor. Bohužel ne všech­ny vaše výle­ty pove­dou jen po ruš­ných stez­kách, po měs­tě nebo sil­ni­ci, ale sta­ne se, že se bude­te muset nau­čit sami ori­en­to­vat ve vol­né pří­ro­dě.

Více na Kritiky.cz
Mám tě ráda, tati Nakladatelství Grada vydalo nedávno unikátní knížku Mám tě ráda, tati. Tahle kniha vyšla v...
POLICAJNÉ PRÍPADY | 03. epizóda ...
100 let od vzniku Československa Dnešek je plný různých oslav směřujících k připomenutí sta let od vyhlášení Česk...
Pár filmových tipů z karlovarského festivalu Tak jako každý rok je v programu bohatá nabídka filmů všech žánrů, z několika zemí, odl...
Filmové premiéry 5.4.2012 ...

I na toto všech­no pří­ruč­ka mys­le­la a sna­ží se své čte­ná­ře maxi­mál­ně infor­mo­vat a pou­čit o jed­not­li­vých turis­tic­kých zna­če­ních, všech­ny podrob­ně popsat a vysvět­lit. S její pomo­cí se nau­čí­te roz­li­šo­vat páso­vé znač­ky, znač­ky smě­ru, odboč­ky k hra­du, odboč­ky k jiné památ­ce, odboč­ky ke studán­ce apod. i to, že se jed­not­li­vé tra­sy mohou dělit: na míst­ní tra­sy a na nauč­né stez­ky.

Seznámí vás, jak správ­ně číst z jed­not­li­vých map. Vysvětlí, co je měřít­ko, a jak správ­ně pře­po­čí­tat jed­not­li­vé vzdá­le­nos­ti na mapě na kilo­me­t­ry, roz­li­šo­vat svě­to­vé stra­ny a v nepo­sled­ní řadě roze­zná­vat i jed­not­li­vé vybra­né znač­ky v mapách tak, abys­te se v nich nikdy neztra­ti­li.

Napadlo vás někdy vyro­bit si svůj vlast­ní kom­pas? Žádný pro­blém! S „Turistickým zápis­ní­kem“ to je hrač­ka! I to, jak správ­ně pou­ží­vat buzo­lu, ane­bo jak určit jed­not­li­vé azi­mu­ty či jak se ori­en­to­vat ve vol­né pří­ro­dě bez všech těch­to důle­ži­tých pomoc­ní­ků.

Více na Kritiky.cz
DVEŘE V PODLAZE Snímek Dveře v podlaze zkoumá tajemství lásky a její nejjasnější, nejobtížnější i nejt...
Farma SK – 8. série – 29. díl ...
Arthur a souboj dvou světů – třetí pokračování je tu v překrásné HD kvalitě! Arthur je velmi dobrá pohádka, která kombinuje v sobě poměrně nové prvky. Chvilku se děj od...
Jeden kluk z milionu – Monika Woodová Stařenka ve věku 104 let, kluk se zálibou v Guinessových rekordech a otec muzikant se setkávaj...
Teorie všeho - Stručná historie Brilantního astrofyzika Stephena Hawkinga vždycky fascinoval čas: kdy vznikl vesmír, kdy zanikne...

Varuje před mož­ný­mi nebez­pe­čen­ství­mi, kte­ré vás při pohy­bu a poby­tu ve vol­né pří­ro­dě můžou pře­kva­pit a pora­dí, jak jim nej­lé­pe před­chá­zet a vyva­ro­vat se jim. Například jak se máte zacho­vat, když nara­zí­te na divo­čá­ka, tou­la­vé­ho psa, jele­na v říji nebo zmi­ji.

A když jsme už u těch mož­ných nebez­pe­čích, s kte­rý­mi jde ruku v ruce i mož­nost úra­zu a pora­ně­ní, nesmí v této kníž­ce chy­bět i kapi­to­la věnu­jí­cí se prá­vě „První pomo­ci“, to abys­te zvlád­li, jak ošet­řit nej­růz­něj­ší pora­ně­ní, úpal apod.

Více na Kritiky.cz
Inside Game of Thrones: A Story in Visual Effects – BTS (HBO) ...
Česká televize natočila nový šestidílný seriál Ve čtvrtek 17. srpna se konala v Kině Mat novinářská projekce 1.dílu ze série Světský, kte...
Zdeněk Piškula ztvární hlavní roli v novém představení Divadla ABC Moře. Působení ve velkém divadle vnímám jako nový start, říká Zdeňka Piškulu jsme dosud znali především jako filmového a seriálového herce. Letos na podzi...
Úžasňákovi Těžko se přít o tom, kdo že je nejlepším akčním hrdinou. Jistojistě je na prvním místě ...
Slavnostní premiéra filmu Perný den Projekt 100 – video https://www.youtube.com/watch?v=5IFmLnvVNWw...

Cestování je pros­tě skvě­lý způ­sob rela­xa­ce, pozná­vá­ní nových turis­tic­kých cílů, jejich his­to­rie a kul­tur­ních zvyk­los­tí. Je to báječ­ný svět, kde může­te poznat nejen spous­tu báječ­ných míst, ale i lidí. A chcete-li začít ces­to­vat, neza­po­meň­te si poří­dit tuto malou pří­ruč­ku, jež se vám sta­ne skvě­lým rád­cem na ces­tě za pozná­ním.

Věřte, že spo­lu s tou­to pří­ruč­kou zjis­tí­te, že obje­vo­vá­ní jed­not­li­vých turis­tic­kých cílů neby­lo tak zábav­né jako teď, když víte, že si může­te domů navíc při­vézt i něja­ký ten suve­nýr, vzpo­mín­ku tře­ba v podo­bě razít­ka, turis­tic­kých zná­mek nebo kovo­vých štít­ků na hůl, turis­tic­kých nále­pek či pohled­nic…

Chceš zažít dob­ro­druž­ství? Lákají tě hra­dy a zří­ce­ni­ny jako vystři­že­né z his­to­ric­kých fil­mů nebo napí­na­vých fan­ta­sy? Líbí se ti skal­na­tá údo­lí, ve kte­rých by se moh­li pro­há­nět kov­bo­jo­vé, či jes­ky­ně a doly, kde by trpas­lí­ci moh­li kutat zla­to? Nebo chceš obje­vo­vat sto­py dáv­né minu­los­ti, pomní­ky zašlých udá­los­tí, dokla­dy živo­ta našich před­ků? Anebo snad dáváš před­nost krá­sám pří­ro­dy?

Více na Kritiky.cz
Predátor - kniha Hector Cross se znenadání probudil a měl pocit, že něco se děje, prostě že není všechno, j...
Amerika - 45 % Romantickou přírodou a kolem starých trampských osad provádí Honza svou kamarádku Báru, kter...
Nejúžasnější věc potěší nejen malé mlsouny, ale i malé kuchtíky a kuchařinky Pěkně se usaďte a nechte se unášet pravda dosti netradičním příběhem o jedné prapodivné ...
10 zajímavých detailů ve finále 1. sezóny seriálu Westworld ...
Crank - Zastav a nepřežiješ! Ráno se probudíte a v hlavě vám znějí všechny zvony. Zkoušíte si vzpomenout, co se dělo v...

 Tohle všech­no můžeš v roz­ma­ni­té čes­ké kra­ji­ně najít, čas­to jen pár kilo­me­t­rů od své­ho domo­va. Stačí vzít mapu a pus­tit se do plá­no­vá­ní….

 

TURISTICKÝ ZÁPISNÍK

Napsal Milan Pohl

Ilustroval: Štěpán Drašťák

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní, rok 2017

Počet stran: 87

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […]
  • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […]
  • Příběhy z jižních Čech LIPENSKO9. července 2017 Příběhy z jižních Čech LIPENSKO Konečně první pořádný průvodce pro malé cestovatele - dobrodruhy, kteří se chystají navštívit kouzelný kraj jménem Lipensko. Právě pro ně jsou určeny „Příběhy z jižních Čech: LIPENSKO“ […]
  • VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka5. srpna 2017 VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 NÁVODŮ k výrobě indiánských předmětů) Nejen pro děti, ale i dospělé, táborníky a prostě pro všechny, které zajímá kultura severoamerických indiánů, tak pro […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den10. února 2019 Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den "Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje. Éterické oleje zachycují něco jedinečného, co zasahuje naše smysly na mnoha úrovních. Harmonizují emoce, posilují intuici a […]
  • 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete6. února 2019 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete Tato kniha je souborem zážitků a dobrodružství jednotlivých autorů cestovních průvodců, nadšených dobrodruhů, novinářů a publicistů z celého světa, kteří společnými silami dali dohromady […]
  • SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli10. února 2019 SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí velmi jednoduchý přístup či návod, jak ve velmi krátkém čase dosáhnout fyzického a mentálního zdraví, […]
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *