Trollové
Trollové

Trollové
Ohodnoťte člá­nek

TROLLOVÉ

Každá dět­ská duše, jež milu­je pohád­ky s Trolly, nad kni­hou Trollové z pohád­ko­vé série „Od pohád­ky k pohád­ce“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o., zajá­sá.

Pevně věřím, že děti nezů­sta­nou pou­ze jen u lis­to­vá­ní a čte­ní z této krás­né kni­hy, ale rády se pono­ří i do jiných dob­ro­druž­ství s jiný­mi kni­ha­mi, jež stej­ně jako kni­ha Trollové vyšly v této úžas­né sérii.

Samotná kni­ha Trollové je roz­dě­le­na na něko­lik pře­hled­ných čás­tí, dopl­ně­ná krás­ný­mi a barev­ný­mi obráz­ky nejen ze živo­ta Trollů, ale i Bergenů.

Na prv­ních strán­kách kni­hy se děti pomo­cí pře­hled­né­ho a obráz­ko­vé­ho pře­hle­du sezná­mí s jed­not­li­vý­mi oby­va­te­li Trollíkova a Bergenova, a zjis­tí, co jaká posta­vič­ka má a nemá ráda, a čím nao­pak vyni­ká nad ostat­ní­mi přá­te­li.

A pokud děti budou pozor­ně naslou­chat pří­bě­hu plné­ho přá­tel­ství, tou­ze po lás­ce, neče­ka­né zra­dě, doko­na­lé pře­tvář­ce a dob­ru, jež stej­ně jako v jiných pohád­ko­vých pří­bě­zích nako­nec zví­tě­zí nad zlem; si budou moci v závě­ru kni­hy otes­to­vat své zna­los­ti.

Otestovat sami na sobě to, jak pozor­ně poslou­cha­li, a jak moc vel­ký­mi znal­ci „Trollího svě­ta“ ve sku­teč­nos­ti jsou. A nejen to! Čeká je i spous­ta jiné zába­vy, kte­rou by si roz­hod­ně nemě­ly nechat ujít!

Tento pohád­ko­vý pří­běh se ode­hrá­vá za dáv­ných dob, kdy v lese žili nej­šťast­něj­ší bytos­ti na svě­tě Trollové, kte­ří celé dny jen zpí­va­li, tan­či­li, objí­ma­li se a byli pros­tě jen šťast­ní.

Jednoho dne však jejich hla­si­té štěs­tí a radost při­lá­ka­lo vel­ké a mrzu­té bytos­ti jmé­nem Bergeny, kte­ří byli pra­vým opa­kem Trollů. Po celý rok byli nešťast­ní a pou­ze jeden jedi­ný den v roce, kdy na Trollbraní pojí­da­li nebo­hé Trolly, byli sku­teč­ně šťast­ní.

Bergeni všech­ny stro­my až na jeden vyká­ce­li, a ten jedi­ný zůsta­vší se stal věze­ním pro všech­ny malé Trolly, jež se Bergeni chys­ta­li na svá­tek „Trollbraní“ sníst.

Trollové se ale nevzda­li a uprch­li těs­ně před obá­va­ným svát­kem za pomo­ci vyhlou­be­né­ho tune­lu pod stro­mem. Všichni se zachrá­ni­li! Když to zjis­til král Bergenů zva­ný Chroupa, veli­ce se roz­zu­řil a šéf­ku­chař­ku, jež měla za úkol Trolly hlí­dat, vyká­zal navždy z Bergenova.

Uběhlo něko­lik let, a z malé prin­cez­ny Poppy vyrost­la vel­ká sleč­na a sta­la se vůd­ky­ní Trollů. K této pří­le­ži­tos­ti se roz­hod­la uspo­řá­dat vel­ko­le­pý večí­rek a mar­ně ji Větvík varo­val, že by vese­lí nemě­lo být tak buja­ré a hla­si­té, aby zby­teč­ně nepři­pou­ta­lo pozor­nost obá­va­ných Bergenů. Bohužel Poppy s ostat­ní­mi Trolly si neda­la říct.

Není tedy divu, že toto vese­lí neu­nik­lo ani šef­ku­chař­ce, kte­rá něko­lik Trollů pochy­ta­la a odnes­la krá­li Chroupovi, aby mohl popr­vé ochut­nat své­ho Trolla a ona se moh­la koneč­ně vrá­tit zpět domů z vyhnan­ství.

Poppy s Větvíkem se roz­hod­li, že své přá­te­lé osvo­bo­dí za kaž­dou cenu. Ihned se vydá­va­jí vstříc nebez­peč­né výpra­vě za záchra­nou svých une­se­ných přá­tel. Na ces­tě je čeká spous­ta pře­ká­žek, nástrah a úska­lí, a ne vždyc­ky je pří­tel pří­te­lem a nepří­tel nepří­te­lem, o čemž se sami pře­svěd­čí na vlast­ní kůži.

Trollové, krás­ný pohád­ko­vý pří­běh, kde tra­dič­ně dob­ro vítě­zí nad zlem nabá­dá malé čte­ná­ře k zamyš­le­ní, že by při výbě­ru svých přá­tel měli být obe­zřet­ní, neboť i ten nej­lep­ší pří­tel se můžu tvá­řit jen jako pří­tel, a mezi­tím vám může zbro­jit zády a pře­tvá­řet se. A nao­pak ten, kdo se zdá nepří­te­lem, vám může v nej­vět­ší nou­zi neče­ka­ně pomo­ci a nezišt­ně podat pomoc­nou ruku.

Díky kni­ze se děti nau­čí pocho­pit, že nelze lidi posu­zo­vat pod­le jejich vzhle­du, ale hlav­ně pod­le jejich srd­ce a činů. Příběh o hle­dá­ní a o lás­ce, tak tro­chu na moti­vy kla­sic­ké pohád­ky „O popel­ce“, kde mís­to kou­zel­né­ho stře­víč­ku se pro změ­nu ztra­tí brus­le, kte­rá bude mít za násle­dek rozuz­le­ní celé­ho pří­bě­hu.

Příběh, jež malým čte­ná­řům uká­že, že samot­né štěs­tí lze najít úpl­ně v jiných věcech, tj. v malič­kos­tech běž­né­ho dne, v zážit­cích, drob­nos­tech, a že k zís­ka­ní toho­to poci­tu štěs­tí není ani za potře­bí jíst Trolly…

TROLLOVÉ

Original Titles: Trolls Annual 2017 a Golden Book

Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o. v roce 2017

Počet stran: 64

Z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu pře­lo­ži­la Lucie Jiránková

Ilustrace: Alan Batson, Fabio Laguna, Katie Scruton a Miffy Llwyd-Williams

Zpracování: David Lewman, Paddy Kempshall

Andrea Bátovská

Související příspěvky:

  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […]
  • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […]
  • AUTA: Nejkrásnější kolekce18. února 2018 AUTA: Nejkrásnější kolekce Máte-li doma malé nadšence aut a autíček všeho druhu, zcela určitě byste si neměli nechat ujít tuto úžasnou a okouzlující knihu pod názvem "AUTA: Nejkrásnější kolekce", jež vydalo […]
  • Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %19. dubna 2017 Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 % Dvacet pohádek seskládaných a sepsaných na motivy různých známých příběhů – tak by se dala charakterizovat tahle kniha. Vilík je u babičky a léčí se z nemoci. Každý večer k němu přichází […]
  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […]
  • NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného!31. srpna 2018 NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného! Každý ví, že nejlépe chutná zakázané ovoce, a ani tady to není výjimkou. Tahle kniha od australského rozhlasového hlasatele a komika Andyho Leea pobaví doslova všechny věkové […]
  • Příběh odpadu – jak se Honzík naučil třídit odpad17. prosince 2018 Příběh odpadu – jak se Honzík naučil třídit odpad Dnešní doba je jak se říká odpadová, kdy každý z nás vyprodukuje velké množství odpadu a to 200 – 300 kilogramů na jednoho obyvatele za rok. Přemýšlejte, když jdete na nákup, co můžete […]
  • Velká knižní záhada - kniha - recenze - 100 %26. března 2017 Velká knižní záhada - kniha - recenze - 100 % Pavel Čech stvořil vynikající pohádkovou knihu s neotřelým nápadem. Velká knižní záhada opět mimo jiné vyniká krásnými obrázky, jejichž autorem je též sám spisovatel. Děj je dost zajímavý. […]
  • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […]
  • Nedáš, dostaneš! - i sportovní potřeby mají svoje pohádky a dobrodružství20. listopadu 2018 Nedáš, dostaneš! - i sportovní potřeby mají svoje pohádky a dobrodružství O rozepři sportovních rukavic - to se takhle jednou sešlo několik párů sportovních rukavic a začaly se mezi sebou dohadovat, které z nich jsou nejlepší a největší hvězdy. Fotbalové […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *