Trollové

Trollové

TROLLOVÉ

Každá dět­ská duše, jež milu­je pohád­ky s Trolly, nad kni­hou Trollové z pohád­ko­vé série „Od pohád­ky k pohád­ce“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o., zajá­sá.

Pevně věřím, že děti nezů­sta­nou pou­ze jen u lis­to­vá­ní a čte­ní z této krás­né kni­hy, ale rády se pono­ří i do jiných dob­ro­druž­ství s jiný­mi kni­ha­mi, jež stej­ně jako kni­ha Trollové vyšly v této úžas­né sérii.

Více na Kritiky.cz
Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy 2 (Dragged Across Concrete, Složka 64,…) Osmý den festivalu se pomalu blíží ke konci, zbývají tři dny. V tomto textu si můžete ...
Je to officiálne:John Carter je mega prepadák! [gallery][gallery]Film založený na klasickom sci-fi románe od Edgara Rice Burroughse,vypráva pr...
LG BD570 - Špičkový Blu-ray přehrávač za skvělou cenu Špičkový Blu-ray přehrávač LG BD570 vyrazil dech svou výbavou nejednomu kupujícímu a není ...
Věc: Počátek [60%] V dnešním přehršli nejrůznějších remaků, kdy si skutečně každý druhý klipař může p...
Farma SK – 8. série – 5. díl ...

Samotná kni­ha Trollové je roz­dě­le­na na něko­lik pře­hled­ných čás­tí, dopl­ně­ná krás­ný­mi a barev­ný­mi obráz­ky nejen ze živo­ta Trollů, ale i Bergenů.

Na prv­ních strán­kách kni­hy se děti pomo­cí pře­hled­né­ho a obráz­ko­vé­ho pře­hle­du sezná­mí s jed­not­li­vý­mi oby­va­te­li Trollíkova a Bergenova, a zjis­tí, co jaká posta­vič­ka má a nemá ráda, a čím nao­pak vyni­ká nad ostat­ní­mi přá­te­li.

A pokud děti budou pozor­ně naslou­chat pří­bě­hu plné­ho přá­tel­ství, tou­ze po lás­ce, neče­ka­né zra­dě, doko­na­lé pře­tvář­ce a dob­ru, jež stej­ně jako v jiných pohád­ko­vých pří­bě­zích nako­nec zví­tě­zí nad zlem; si budou moci v závě­ru kni­hy otes­to­vat své zna­los­ti.

Více na Kritiky.cz
Lenka Rožnovská – Horsenky – Hříbatko Mia Snívali ste niekedy o vlastnom koníkovi? Dankin najväčší sen je mať koníka. A jedného marc...
To nejlepší ze IV. řady seriálu Hra o trůny ...
Šťastný domov - pomoc v nouzi Slovenská televize Markíza se specializuje na vymýšlení nových pořadů a seriálů. Nejde vyl...
Návštěva žurnalisty Dana Jolina u Terryho Gilliama Návštěva žurnalisty Dana Jolina u Terryho Gilliama Filmy Terryho Gilliama bývají velmi osobi...
Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Y...

Otestovat sami na sobě to, jak pozor­ně poslou­cha­li, a jak moc vel­ký­mi znal­ci „Trollího svě­ta“ ve sku­teč­nos­ti jsou. A nejen to! Čeká je i spous­ta jiné zába­vy, kte­rou by si roz­hod­ně nemě­ly nechat ujít!

Tento pohád­ko­vý pří­běh se ode­hrá­vá za dáv­ných dob, kdy v lese žili nej­šťast­něj­ší bytos­ti na svě­tě Trollové, kte­ří celé dny jen zpí­va­li, tan­či­li, objí­ma­li se a byli pros­tě jen šťast­ní.

Jednoho dne však jejich hla­si­té štěs­tí a radost při­lá­ka­lo vel­ké a mrzu­té bytos­ti jmé­nem Bergeny, kte­ří byli pra­vým opa­kem Trollů. Po celý rok byli nešťast­ní a pou­ze jeden jedi­ný den v roce, kdy na Trollbraní pojí­da­li nebo­hé Trolly, byli sku­teč­ně šťast­ní.

Bergeni všech­ny stro­my až na jeden vyká­ce­li, a ten jedi­ný zůsta­vší se stal věze­ním pro všech­ny malé Trolly, jež se Bergeni chys­ta­li na svá­tek „Trollbraní“ sníst.

Trollové se ale nevzda­li a uprch­li těs­ně před obá­va­ným svát­kem za pomo­ci vyhlou­be­né­ho tune­lu pod stro­mem. Všichni se zachrá­ni­li! Když to zjis­til král Bergenů zva­ný Chroupa, veli­ce se roz­zu­řil a šéf­ku­chař­ku, jež měla za úkol Trolly hlí­dat, vyká­zal navždy z Bergenova.

Více na Kritiky.cz
Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny „Létající Čestmír léta tam a zpět Já ho podezřívám, že zná jiný svět“ Co nám r...
Petrolejový princ - Historické foto Natáčení Petrolejového prince se kromě jezdců z Jadran filmu účastnili také jezdci spolku...
Amélie z Montmartru Asi není třeba nějak zvlášť představovat dílo, které pobralo spoustu různých ocenění a ...
Anděl Páně 2 - Jak se dělaly kostýmy - Kdybych škubala husu, nevypadá to takhle Obléknout film Anděl Páně 2 – to byl úkol pro kostýmní návrhářku, držitelku Českého l...
Robert Nebrensky - Parkovani ...

Uběhlo něko­lik let, a z malé prin­cez­ny Poppy vyrost­la vel­ká sleč­na a sta­la se vůd­ky­ní Trollů. K této pří­le­ži­tos­ti se roz­hod­la uspo­řá­dat vel­ko­le­pý večí­rek a mar­ně ji Větvík varo­val, že by vese­lí nemě­lo být tak buja­ré a hla­si­té, aby zby­teč­ně nepři­pou­ta­lo pozor­nost obá­va­ných Bergenů. Bohužel Poppy s ostat­ní­mi Trolly si neda­la říct.

Není tedy divu, že toto vese­lí neu­nik­lo ani šef­ku­chař­ce, kte­rá něko­lik Trollů pochy­ta­la a odnes­la krá­li Chroupovi, aby mohl popr­vé ochut­nat své­ho Trolla a ona se moh­la koneč­ně vrá­tit zpět domů z vyhnan­ství.

Více na Kritiky.cz
Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let Populární holandský stařík Hendrik Groen je zpět! Po roce se rozhodl opět vrátit ke svému d...
Wild Wild West Ambiciózní sci-fi westernová komedie (dost zvláštní spojení), s hvězdným obsazením, skvěl...
Resident Evil: Zánik - Resident Evil: Extinction Série Resident Evil se upřímně řečeno netěší zrovna velké oblibě u kritiků, ale diváci,...
Martin Zbrozek - Nova kara ...
Projekt 100 uvádí Sunset Blvd. V rámci Projektu 100 bude do českých kin 24. ledna uveden největší hollywoodský příběh v...

Poppy s Větvíkem se roz­hod­li, že své přá­te­lé osvo­bo­dí za kaž­dou cenu. Ihned se vydá­va­jí vstříc nebez­peč­né výpra­vě za záchra­nou svých une­se­ných přá­tel. Na ces­tě je čeká spous­ta pře­ká­žek, nástrah a úska­lí, a ne vždyc­ky je pří­tel pří­te­lem a nepří­tel nepří­te­lem, o čemž se sami pře­svěd­čí na vlast­ní kůži.

Trollové, krás­ný pohád­ko­vý pří­běh, kde tra­dič­ně dob­ro vítě­zí nad zlem nabá­dá malé čte­ná­ře k zamyš­le­ní, že by při výbě­ru svých přá­tel měli být obe­zřet­ní, neboť i ten nej­lep­ší pří­tel se můžu tvá­řit jen jako pří­tel, a mezi­tím vám může zbro­jit zády a pře­tvá­řet se. A nao­pak ten, kdo se zdá nepří­te­lem, vám může v nej­vět­ší nou­zi neče­ka­ně pomo­ci a nezišt­ně podat pomoc­nou ruku.

Díky kni­ze se děti nau­čí pocho­pit, že nelze lidi posu­zo­vat pod­le jejich vzhle­du, ale hlav­ně pod­le jejich srd­ce a činů. Příběh o hle­dá­ní a o lás­ce, tak tro­chu na moti­vy kla­sic­ké pohád­ky „O popel­ce“, kde mís­to kou­zel­né­ho stře­víč­ku se pro změ­nu ztra­tí brus­le, kte­rá bude mít za násle­dek rozuz­le­ní celé­ho pří­bě­hu.

Více na Kritiky.cz
Helena Haraštová, Jakub Cenkl: Nebojím se tmy - 100 % Prošel si tím asi každý. Po pohádce rodič zhasnul lampičku a byla tma. V tu ránu ožila ša...
MÁŠA MÁLKOVÁ Vystudovala pražskou konzervatoř. Už v průběhu studia hostovala a posléze byla v angažmá v...
Mrazivý ostrov plný tučňáků: Náhle sami. Proti přírodě, i proti sobě... Představte si, že zůstanete na chladném, větrném ostrově náhle sami. Vhodný leda tak pro tu...
Hladová přání aneb Komorní fantasy thriller, který nic neskrývá ani neobchází Je možné do méně než sta stran naskládat kvalitní příběh, který zůstane v hlavě i po j...
Odhalte tajemství tantry za pomocí knihy „ROZPRAVY O TANTŘE“. Zájem o tantru každičkým dnem roste, ale většina z nás ani přesně neví, co to taková tan...

Příběh, jež malým čte­ná­řům uká­že, že samot­né štěs­tí lze najít úpl­ně v jiných věcech, tj. v malič­kos­tech běž­né­ho dne, v zážit­cích, drob­nos­tech, a že k zís­ka­ní toho­to poci­tu štěs­tí není ani za potře­bí jíst Trolly…

TROLLOVÉ

Original Titles: Trolls Annual 2017 a Golden Book

Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o. v roce 2017

Počet stran: 64

Z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu pře­lo­ži­la Lucie Jiránková

Ilustrace: Alan Batson, Fabio Laguna, Katie Scruton a Miffy Llwyd-Williams

Zpracování: David Lewman, Paddy Kempshall

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […]
  • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […]
  • AUTA: Nejkrásnější kolekce18. února 2018 AUTA: Nejkrásnější kolekce Máte-li doma malé nadšence aut a autíček všeho druhu, zcela určitě byste si neměli nechat ujít tuto úžasnou a okouzlující knihu pod názvem "AUTA: Nejkrásnější kolekce", jež vydalo […]
  • Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %19. dubna 2017 Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 % Dvacet pohádek seskládaných a sepsaných na motivy různých známých příběhů – tak by se dala charakterizovat tahle kniha. Vilík je u babičky a léčí se z nemoci. Každý večer k němu přichází […]
  • Tlapková patrola. 5minutové pohádky20. ledna 2019 Tlapková patrola. 5minutové pohádky Oblíbení hrdinové televizního seriálu, tj. neohrožená štěňata Tlapkové patroly ve složení: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kterými zažijete opět naprosto úžasná […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […]
  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […]
  • NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného!31. srpna 2018 NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného! Každý ví, že nejlépe chutná zakázané ovoce, a ani tady to není výjimkou. Tahle kniha od australského rozhlasového hlasatele a komika Andyho Leea pobaví doslova všechny věkové […]
  • Velká knižní záhada - kniha - recenze - 100 %26. března 2017 Velká knižní záhada - kniha - recenze - 100 % Pavel Čech stvořil vynikající pohádkovou knihu s neotřelým nápadem. Velká knižní záhada opět mimo jiné vyniká krásnými obrázky, jejichž autorem je též sám spisovatel. Děj je dost zajímavý. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *