Tanec bohů - kniha

big tanec bohu Use 334800

Larkin se vel­mi těž­ce pohy­bo­val po domě, kde vlast­ně před chví­li pro­běh­la svat­ba. Ovšem ve stí­nu krve, zbra­ní a bitvy. Bitva pro­běh­la pro­ti démo­nům, kte­ří je napad­li. Jednalo se o vam­pý­ry – stvo­ře­ní, kte­rá se živi­la lid­mi. Delší dobu se scho­vá­va­li a nabí­ra­li síly. Nyní se obje­vi­li vede­ní jejich krá­lov­nou a při­pra­ve­ní zni­čit všech­no oko­lo sebe. Larkin byl povo­lán bohy, aby se poku­sil zachrá­nit, co se dá. Nyní byl zra­ně­ný a una­ve­ný. Navíc také hla­do­vý a uvě­do­mo­val si, že takhle v tom­to sta­vu těž­ko může něko­ho zachrá­nit. Jelikož měl hlad, tak si uří­zl kus sva­teb­ní­ho dor­tu, zapil colou a olí­zl si pole­vu z prs­tů.

Vyhýbal se mimo jiné čaro­děj­ce Glenny, kte­rá by ho urči­tě nuti­la vařit a péct a na to on roz­hod­ně není. Chvilku nato při­je­la Blair. Blair byla bojov­ni­ce zvyk­lá spo­lé­hat se sama na sebe. Blair ho pochvá­li­la za dob­rý boj, ale on to roz­hod­ně tak necí­til. Když se na Blair podí­val pozor­ně­ji, vši­ml si, že má teto­vá­ní na lopat­ce ve tva­ru stej­né­ho kří­že, jaký se mu hou­pal na krku. Podezíral ji tak tro­chu z toho, že má krá­lov­ské zna­me­ní. Ona mu to však vyvrá­ti­la s tím, že je to jen teto­vá­ní. Když Blair odpo­čí­va­la v péči čaro­děj­ni­ce Glenny, napadlo ji, že by měli vyra­zit ven.

Lépe řeče­no k upí­řím dou­pa­tům, což zase oce­nil Larkin, kte­rý momen­tál­ně ve dře­zu drh­nul nádo­bí. Nadchlo ho, že pro změ­nu budou moci napad­nout oni je. Moira se podo­vi­la tomu, že chtě­jí zaú­to­čit na Lilith. Jen si to tam však chtě­li obhléd­nout a dát jim naje­vo, že tam byli, pros­tě psy­cho­lo­gic­ká vál­ka. Všichni, kte­ří bojo­va­li pro­ti démo­nům usou­di­li, že potře­bu­jí pomoc a tak se vyda­li na úte­sy, aby zavo­la­li Morrigan, jejich bohy­ni a paní. Chtěli od ní pomo­ci i v tom smys­lu, aby jim řek­la, kdo je držen v pod­ze­mí pro­ti vlast­ní vůli. Prosili, aby osle­pi­la bes­tie, pro­to­že krve už bylo dost. Zničehonic vidě­li to, co chtě­li, ale vlast­ně si přá­li to nikdy nevi­dět – utr­pe­ní těch, kte­ří byli v pod­ze­mí.

To je začá­tek romá­nu s fan­ta­sy tema­ti­kou, kte­rou napsa­la Nora Roberts. Jedná se o rodač­ku ze Silver Spring, jenž se nachá­zí v Marylandu. Narodila se jako nejmlad­ší z pěti dětí a pra­co­va­la napří­klad i jako sekre­tář­ka. Vdala se sice jako mla­dá a poro­di­la dvě děti, to jí ovšem neza­brá­ni­lo v čilém psa­ní jejich knih. Odmalička ráda čet­la a svo­ji prv­ní kni­hu napsa­la už v roce 1981, pro mlad­ší gene­ra­ci v minu­lém sto­le­tí. Získala spous­tu oce­ně­ní. Je autor­kou více než dvě stě titu­lů a uvá­dí se, že kaž­dou minu­tu se pro­dá po celém svě­tě dva­cet sedm jejich kní­žek.

Více na Kritiky.cz
Květiny z papíru Kdo je kreativní a rád tvoří nevšední výrobky třeba z papíru, určitě se zamiluje do knih...
Warcraft: První střet - O PRODUKCI - Orkové a obyvatelé Azerothu Obsazení filmu Roven se uvolil povyprávět nám o tom, jak probíhalo shánění těch nejvhodnějších herců: ...
18. Festival francouzského filmu - Cena slávy V neděli 22.listopadu se promítal v kině Lucerna francouzský film režiséra Xaviera Beauvoise...
Česká televize představila podzimní novinky Dnes byly na tiskové konferenci České televize představeny podzimní novinky, které budou moci ...
Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) Tři přátelé se rozhodli, že se vydají na plavbu po Temži. Během svého výletu si povídají...

Jelikož se jed­ná o fan­ta­sy román, tak­že tako­vou moder­ní pohád­ku, tak jsem byla zvě­da­vá a čeka­la, co z toho bude. No, moc mi to nesed­lo, respek­ti­ve vůbec. Je tam dost postav a v ději jsem se ztra­ti­la už po pár strán­kách. Dá se říct, že jsem z toho tako­vá roz­ho­ze­ná, nevím, co si mám o tom mys­let. Nicméně to dopo­ru­ču­ju těm čte­ná­řům, kte­ří mají rádi fan­ta­sy, těm se to asi bude líbit, ale nemůžu to říct na sto pro­cent. Má 304 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 243 Kč zde.

 

 • Autor: Nora Roberts
 • Žánr: belet­rie
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní: 2017

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Naše paní doktorka - kniha12. června 2017 Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a začala žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé městečko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co […]
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […]
 • Útěk za láskou - kniha22. července 2017 Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtrhne dvoumetrový černoch Billy a začne jí nesmlouvavě dávat veškeré její věci do tašky, přičemž jí za […]
 • Predátor - kniha9. června 2017 Predátor - kniha Hector Cross se znenadání probudil a měl pocit, že něco se děje, prostě že není všechno, jak má být. Uviděl něco, co se blížilo k němu do ložnice. Mělo to šupiny a byla to vlastně příšera. […]
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […]
 • Patnáctý skandál - kniha14. června 2017 Patnáctý skandál - kniha Lindsay je seržantka na policii a momentálně si užívá mateřství, je totiž maminkou maličké Julie, kterou spolu s manželem Joem milují nade vše. Kromě toho mají doma i fenku Martu, jejž […]
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […]
 • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […]
 • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […]
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […]