Tamara McKinley - Slibuji ti, Annabelle

slibuji

Mladá Annabelle, pra­cu­jí­cí jako ošet­řo­va­tel­ka, je nuce­na utéct z Londýna do Paříže. Zde pozná­vá nejen svou tetu Aline, ale i malí­ře Henriho, do kte­ré­ho se zami­lu­je. Mladí lidé si uží­va­jí nejen svou lás­ku, ale i bohém­skou atmo­sfé­ru měs­ta. Oba však vědí, že tenhle bez­sta­rost­ný čas brzy skon­čí.

Ve Španělsku pro­bí­há občan­ská vál­ka a Henri chce bojo­vat za svo­bo­du své rod­né země. Annabelle, kte­rá si chtě­la v Paříži najít prá­ci ošet­řo­va­tel­ky, zjiš­ťu­je, že to vůbec nebu­de tak snad­né, jak si mys­le­la. Když neu­spě­je, roz­hod­ne se, že odces­tu­je do Španělska spo­lu s Henrim a uplat­ní své doved­nos­ti tam. Čeká je nároč­ný pochod přes hory a prá­ce v nevy­ho­vu­jí­cích pod­mín­kách, mají strach o život, no i navzdo­ry tomu si pro sebe ukrad­nou něko­lik šťast­ných chvil.

Když při bom­bar­do­vá­ní měs­ta při­jde Henri o život, Annabelle je zou­fa­lá. Zůstala sama, nemá pení­ze na vlast­ní obži­vu a jetě k tomu čeká dítě. Řešením její situ­a­ce je for­mál­ní sňa­tek s jejím pří­te­lem, kte­rý je do ní zami­lo­va­ný a při­jme dítě za své. Dva týd­ny po svad­bě a Annabelině návra­tu do Anglie však dosta­ne teta Aline dopis ze Španělska, ze kte­ré­ho se dozví­da něco, co může nejen Annabelin život obrá­tit vzhů­ru noha­ma.

Tamara McKinley je ang­lic­ká spi­so­va­tel­ka, kte­rá vyrůs­ta­la v Austrálii, a pro­to se vět­ši­na jejích romá­nů ode­hrá­vá prá­vě v téhle zemi. Slibuji ti, Annabelle je jed­nou z mála výji­mek - autor­ka zde situ­o­va­la děj do Paříže, Londýna i do Španělska. Ani zde se ale Austrálie úpl­ně nevzda­la  - důka­zem je aus­trál­sky začí­na­jí­cí malíř, žijí­cí v Paříži.

Čtenář je hned od prv­ní kapi­to­ly vta­žen do děje a sle­du­je pří­běh Annabelliny prv­ní lás­ky. Autorka skvě­le opsa­la před­vá­leč­ný Paríž i špa­něl­skou občan­skou vál­ku. Nevyhýbá se ani neštěs­tí, nási­lí a kru­tos­ti, kte­ré pro­vá­ze­jí kaž­dou vál­ku, na dru­hé stra­ne uka­zu­je i přá­tel­ství, lás­ku, odva­hu a ocho­tu pomá­hat. Henri, Annabelle i ostat­ní posta­vy mají cha­rak­ter a sna­ží se dělat to, o čem si mys­lí, že je správ­né.

Asi po 200 stra­nách autor­ka posko­čí o osm­náct let déle a při­vá­dí do Paříže Annabellinu dce­ru Eugenii, talen­to­va­nou stu­dent­ku umě­ní. Ta se uby­tu­je u tety Aline, stej­ně jako před lety její mat­ka, a i když se pohy­bu­je po stej­ných mís­tech, vše je jiné. Eugenie je Paříží okouz­le­na a brzy začne odha­lo­vat rodin­ná tajem­ství, kte­rá měly zůstat navždy skry­tá. Tenhle skok v čase se mi líbil, pro­to­že díky němu se uká­že, jak to bylo s posta­va­mi kni­hy dál - jak pře­ži­ly dru­hou svě­to­vou vál­ku a jak žily dál. Poslední stra­ny kni­hy, kde Eugenie koneč­ně odha­lí prav­du, byly nej­na­pí­na­věj­ší čás­tí kni­hy a neda­lo se před­ví­dat, jak to vše dopad­ne.  Konec mě ale mile pře­kva­pil, pro­to­že se všech­ny posta­vy k vznik­lé situ­a­ci posta­vi­ly rozum­ně a udě­la­ly to, co bylo nej­lep­ší pro všech­ny.

Příběh, kte­rý kni­ha ukrý­vá, je stej­ně nád­her­ný jako její obál­ka, tak­že pokud máte rádi dojí­ma­vé a roman­tic­ké čte­ní, je Slibuji ti, Annabelle kni­ha, kte­rá by vás moh­la zaujmout. Autorka skvě­le vykres­li­la pro­stře­dí, hrdi­no­vé kni­hy jsou sym­pa­tič­tí, tak­že jim bude­te držet pal­ce od začát­ku do kon­ce a přát si, ať pro ně všech­no dob­ře dopad­ne, pří­běh je plný emo­cí, pře­kva­pi­vý a nepřed­ví­da­tel­ný. Je to zkrát­ka kni­ha na dlou­hé pod­zim­ní veče­ry.

Hodnocení: 85%

Slibuji ti, Annabelle

Autorka: Tamara McKinley

Originální název: Echoes from Afar

Překlad: Hana Černá

Vydáno: 2017, Alpress

Edice: Klokan

Počet stran: 312

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Alpress. V pří­pa­dě zájmu kni­hu zakou­pí­te zde.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […]
  • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […]
  • Lumpík zachraňuje - kniha10. července 2017 Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových prarodičů. Honzík je malý kluk, který chodí sice do školy, ale je velmi nepořádný a dá se říct, že i […]
  • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […]
  • Má paní10. dubna 2019 Má paní Anglického krále Jindřicha VIII. určitě není potřebné představovat - a to samé platí i pro Annu Boleynovou, jeho druhou manželku. On byl nejmocnější muž Anglie, výbušný, ale charismatický, […]
  • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […]
  • Uvězněná královna14. července 2019 Uvězněná královna Rou, horňanku z Rodu Písní, pojí s její sestrou Essie magické pouto. Dívky spolu dokážou mluvit beze slov a umí sdílet své myšlenky a pocity. Když se dívky zlobí, jejich pouto dokáže ničit […]
  • Vzdálená řeka - kniha8. května 2018 Vzdálená řeka - kniha Nicole je mladá žena, která momentálně řeší ne zrovna příjemné věci. Zrovna stála u bujných hroznů na její farmě, když prosila o odpuštění- a koho - svého zesnulého otce. Rozhodla se […]
  • Zemřeš v další kapitole27. července 2019 Zemřeš v další kapitole Mělo to být rutinní vyšetřování vraždy. Policistka Eva Dallasová, která je vyšetřováním pověřena, ale obdrží tip z nečekaného zdroje - od autorky thrillerů, která zločin poznává ze stránek […]
  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […]