Střípek malachitu - kniha

p9788075435309 stripek malachitu hanka 200 311 989150

Simon byl na zkouš­ce orchest­ru a cítil se dost pro­vi­ni­le. Nezvládal totiž už svo­je hra­ní, tak jako ostat­ní. Příčina byla jed­na - artri­ti­da. Momentálně byla pře­stáv­ka a ostat­ní čle­no­vé orchest­ru ode­šli někam ven a Simon se začal hádat s Joachimem, pro­to­že měl pocit, že mu maže med kolem pusy. Simon hrál s orchestrem plných dva­cet let, ale nyní pod­le něj při­šla doba ode­jít kvů­li jeho postu­pu­jí­cí nemo­ci. Joachim byl vůbec prv­ní, komu řekl o svém roz­hod­nu­tí ode­jít z orchest­ru. Joachim se mu to sna­žil ješ­tě roz­mlu­vit, ale vše bylo mar­né. Nechal pozdra­vo­vat kole­gy a popřál jim štěs­tí. Nakonec se oba obja­li a Simon ode­šel pryč.

Za něja­ký čas šel Simon zku­sit štěs­tí - chtěl se poo­hléd­nout po něja­ké prá­ci. Šel cel­kem najis­to - do hudeb­ní ško­ly. Ředitel vel­mi vychva­lo­val jeho impo­zant­ní živo­to­pis, nicmé­ně mu řekl, že ho nemů­že zaměst­nat kvů­li jeho nemo­ci, i když mu Simon nabí­zel, že by klid­ně učil ze začát­ku zadar­mo. Dokonce i zahrál ředi­te­li, pro­to­že si mys­lel, že ho obměk­čí, ale ani to nepo­moh­lo. Ředitel se mu sna­žil vysvět­lit, že si ho vel­mi váží jako muzi­kan­ta, ale kdy­by ho při­jal, tak pou­ze kvů­li poci­tu emo­ci­o­nál­ní povin­nos­ti, a to nechtěl. V pří­bě­hu se obje­vu­je i Alan Bort, práv­ník.

Už nebyl žád­ný začá­teč­ník a měl cel­kem dob­ře zaběh­nu­tou pra­xi. Jeho obha­jo­ba vždy půso­bi­la sebe­jis­tě, vždyc­ky dob­ře při­pra­ve­ný. Jeho řeč u sou­du vždyc­ky gra­do­va­la, čímž si zajis­til, že koneč­né slo­vo už bylo jen tak do počtu. Tuto svou pozi­ci si vyslou­žil slav­ným pří­pa­dem, díky čemuž měl ohlas v odbor­ných kru­zích. Měl obrov­skou zna­lost a ori­en­ta­ci snad v kaž­dém dru­hu prá­va a tak vyhrá­val pří­pad za pří­pa­dem. Avšak jenom zna­los­ti mu spo­ry nevy­hrá­va­ly. Nutno podotknout, že své tam sehrá­la sym­pa­tic­ká tvář a důsled­ná upra­ve­nost, k tomu vše­mu i klid­ný a pev­ný hlas. Každé jeho ráno začí­na­lo vesměs stej­ně - řeše­ní potí­ží s kli­en­ty.

Zrovna měl u sebe jed­no­ho muže, kte­ré­mu svou bri­lant­ní vyří­dil­kou doká­zal vnu­tit svou vůli. Momentálně měl však Alan Bort ješ­tě jeden zájem kro­mě své práv­nic­ké pra­xe, a tím byla Gina. Té poří­dil sma­rag­do­vě zele­né auto, ze kte­ré­ho byla nad­še­ná. Gina zatím nemě­la ješ­tě tzv. vychy­ta­né říze­ní, avšak Bort si libo­val, jaký je to luxus, mít vlast­ní řidič­ku. Gina se Alanovi pochlu­bi­la se zele­ný­mi září­cí­mi lodič­ka­mi - pros­tě si je poří­di­la, aby jí ladi­ly k autu. Bort ji jem­ně napo­me­nul, aby neří­di­la ve vyso­kých pod­pat­cích. Gina na to zare­a­go­va­la tím, že bude řídit bosa. Udělala to však jenom pro­to, aby si je neod­ře­la, a ne pro­to, že jí Alan řekl, že je to roz­hod­ně lep­ší než ty jeh­ly.

Více na Kritiky.cz
James Marsden James Paul Marsden (* 18. září 1973, Stillwater, Oklahoma, Spojené státy americké) je am...
Kritiky.cz na Steamu Tak od dnešního dne máme skupinu a jsme i kurátoři na Steamu....
Kasalová Martina: Zdravá výživa pro celou rodinu - 90% Uvařit pokrm, který bude chutný a zároveň zdravý, není snadné. Pomoci nám může tato nápa...
Výročí slovenské státnosti Nedávno uplynulo přesně 80. let od vzniku prvního samostatného Slovenského státu. Existence t...
Festivalové minuty 1. 6. 2010 ...

Gina se tete­li­la bla­hem, když jí vítr čechral neje­nom vla­sy, ale i tvá­ře. S Bortem zatím doje­li na jeden ost­rov. Oba vystou­pi­li a kocha­li se nád­her­ným pro­stře­dím. Drželi se za ruce a Gina se jen tak pro for­mu zepta­la, jest­li Alan někdy pro­hrál něja­ký pří­pad. Ten se jí smál s tím, že jeho prá­ce není jako rag­by. Alan jí pak pře­vy­prá­věl jeden svůj pří­běh ješ­tě ze ško­ly a Ginu mís­ty mra­zi­lo v zádech, nicmé­ně jinak s Alanem Bortem byla moc ráda.

Tato kni­ha má pěk­nou obál­ku, ani pře­hna­nou, ani mini­ma­lis­tic­kou, pros­tě nor­mál­ní. Ovšem pří­běh mě bohu­žel neza­u­jal, ale mys­lím, že kdo má rád ten­to styl, tak tomu by se to urči­tě moh­lo líbit a těm to také dopo­ru­ču­ju ke čte­ní. Má 224 stran.

 

Knihu může­te zakou­pit za 199 Kč zde.

 

 • Autor: Zdeněk Hanka
 • Žánr: milost­ný román
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní:2017

 

Více na Kritiky.cz
Šestý smysl (1999) - Nejlepší film M. Night Shyamalana M. Night Shyamalan je jedním z těch mužů, kteří vystřílejí všechny nejlepší nápady hne...
#1871: 100 let Československa v komiksu - 45 % 100 let Československa v komiksuVydalo nakladatelství Edika v pevné vazbě v roce 2018. Vyd...
Tajemství a pravidla hereckého řemesla odkryje nový seriál plný hvězd Kafe a cigárko Šestidílný seriál Kafe a cigárko, který v září uvede internetová televize Stream.cz, vzni...
Holky, neděste se puberty - návod pro dívky, jak přežít svých ...náct Blíží se Vaší dceři období dospívání? Publikace HOLKY, NEDĚSTE SE PUBERTY od autorů Lizz...
Město 44 - O filmu Město 44 není historický film nebo dokument o Varšavském povstání. I když je zasazen do vál...

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • Patnáctý skandál - kniha14. června 2017 Patnáctý skandál - kniha Lindsay je seržantka na policii a momentálně si užívá mateřství, je totiž maminkou maličké Julie, kterou spolu s manželem Joem milují nade vše. Kromě toho mají doma i fenku Martu, jejž […]
 • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […]
 • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […]
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […]
 • Naše paní doktorka - kniha12. června 2017 Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a začala žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé městečko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co […]
 • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […]
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […]
 • Lumpík zachraňuje - kniha10. července 2017 Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových prarodičů. Honzík je malý kluk, který chodí sice do školy, ale je velmi nepořádný a dá se říct, že i […]
 • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […]
 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […]

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *