Štěpán Berka: Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2 řídící prvky

Ridici

Zdravím, po krat­ší pau­ze se zase vra­cím k vám s dal­ší recen­zí na kni­hu. Dnes se podí­vá­me na kníž­ku kte­rá je spí­še zamě­ře­na pro tech­nic­ky zdat­něj­ší oso­by, kon­krét­ně zdat­né v oblas­ti elek­tro­tech­ni­ky, ale pokud jimi nejste tak to neva­dí. Nebudu to dále pro­dlu­žo­vat a začnu....

V této kni­ze najde­te pře­hr­šel sché­ma­tic­kých zapo­je­ní elek­tro­nic­kých ovla­da­čů, elek­tro­nic­kých roz­vadě­čů, sty­ka­čo­vých sché­mat zapo­je­ní elek­tro­mo­to­rů, domov­ních elek­tro­in­sta­la­cí a spous­tu dal­ších. Kniha je po zpra­cva­tel­nos­ti vel­mi přehledná- veš­ke­rá sché­ma­ta jsou barev­ně vykres­le­na.  Jsou také dopl­ně­na ilu­strač­ní­mi foto­gra­fie­mi. Kniha vol­ně nava­zu­je na prv­ní díl a jsou zde k nale­ze­ní nej­ví­ce pou­ží­va­ná sché­ma­ta v oblas­ti sil­no­prou­du a také sla­bo­prou­du.

Kniha jako tako­vá je roz­dě­le­na na šest čás­tí:

 • Spínače níz­ké­ho napě­tí
 • Plovákové a tla­ko­vé spí­na­če
 • Zapojení elek­tro­mě­ro­vých roz­vadě­čů
 • Zapojení sty­ka­čo­vých kom­bi­na­cí
 • Svodiče pře­pě­tí NN
 • Regulátory, časo­va­če a ovlá­dá­ní žalu­zií

Tyto čás­ti vám napros­to nád­her­ně popí­šou veš­ke­rá sché­ma­ta jež jsou v nich obsa­že­ny a to všech­no jas­ně a struč­ně vysvět­le­no. Najdete v nich infor­ma­ce o pře­no­su elek­tric­ké ener­gie a její výro­bě, sché­ma­ta pro základ­ní zapo­je­ní růz­ných dru­hů spí­na­čů od váč­ko­vých po tla­ko­vé. Dále také nezbyt­né sché­ma­ta pro zapo­je­ní elek­tro­mo­to­rů. POslední kapi­to­la vel­mi prak­tic­ký pře­hled zan­če­ní patic, vodi­čů a spous­tu jiných...

Já osob­ně jsem si tuhle kni­hu vel­mi oblí­bil a čas­to ji vyu­ží­vám v domác­nos­ti kde něja­ká ta opra­va či vylep­še­ní je zapo­tře­bí. Barevné zpra­co­vá­ní kni­hy je oprav­du zda­ři­lé a není žád­ný pro­blém se v ní vyznat. Pokud hle­dá­te něja­ký kon­krét­ní pojem není pro­blém si ho najít v rejstří­ku kte­rý je vel­ké +, v hod­ně pří­pa­dech knih podob­né­ho zamě­ře­ní se rejstřík nena­chá­zí.  Jediná vada kte­rá není nepře­hléd­nu­tel­ná je že obráz­ky mají hod­ně malou kva­li­tu a občas je těž­ké roze­znat co to vlast­ně je.

Kniha ode mě tedy dostá­vá za cel­ko­vé zpra­co­vá­ní 8/10.

Děkuji za váš čas a uvi­dí­me se zase u dal­ší kniž­ní recen­ze.


 • Autor:Štěpán Berka
 • Žánr:tech­nic­ké obo­ry
 • Nakladatelstvi:COMPUTER PRESS
 • Datum vydá­ní: 20.02.2017

Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *