Staré řecké báje a pověsti – pro děti

Povesti

Jak už název napo­ví­dá, jed­ná se o kníž­ku, ve kte­ré se dozví­me, jak boho­vé hýba­li lid­ský­mi osu­dy ve starém Řecku. Knihu napsal Michal Vaněček a ilu­stro­val Václav Ráž, kte­ří už kníž­ky s podob­ným námě­tem vyda­li např. Staré pověs­ti čes­ké pro děti nebo Kouzelné pověs­ti praž­ské aneb Jak to bylo doo­prav­dy.

Kniha obsa­hu­je 116 stran a nalez­ne­te zde 23 pří­bě­hů, kte­ré Vám při­blí­ží jed­not­li­vé řec­ké Bohy a Bohyně. Jako před­mlu­vu zvo­lil autor prv­ní kapi­to­lu., ale bohu­žel hned v prv­ní větě v posled­ním slo­vu mají chy­bu, což moc dob­ře nepů­so­bí. Vysvětlení auto­ra kni­hy (Michal Vaněček): rek:  člo­věk vyni­ka­jí­cí sta­teč­nos­tí, odva­hou uplat­ně­nou pro vyš­ší cíl(nepřemožitelný rek,nesmrtelní národ­ní reko­vé) Ve dru­hé kapi­to­le nám autor při­blí­žil jed­not­li­vé bohy s jejich struč­ným popi­sem, což vel­mi chvá­lím, je to vel­mi nauč­né a děti si to tak aspoň zapa­ma­tu­jí, než to budou okra­jo­vě ve ško­le potře­bo­vat.

Některé pří­běhy jsou na 5-6 stran z toho dvě stra­ny jsou pokry­ty obráz­ky, kte­ré jsou vtip­ně poja­té a půso­bí sko­ro jako komiks. Obrázky jsou tema­tic­ké a vážou se k dané­mu vyprá­vě­né­mu pří­bě­hu. Písmo je střed­ní a tak bude nut­né dítě při čte­ní kon­t­ro­lo­vat, slo­že­ní vět je tro­chu nároč­něj­ší, také bude nut­né v začát­ku vysvět­lit, že vyprá­vě­ní děje bohů nebo respek­ti­ve jejich myš­le­ní je ozna­če­no na okra­jích svět­le mod­rým řec­kým slou­pem a písmo je svět­le mod­rou bar­vou. Text ode­hrá­va­né­ho pří­bě­hu je psán čer­ným pís­mem. V začát­ku toto roz­dě­le­ní tro­chu mát­lo. Kromě obráz­ků se v kni­ze také nachá­zí mapy, kte­ré pří­běhy pří­klad­ně dopl­ňu­jí. Samotné pří­běhy jsou vtip­ně poja­té, tak­že malý čte­nář u kni­hy vydr­ží a nebu­de jen tak nudit. Tím, že jsou pří­běhy roz­dě­le­ny na něko­lik kapi­tol, je mož­né pak kníž­ku kdy­ko­liv odlo­žit a pak jí zase začít číst, bez toho, abys­te muse­li mys­let na před­cho­zí děj. Knížka má pev­nou vazbu a tak nehro­zí její brz­ké opo­tře­bo­vá­ní.

Kniha je zábav­ně nauč­ná, což děti bude urči­tě bavit. Jediné, na co by si měli dávat pozor je na chy­bu v tex­tu, hned na začát­ku kni­hy to nevr­há dob­ré svět­lo na auto­ra. Jinak je kni­ha Kniha je moc pěk­ně zpra­co­va­ná a odpo­ví­dá své ceně, samo­zřej­mě by také nemě­la chy­bět v dět­ské knihov­ně.


Knihu si může­te kou­pit na Grada.cz se sle­vou za 299 Kč.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Myšové - první super čtení s aktivitami3. dubna 2017 Myšové - první super čtení s aktivitami  Na knize Myšové. První super čtení s aktivitami je nejzajímavější asi její autor. – Michal Vaněček – člověk, který se kromě řízení IT firmy věnuje nadaci a charitativní činnosti a taky […]
  • Příběhy o zvířátkách s poučením13. května 2017 Příběhy o zvířátkách s poučením U většiny dětí jsou příběhy o zvířátkách, ať už domácích nebo lesních, sázkou na jistotu. Když jsou navíc dlouhé tak akorát, hodí se jako pohádka před usnutím, nebo na ukrácení dlouhé […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]