Staré pověsti české: Tyhle vám zachutnají díky pořádné dávce nadhledu a vtipu

Staré pověs­ti čes­ké: Tyhle vám zachut­na­jí díky pořád­né dáv­ce nad­hle­du a vti­pu
Ohodnoťte člá­nek

Staré pověs­ti čes­ké zná snad kaž­dý. „Mamí, a o čem to je?“ usly­ší­te nej­poz­dě­ji po začát­ku škol­ní docház­ky… A pak nasta­ne doce­la oří­šek, pro­to­že všech­na ta kniž­ní zpra­co­vá­ní jsou jak­si nezá­živ­ná či těž­ká na čte­ní. My jim ješ­tě rozu­mě­li, ale dneš­ní děti? Jazyk se vyví­jí a i když původ­ní díla mají stá­le své nepře­ko­na­tel­né kouz­lo, dneš­ní děti je snad­no odlo­ží, pro­to­že jim to při­jde kostr­ba­té. Když sáh­ne­te po něčem pře­vy­prá­vě­ném, nemu­sí­te mít pokaž­dé šťast­nou ruku.

Ale tyhle se poved­ly. Staré pověs­ti čes­ké od Michala Vaněčka s ilu­stra­ce­mi Václava Ráže se dají s klid­ným svě­do­mím ozna­čit za čti­vé. Snad za to může svě­ží styl, vyda­ře­né dia­lo­gy, kte­ré si zacho­vá­va­jí sta­ro­by­lý glanc, ale při­tom v sobě skrý­va­jí vtip a sem tam i něja­kou drob­nost, kte­rá oži­ví děj a lid­ště­ji, výraz­ně­ji před­sta­ví hlav­ní posta­vy.

Jsou to sucha­ři, že by se jich jeden bál… může vás napad­nout, když si pře­čte­te sta­ré pověs­ti.

Jsou to sucha­ři, co si bude­me poví­dat! Nebo nesmy­sl­ní kru­ťa­so­vé – ale to už je jiné téma. V téhle kni­ze jsou ale sucha­ři pěk­ně namo­če­ni do šťav­na­tos­ti a trou­fám si říct, že se tím z nich stá­va­jí občas i skvě­lí sym­paťá­ci. Záporné nebo klad­né posta­vy – v tom­to smě­ru vás může okouz­lit napros­to kaž­dý, když na chví­li při­vře­me oči nad zby­teč­nou kru­tos­tí a nechá­me se uná­šet jenom popi­sem jakési báj­né his­to­rie.

„Netrvalo dlou­ho a od moře se zve­dl vítr. To ohrom­ný pták Noh mířil k ost­ro­vu. A už zdál­ky mls­ně vyhlí­žel podiv­né veli­ké sous­to, kte­ré leže­lo na bře­hu moře. Popadl koň­skou kůži se zaši­tým Bruncvíkem, vzne­sl se do oblak a letěl i s krá­lem bůhví­kam.

Letěli tak­to tři dny a tři noci, až dole­tě­li do hor, kde pták Noh hníz­dil. Zamířil hned ke své­mu hnízdu, kde už jen lač­ně vyhlí­že­la malá Nohata. Položil jim svůj úlo­vek do hníz­da a hned se vydal opět na dal­ší lov.

Nohata se nad­še­ně vrh­la na při­ne­se­né potra­vi­ny. Jakmile ale uvol­ni­la zaši­tou kůži, Bruncvík vysko­čil ven, popa­dl meč a zane­dlou­ho bylo po ptá­kách.

Noh je dob­rý, řekl si v duchu Bruncvík, když si opé­kal na ohni malé ptá­ky, aby opět po čase nabral sílu.“

Je vidět, že autor pověs­ti pocho­pil mno­hem lépe než před­cho­zí auto­ři, kte­ří se o pře­vy­prá­vě­ní poku­si­li. To byly oprav­du pře­pi­sy, vyne­cha­né věty, násil­ně zkrá­ce­né děje a po jed­né strán­ce jste měli pocit, že čte­te cel­kem dobrou slohovo-literání prá­ci žáka základ­ní ško­ly, ale nic víc. Chyběl tomu život.

To v této kni­ze od Michala Vaněčka najde­te, ale tím také mno­hem výraz­ně­ji stou­pá schop­nost poro­zu­mět těm pří­bě­hům. A mož­ná tím víc vystu­pu­je na povrch fakt, že čes­ké pověs­ti teda nejsou žád­ná slad­ká mali­no­vá let­ní limo­ná­da. Naopak je to někdy cel­kem drs­ná situ­a­ce, ve kte­ré jen těž­ko hle­dat něja­kou spra­ve­dl­nost. Tíha minu­lých gene­ra­cí? Archetypy, jež uka­zu­jí vývoj lid­stva?

To už je na čte­ná­ři samot­ném, ale děti… děti tohle bavit bude už jen z pozi­ce vese­lé pohád­ky. Ostatně, vlk si taky mohl odpus­tit sežrá­ní Karkulky a babič­ky a mys­li­vec v roli vra­ha, jež zabil před­cho­zí­ho vra­ha dvou žen, není zrov­na vrchol lid­skosti. Berme tedy tak i sta­ré pověs­ti…

Tyhle jsou šťav­na­té a chut­né…

Renata Petříčková

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Související příspěvky:

  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]
  • "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové22. srpna 2017 "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publishing, a.s. pod značkou Bambook si na první pohled získala nejen mě, ale hlavně mojí starší dceru. […]
  • Trollové18. října 2017 Trollové TROLLOVÉ Každá dětská duše, jež miluje pohádky s Trolly, nad knihou Trollové z pohádkové série „Od pohádky k pohádce“, jež vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., zajásá. Pevně věřím, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky.15. srpna 2018 Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky. Audioknihu Jógátky si děti zamilují hned od prvního poslechu, neboť obsahují nejen spoustu příběhů obecně platných etických zásad, ale i nenásilnou formou učí děti, jak pořádně […]
  • Ema ve školce od Gunilly Woldové29. července 2017 Ema ve školce od Gunilly Woldové Ema ve školce Pokud máte doma budoucího předškoláčka, co se chystá poprvé do školky, a rád by věděl, jaké to ve školce je, jak to tam funguje, tak právě pro něj je určena tahle knížka […]
  • POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH11. června 2018 POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH Hledáte-li skutečného pomocníka na to, jak se naučit jednoduše rozlišovat stromy ve svém okolí a vyhledávat jejich názvy dle tvarů a velikostí jednotlivých listů, zcela určitě si nenechte […]
  • Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames7. listopadu 2017 Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames Touží se vaše děti naučit malovat jako správní mistři malíři? Vy ale nevíte, jak na to? Zkuste jim pořídit tuto úžasnou příručku „Nakresli 50 zvířat“ od […]
  • MY LITTLE PONY: Nejkrásnější kolekce18. února 2018 MY LITTLE PONY: Nejkrásnější kolekce Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […]
  • JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů5. listopadu 2017 JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů Pokud máte doma malého spisovatele, novináře, tvůrce komiksů anebo jen dítě toužící si naplnit svoje umělecké ambice v některém z těchto oborů, zcela určitě mu nezapomeňte pořídit tuto […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *