Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město

Sirotsinec02

Druhému pokra­čo­vá­ní toho­to dob­ro­druž­né­ho pří­bě­hu se nada­lo odo­lat. Hned na začát­ku mě pří­jem­ně pře­kva­pi­lo, že autor dal na začá­tek kni­hy foto­gra­fie a popis­ky podiv­ných dětí a dal­ších postav, se kte­rý­mi jsme se setka­li v prv­ním kniž­ním dílu. Čtenář si tak lehce při­po­mněl, jak se kte­rá posta­va jme­nu­je a jaké má před­nos­ti i jak vzhle­do­vě vypa­da­la, to oprav­du vel­mi chvá­lím. Druhé pokra­čo­vá­ní mělo o něco více strá­nek než prv­ní díl a musím říct, že autor dodr­žel svou pří­bě­ho­vou úro­veň psa­ní a je vidět, že mu zále­ží na čte­ná­řích, o kte­ré nechce při­jít. Moc se mi líbi­lo, že v kni­ze se popi­so­vě dosta­ne­me ješ­tě hlou­bě­ji do doby dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy je napří­klad popi­so­va­ný vybom­bar­do­va­ný Londýn v roce 1940, samo­zřej­mě není to hlav­ní, ale je vcel­ku pří­jem­né se dozvě­dět i něja­ké infor­ma­ce mimo čte­ní vymyš­le­né­ho pří­bě­hu.

Příběh ply­nu­le pokra­ču­je, tam kde skon­čil, tak­že s napě­tím čeká­te, co se bude dít dále a jak to vlast­ně s těmi­to nestár­nou­cí­mi dět­mi dopad­ne. V kni­ze se opět setká­me s obráz­ky, kte­ré pří­běh obo­ha­cu­jí, nic méně mi už ve dru­hém dílu při­šly tro­chu zby­teč­né nebo spí­še nelo­gic­ky umís­tě­né, pro­to­že vždy jsou až na dal­ší strán­ce a než pře­čte­te celou strán­ku, kde se popi­su­je urči­tá situ­a­ce, tak pak v zápa­lu Vaší před­sta­vi­vos­ti, co se v pří­bě­hu děje, zapo­me­ne­te po oto­če­ní strán­ky, co měl obrá­zek vlast­ně vyja­d­řo­vat. Možná v tom­to pří­pa­dě moh­ly být obráz­ky men­ší, aby se vešly na danou strán­ku vyprá­vě­ní, kde se o něm pojed­ná­vá. Autor popi­su­je vše vel­mi podrob­ně, a tak není žád­ný pro­blém se rych­le vžít do vyprá­vě­né situ­a­ce nebo si před­sta­vit coko­liv, co zrov­na detail­ně popi­su­je. Obrázky mě ve dru­hém dílu lehce vyru­šo­va­ly při čte­ní.

Obal kni­hy je kva­lit­ně vyro­be­ný a za celou dobu čte­ní i při čas­tém pře­ná­še­ní vaz­ba v pořád­ku drží, ako­rát papí­ro­vý obal je prv­ní, kte­rý se začal opo­tře­bo­vá­vat, když se sun­dá, pak už kni­ha nepů­so­bí tak láka­vě jako s ním, což je ško­da, ale obsa­hu to na hod­no­ce­ní neu­bí­rá. Kniha je poměr­ně tlus­tá a těž­ká, ale Vaše moti­va­ce zjis­tit, jak pří­běh pokra­ču­je, Vás tato pře­káž­ka roz­hod­ně neza­sta­ví. Název pokra­ču­jí­cí­ho dílu odpo­ví­dá obsa­hu kni­hy, kdy se podiv­né děti budou pohy­bo­vat hlav­ně ve měs­tě. Vzhledem k ceně a kva­li­tě kni­hy mohu říci, že se jed­ná o kva­lit­ní kni­hu, kte­rá v sou­čas­né době neu­ra­zí žád­né­ho čte­ná­ře ani nezrui­nu­je Vaší peně­žen­ku, jako je to u jiných knih.


Něco málo o pokra­čo­vá­ní naše­ho podiv­né­ho Jacoba, kte­rý se roz­ho­dl pomo­ci podiv­ným dětem, kte­rým nezbý­vá nic jiné­ho než zachrá­nit sleč­nu Peregrinovou, kte­rou odnes­ly stvů­ry. Stvůry také postup­ně zni­či­li smyč­ky, kte­ré vytvo­ři­ly ymbry­ny a jed­nou z nich je také sleč­na Peregrinová, kte­rá byla une­še­ná ve for­mě ptá­ka, ve kte­ré­ho se umě­la pro­mě­nit. Děti se vydá­va­jí na dlou­hou ces­tu, plnou nástrah, kde musí mnoh­dy spo­lu­pra­co­vat jako kolek­tiv a náš hlav­ní hrdi­na je potře­ba nej­ví­ce, jeli­kož se postup­ně sezna­mu­je se svou podiv­nos­tí a je jedi­ný, kdo je scho­pen vidět netvo­ry a stvů­ry, pro ostat­ní jsou totiž nevi­di­tel­né.

S pomo­cí Jacobova vidě­ní netvo­rů a stvůr je může s pomo­cí dal­ších podiv­ných schop­nos­tí přá­tel pře­mo­ci a mnoh­dy je to nejed­no­du­chý úkol. Dále se také dozví­dá dal­ší a dal­ší infor­ma­ce o svém dědeč­ko­vi, ve kte­rém už nyní vidí hrdi­nu a jed­nou chce být jako on. Postupně také zapa­dá do kolek­ti­vu podiv­ných dětí, se kte­rý­mi navá­zal přá­tel­ství a kte­ré mu více osvět­lu­jí, jak vlast­ně ve smyč­kách žily. Dozvídá se také, že nestár­nou a zmí­ně­né smyč­ky je udr­žo­va­li stá­le mla­dé, avšak kdy­by se dosta­ly do sou­čas­nos­ti, zestár­ly by.

Příběh se také občas změ­ní troš­ku v dět­ský román, kdy se Jacob a Ema do sebe zami­lu­jí a začnou si více při­růs­tat k srd­ci. Víceméně je spí­še v pří­bě­hu Jacob hod­ně spo­jo­ván s Emou, kte­rá doká­že ve svých dla­ních vyro­bit oheň od malé­ho pla­mín­ku až po zapá­le­ní a roz­žha­ve­ní čeho­ko­liv. Příběh se začí­ná hod­ně zamo­tá­vat a hlav­ně postup­ně nám otví­rá sou­vis­los­ti a sna­ží se nás zasvě­tit do okol­nos­tí, proč se vše tak sta­lo. Seznámíme se s dal­ší­mi nový­mi podiv­ný­mi hrdi­ny, kte­ří nám pří­běh zase troš­ku oko­ře­ní. Vypadá to, že ve tře­tím dílu se máme zase na co těšit.


 •  Počet stran: 424
 • Datum vydá­ní: 6. 8. 2014
 • EAN: 9788074625657
 • ISBN: 978-80-7462-565-7
 • Formát kni­hy: 130x210
 • Vazba: Pevná s pře­ba­lem
 • Překladatel: Bronislava Grygová

 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti13. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Pro čtení této knihy mě prvotně zaujal její obal a název, který působil podivně zajímavě, ostatně jak napovídal název této knihy. Nedalo mi to a do knihy jsem se začetla hned po prvních […]
 • Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší20. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší Třetí pokračování knihy Sirotčince slečny Peregrinové je zase svou vazbou o něco tlustější a obsahuje zase o něco více stránek, než předchozí dva díly. Koho by nezajímalo, jak tohle […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Láska z deníku - Srdcovky26. ledna 2019 Láska z deníku - Srdcovky Emily se rozvádí se svým manželem a má pocit, že se v životě dostala do úzkých. I když je uznávaná spisovatelka, k psaní se nemůže dostat. Proto se rozhodne, že se z rušného New Yorku vydá […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Ještě můžu vzlétnout - Laskavý průvodce ženy středního věku2. listopadu 2018 Ještě můžu vzlétnout - Laskavý průvodce ženy středního věku Kniha s podtitulem Laskavý průvodce ženy středního věku si klade za cíl ukázat, že vždycky je šance začít naplno žít. Je určená primárně pro ženy, které nevědí, co mají dělat se svým […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]