Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší

Sirotsinec03

Třetí pokra­čo­vá­ní kni­hy Sirotčince sleč­ny Peregrinové je zase svou vaz­bou o něco tlus­těj­ší a obsa­hu­je zase o něco více strá­nek, než před­cho­zí dva díly. Koho by neza­jí­ma­lo, jak tohle všech­no dob­ro­druž­ství podiv­ných dětí nako­nec dopad­ne. Spisovatel opět navá­zal na před­cho­zí díl a opět nám nalo­žil pořád­nou por­ci napě­tí, kdy nebu­de­te chtít kni­hu jen tak zavřít. Knihovna duší je ze všech dílů nej­na­pí­na­věj­ší a nej­za­jí­ma­věj­ší, tedy ale­spoň z mého pohle­du. Změna nasta­la i v obráz­cích, kte­ré se více váza­li k popi­so­va­né udá­los­ti. V tom­to díle mi foto­gra­fie tolik neva­di­ly, jako tomu bylo v před­cho­zím dru­hém dílu. Ransom Riggs si udr­žel svo­jí kva­li­tu psa­né­ho pří­bě­hu a vše podrob­ně popi­so­val, tak abys­te si to, co nej­rych­le­ji doká­za­li před­sta­vit a hlav­ně vše půso­bi­lo rea­lis­tic­ky, tak jak by to mělo být. Název kni­hy pří­bě­ho­vě odpo­ví­dal obsa­hu.

Přišlo mi, že ten­to díl se četl nějak lépe, než ty ostat­ní, mož­ná se Ransom Riggs zase o kou­sek zdo­ko­na­lil v psa­ní napí­na­vé­ho pří­bě­hu. Ve čte­ní toho­to dílu se roz­hod­ně nudit nebu­de­te o akci je oprav­du posta­rá­no, a jest­li jste si mys­le­li, že už nic nové­ho naše hrdi­ny nepo­tká, tak to jste na vel­kém omy­lu. Seznámíme se opět s dal­ší­mi oso­ba­mi a dojde ke zvra­tu celé­ho pří­bě­hu, koneč­ně vše dob­ře pocho­pí­me a dosa­dí­me si sou­vis­los­ti do již zapo­ča­té­ho vzor­ce. Konec mě oprav­du pře­kva­pil a potě­ši­lo mě, že si Ransom Riggs nechal ote­vře­ná vrát­ka k mož­né­mu dal­ší­mu pokra­čo­vá­ní. Ani jeden z napsa­ných dílů mě nenu­dil.

Ceny těch­to knih odpo­ví­da­jí kva­lit­ní­mu čte­ní a jsou vhod­né oprav­du pro kaž­dé­ho, koho poba­ví čte­ní s vel­kou por­cí fan­ta­zie. Pro děti mohu jedi­ně dopo­ru­čit, urči­tě je těmi­to titu­ly nezkla­me­te. Po dočte­ní posled­ní­ho dílu z tri­lo­gie Ransoma Riggse s názvem Knihovna duší mohu říci, že mě kni­hy veli­ce bavi­ly a dou­fám, že se spi­so­va­tel roz­hod­ne pokra­čo­vat v pří­bě­hu, urči­tě by tím potě­šil mno­ho čte­ná­řů této kniž­ní tri­lo­gie. Ransom Riggs nám uká­zal, že je oprav­du vel­mi dob­rý spi­so­va­tel s vel­kou slov­ní záso­bou a vel­kou fan­ta­zií s občas­ným náde­chem roman­ti­ky. Klobouk dolů, že doká­zal zaujmout tak vel­kou část čte­ná­řů, a to nejen těch malých, ale pře­de­vším nás z řad dospě­lých. S nad­sáz­kou mohu říci, že se kni­hám ješ­tě někdy ráda vrá­tím a pře­čtu si je zno­vu.


V posled­ním díle se naši hrdi­no­vé vydá­va­jí zachrá­nit ymbry­ny a dal­ší zaja­té podiv­né děti. Na své ces­tě pot­ka­jí chláp­ka jmé­nem Sheron, kte­rý je nyní bude dopro­vá­zet na jejich výpra­vě v časo­vé smyč­ce všech vyvrh­nu­tých podiv­ných v ďáblo­vě akru, kde nikdy nepla­ti­li žád­ná pra­vi­dla. V tom­to dílu se sezná­mí­me se vše­mi podiv­ný­mi, kte­ré autor vymys­lel, a také se koneč­ně dozví­me, jest­li se poda­ří osvo­bo­dit hlav­ně sleč­nu Peregrinovou.

Více na Kritiky.cz
Výměna manželek – 15.3.2017 ...
Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by ...
Westworld - Trompe L’Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rych...
Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) - 70 % Ethan Hunt se opět dostává do boje se zlem, ale tentokrát to bude trochu jiné. Jeho mateřská ...
Malíř vzpomínek Zkuste si představit lék, po jehož požití byste si vybavili své vzpomínky na minulé životy....

V posled­ní tře­ti­ně kni­hy navští­ví již zmi­ňo­va­nou kni­hov­nu duší, ze kte­ré Vás bude tro­chu mra­zit. Jacob také koneč­ně při­jde na to jak ovlá­dat všech­ny své podiv­né vlast­nos­ti, kte­ré jej spo­ju­jí s netvo­ry. Dokonce se Jacob navrá­tí domů, ale jak sám již zmi­ňo­val v prv­ním dílu, rodi­če ho budou pova­žo­vat za bláz­na, a tak se i po jeho návra­tu zpět do pří­tom­nos­ti sta­lo. Jeho pří­tel­ky­ně Ema, jeho přá­te­lé a hlav­ně sleč­na Peregrinová, kte­rá mu je dluž­na za osvo­bo­ze­ní, teď spo­leč­ně zase pomo­hou Jacobovi, aby chudá­ka neod­vez­li na léče­ní do blá­zin­ce. Jednalo se cel­kem o rych­lý, tro­chu komic­ký, ale pěk­ný konec jejich dob­ro­druž­ství.


 • Počet stran: 496
 • Datum vydá­ní: 13. 4. 2016
 • EAN: 9788074629334
 • ISBN: 978-80-7462-933-4
 • Formát kni­hy: 130x210
 • Vazba: Pevná s pře­ba­lem
 • Překladatel:Bronislava Grygová
 • Původní název: Library of Souls: The Third Book of Miss Peregrine’s Peculiar Children

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město19. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město Druhému pokračování tohoto dobrodružného příběhu se nadalo odolat. Hned na začátku mě příjemně překvapilo, že autor dal na začátek knihy fotografie a popisky podivných dětí a dalších […]
 • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti13. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Pro čtení této knihy mě prvotně zaujal její obal a název, který působil podivně zajímavě, ostatně jak napovídal název této knihy. Nedalo mi to a do knihy jsem se začetla hned po prvních […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Mýty 1: Legendy v exilu - 90 %24. září 2017 Mýty 1: Legendy v exilu - 90 % Pokud si to dobře pamatuji, tak "Legendy v exilu" jsem četl poprvé velmi brzy poté, co byly vydány nakladatelstvím Netopejr. To vydalo ještě druhý díl, ale na nějakou dobu se série […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Deník, který vám pomůže být tady a teď2. října 2018 Deník, který vám pomůže být tady a teď Kolikrát se denně přistihnete, že myšlenkami bloudíte v budoucnosti či minulosti, aniž byste pořádně vnímali, co se děje kolem vás právě v přítomném okamžiku? Nová knížka Tady a teď je […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]