Roman Šmucler – Nevěřte ani mě aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny 80%

Roman Šmucler

Plastická chi­rur­gie řeší nejen poúra­zo­vé sta­vy či vro­ze­né defor­ma­ce, ale také a to čím dál více este­tic­ké zákro­ky paci­en­tů, kte­rý mají něče­ho málo či nao­pak až moc.
Se vzrůs­ta­jí­cím zájmem o tyto typy ope­ra­cí a počtem pro­ve­de­ných ope­ra­cí ros­te i počet nepo­ve­de­ných ope­ra­cí, rekla­ma­cí a také reo­pe­ra­cí, kdy chy­ba nepo­ve­de­né­ho zákro­ku může být na stra­ně jak špat­ně vybra­né­ho chirurga/kliniky či špat­né poo­pe­rač­ní péči na stra­ně paci­en­ta, kte­rý nedbal instruk­cí lékaře.Většina důle­ži­tých věcí se nedá uspě­chat, což dvoj­ná­sob pla­tí při roz­ho­do­vá­ní o zása­hu do těla a taky důvo­dem k sepsá­ní této kni­hy, kte­rá slou­ží jako prů­vod­ce chi­rur­gie i jako pří­ruč­ka jak nena­le­tět.

Je to vel­ký byz­nys s lid­skou nespo­ko­je­nos­tí a pro­to­že vět­ši­na
plas­tic­kých chi­rur­gů se sami ozna­ču­jí zrov­na za ty nej­lep­ší odbor­ní­ky na váš pro­blém, roz­ho­dl se napsat maji­tel kli­ni­ky Asklepion doc.MUDR. Roman Šmucler, CSc ve spo­lu­prá­ci s novi­nář­kou Petrou Hátlovou tuto kni­hu, kde dává základ­ní typy pod­le čeho si vybrat nej­lep­ší­ho plas­tic­ké­ho chi­rur­ga, co vše se dá pomo­cí moder­ní plas­tic­ké chi­rur­gie vylep­šit až po rady jak nena­le­tět na špi­na­vé tri­ky a faleš­né sli­by, ale nechy­bí také úva­hy o tom proč je krá­sa důle­ži­tá či proč stár­ne­me.

Autor na úvod popi­su­je své pohnut­ky k napsá­ní této kni­hy, kte­ré mají čte­ná­ře či bodou­cí kli­en­ty este­tic­ké medi­cí­ny sezná­mit s mož­nost­mi este­tic­ké medi­cí­ny, od popi­su jed­not­li­vých zákro­ků, ope­rač­ních metod, fází hoje­ní až po las­ka­vé meto­dy pod­vod­ní­ků, kte­ré můžou vést ke kata­stro­fě.

Popisuje nej­čas­těj­ší pro­blémy kli­en­tů, se kte­rý­mi navště­vu­jí plas­tic­kou chi­rur­gii napří­klad : jizvy, říd­nu­tí vla­sů, akné, celu­li­ti­da, strie, kož­ní výrůst­ky, nad­měr­né poce­ní, kře­čo­vé žíly, met­lič­ky, pokles­lé obo­čí, ochlu­pe­ní, tvar nosu, rhi­no­plas­ti­ka, dekolt, malá prsa, vel­ká prsa.
U kaž­dé­ho popsa­né­ho pro­blé­mu je vysvět­le­ná pří­či­na vzni­ku, léčeb­né meto­dy, mož­nos­ti jeho odstra­ně­ní a postup poo­pe­rač­ní péče i to pod­le čeho si vybrat chi­rur­ga na urči­tý pro­blém.

Kniha je roz­dě­le­na do něko­li­ka kapi­tol, kde je u kaž­dé­ho zdra­vot­ní­ho zákro­ku podrob­ně vysvět­le­na meto­da ods­ta­ně­ní pro­blé­mu v jed­not­li­vých kro­cích, jaké se pou­ží­va­jí na to lékař­ské pří­stro­je jako jsou Lasery, Radiofrekvence, Liposukce, výpl­ně ( Botolotuxin, Kyselina Hyaluronová ), či Chemický pee­ling a nebo pří­stro­je na for­mo­vá­ní posta­vy.
Součástí kapi­tol je popsá­ní špi­na­vých triků/varovných pří­zna­ků pomo­cí častých frá­zí, jak při kon­zul­ta­ci na kli­ni­ce poznat, že lékař nejed­ná fér.

Kniha je pře­hled­ná, čti­vá, sro­zu­mi­tel­ně napsa­ná pro nezna­lý v obo­ru, kte­rý o něja­kém zákro­ku uva­žu­jí. Několik kapi­tol je obo­ha­ce­no o náčr­ty zákro­ků a foto­gra­fie. Líbili se mi i pří­běhy z ordi­na­ce, kte­rých tam je ale bohu­žel málo, snad aby se nedo­tkl býva­lých paci­en­tů. Dalším plu­sem je pou­káz­ka v kni­ze, za kte­rou dosta­ne­te 300 Kč sle­vu na kon­zul­ta­ci v Asklepionu.

k objed­ná­ní zde : https://www.kosmas.cz/knihy/186564/neverte-ani-mne/

Autor : Petra Hátlová, Roman Šmucler
Hodnocení : 80%
Nakladatel : Mladá Fronta
ISBN : 978-80-204-3123-3
Vázaná, 384 stran, 14.5 - 21.5 cm


Roman Šmucler – Nevěřte ani mě aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny 80%
Hodnocení: 5 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Do budoucna bychom chtěli dát prostor i autorům z okolních zemí, říká o festivalu ředitelka Zuzana Stejskalová9. října 2016 Do budoucna bychom chtěli dát prostor i autorům z okolních zemí, říká o festivalu ředitelka Zuzana Stejskalová Letos na konci prázdnin, tedy přesně od 30.8 do 3.9 2016 se konal první ročník festivalu Marienbad Film Festival, který svým prvním ročníkem připomněl návštěvníkům festivalu a milovníkům […]
  • Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?8. srpna 2018 Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa? Před čtenářem se rozprostírá dokonale promyšlený svět, ve kterém je jasné fungování světa z pohledu vyšších bytostí a s nadhledem, který chvíli trvá, než pojmete. Ale stojí to za to, […]
  • Doktor Proktor a prdící prášek - kniha - recenze - 100 %7. dubna 2017 Doktor Proktor a prdící prášek - kniha - recenze - 100 % Jo Nesbo stvořil sérii o doktoru Proktorovi a byl z toho nevídaný úspěch. První díl začíná přistěhováním malého zrzavého kluka Bulíka do ulice Dělová. Tady se seznámí a posléze i skamarádí […]
  • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […]
  • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […]
  • Kniha Milovaný vůdce 90%21. ledna 2017 Kniha Milovaný vůdce 90% Kniha je o politickém zákulisí v Severní Koreji, který je svým nastoleným totalitním systémem, kde se nedodržuje nic, krom povinné úcty k milovanému vůdci, kterým je Kim Čong-un známý […]
  • Malý princ - Malý princ a Hadova planeta16. července 2017 Malý princ - Malý princ a Hadova planeta Malý princ se i s Liškou vrátil z další výpravy, kde musel čelit dalším překážkám, které mu připravil Had, ale vymotali se z toho a Malý princ poslal své milované Růži o tom všem dopis. […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás5. listopadu 2018 Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás Proč jsme tady? Na světě, ve kterém je někdy složité se vyznat? Četla jsem tuto knihu krátce po shlédnutí dokumentu o tom, že andělé jsou od pradávna vlastně tvorové, kteří v podobě bohů […]
  • Sexy farmář - kniha19. února 2018 Sexy farmář - kniha Roxie Callahanová pochází sice z malinkého městečka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nejzhýčkanější paničky, které tu vůbec jsou. Zrovna vařila pro jednu z nich - Mitzi St. […]