Rhonda Byrne – Tajomstvo (85%)

Rhonda Byrne – Tajomstvo (85%)
Ohodnoťte člá­nek

Kniha Tajomstvo je prvá z kolek­cie „Tajomstvo“. Autorka Rhonda Byrne zati­aľ vyda­la doko­py 4 kni­hy. No prá­ve Tajomstvo dosi­ah­lo naj­väč­ší úspech.

Niet sa čomu čudo­vať. Ľudia sa odjak­ži­va sna­žia mať naj­lep­ší život - dom snov, ide­ál­ne­ho part­ne­ra, zdra­vie, úspe­chy v prá­ci, pek­né auto a kto­vie čo všet­ko ešte. Preto, keď Rhonda Byrne vyda­la Tajomstvo, kto­ré pon­úka­lo spô­sob, ako to dosi­ahnuť, kni­ha sta­la best­selle­rom.

Pamätám si, že keď bol boom Tajomstva, pozre­la som si naj­skôr film, čo tam po kni­he - veď by som mala všet­ko, po čom túžim, len ešte rých­lej­šie. Film so mnou poze­ra­la aj moja mlad­šia sest­ra, mala asi 8 rokov a tiež túži­la po tom, aby sa jej spl­ni­li neja­ké sny. Tak sme spo­lu poze­ra­li film, ja som si navy­še písa­la aj zoznam vďač­nos­ti a veci, po kto­rých som túži­la, ako to vo fil­me odpor­úča­li.

Princíp je úpl­ne jed­no­du­chý, sta­čí si to vizu­a­li­zo­vať (pani Byrne to potom v ďal­ších kni­hách ešte roz­ví­ja, ako napr. tre­ba poci­ťo­vať vďač­nosť, za to, čo máme) a môže­me mať, čokoľ­vek si želá­me. Úplne čokoľ­vek. Pošle to Vesmír, podob­ne ako keď si objed­ná­va­te z kata­ló­gu či inter­ne­tu. Treba len veriť a veriť a veriť a veriť... Vtedy som si neu­ve­do­mi­la, aké to je výstiž­né pri­rov­na­nie s tým objed­ná­va­ním. Na podob­nom prin­cí­pe ako ten­to Vesmír fun­gu­je zrej­me aj zná­my „expres­ný“ čín­sky inter­ne­to­vý obchod, kto­ré­ho názov začí­na na A.

Dnes už nevi­em, kde sa ten zoznam stra­til, ani čo som si vôbec žela­la. Jedno si však pamätám na 100% - Vesmír mojej sestre pri­a­nie nespl­nil. Ona vizu­a­li­zo­va­la a veri­la (nao­zaj sil­no veri­la), ale aj Vesmír je krát­ky na žela­nie „chcem sa zme­niť sa na mor­skú pan­nu.“

Záverečné hod­no­te­nie: 85%

Nič Vám nebrá­ni veriť v kúzel­ný Vesmír, kto­rý plní pri­a­nia ako džin z roz­práv­ky o Aladinovi. Ľudia veria v rôz­ne veci, kto­rých dôve­ry­hod­nosť je spor­ná, napr. poli­ti­kom ale­bo pred­po­ve­di počasia, čiže veriť v kúzel­ný Vesmír je v súčas­nos­ti hrač­ka. Som na tom podob­ne ako Alica z kra­ji­ny zázra­kov, aj ja nie­ke­dy uverím v 6 nemož­ných vecí ešte pred raňaj­ka­mi.

Kniha Rhondy Byrne nie je prie­kop­níc­ke die­lo - nie je prvá, ani posled­ná, kto­rá sa tou­to tema­ti­kou „plne­nia snov“ zao­be­ra­la. No dob­re, mož­no to tro­cha zjed­no­du­šu­jem, autor­ka Tajomstvo zdô­vod­ňu­je zro­zu­mi­teľ­nou kvan­to­vou fyzi­kou.

Vďaka autor­ke však ľudia zača­li mys­lieť pozi­tív­nej­šie a živo­ty mno­hých to ovplyv­ni­lo (dodnes som nepo­ču­la o nikom, koho by to ovplyv­ni­lo nega­tív­ne). Mierne ma však skla­ma­lo, že kni­ha je od slo­va doslo­va rov­na­ká ako film, čaka­la som nie­čo viac.

zdroj titul­né­ho obráz­ku

Kristina Ištvánová

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Související příspěvky:

  • William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%)14. února 2018 William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%) Tužili ste niekedy v živote byť členom špeciálnych jednotiek? Alebo dokonca byť ich veliteľom? Jasné, aj ja som mala životné obdobie, kedy ma taká predstava naozaj nadchýnala. Že ste na […]
  • Robert Moss – Tři pouhé věci (100%)23. ledna 2018 Robert Moss – Tři pouhé věci (100%) Hovorí sa – je to len sen, je to len náhoda, je to len fantázia... Teda, ak mám byť presnejšia, hovorí to súčasná spoločnosť. Domorodé kultúry tieto „tři pouhé věci“ na ľahkú váhu nikdy […]
  • Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)20. dubna 2017 Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%) Ruku hore ten, kto je dokonalý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlásil nikto. Niektorí ľudia „musia byť dokonalí“ iba občas, niektorí sú vyslovene perfekcionisti a „musia byť […]
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Niki Brantmarková - Lagom (Tajemství spokojneného života)28. února 2018 Niki Brantmarková - Lagom (Tajemství spokojneného života) Lagom je švédske slovo a znamená „tak akurát“. Koľko je to „akurát“ - poviete si? Nuž, nie je to ani moc a ani málo, taká pravá miera to je. Presne toľko, koľko treba - povedala by som […]
  • Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99%2. srpna 2017 Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99% Ste vegetariáni, alebo si ani nedokážete predstaviť jedlo bez mäsa? Údenie je staronovým trendom v prípade jedál. Milovníci mäsa sa pri prečítaní názvu knihy Uzení pro labužníky potešia. […]
  • Moje záhradní kuchařka25. června 2018 Moje záhradní kuchařka Kniha „Moje záhradní kuchařka“ nesie podtitul „sezónní recepty“ a preto je rozdelená na jednotlivé obdobia: jarná, letná, jesenná a zimná. Recepty sú zamerané na využitie toho, čo sa […]
  • Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ)25. června 2016 Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ) Najnovšia Jonassonova kniha „Zabijak Anders a jeho priatelia“ odpovedá na otázku, čo sa stane, keď sa stretnú neveriaca farárka, recepčný z bývalého bordelu a slávny národný zabijak. […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *