Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů

Rekonstucce

Chystáte se vylep­šit váš rodin­ný dům? Plánujete vestav­bu pod­kro­ví, výmě­nu pod­la­ho­vých kry­tin, oken či úpra­vu elek­tro­in­sta­la­ce? Tato kni­ha vám může pomo­ci a nabíd­ne mno­ho uži­teč­ných rad i postře­hů.

Každý z nás by rád při­způ­so­bil byd­le­ní svým potře­bám a rodin­ný domek, ať už zdě­dě­ný či zakou­pe­ný, zre­no­vo­val, aby lépe odpo­ví­dal dneš­ním poža­dav­kům na pohod­lí, funkč­nost i este­tic­kou hod­no­tu.

Stavební inže­nýr Martin Perlík se zamě­řu­je na rekon­struk­ci domů i jejich posu­zo­vá­ní před náku­pem a od roku 2010 píše odbor­ný sta­vař­ský blog, v němž zve­řej­ňu­je mno­ho zají­ma­vých člán­ků.

Úvodu podo­tý­ká, že se v naší repub­li­ce nachá­zí při­bliž­ně 1,5 mili­o­nu domů, kte­ré jed­nou za gene­ra­ci obvykle pro­chá­ze­jí rekon­struk­cí. Majitelům, jež se chtě­jí do této nároč­né čin­nos­ti pus­tit, napo­mů­že tato pří­ruč­ka.

V kni­ze se setká­me s ukáz­ko­vou rodi­nou Přestavělových, kte­rá hod­lá vylep­šit zakou­pe­ný rodin­ný domek a na jejím pří­kla­dě je zábav­nou for­mou čte­nář blí­že sezná­men s celým slo­ži­tým sta­veb­ním pro­ce­sem.

Publikace nabí­zí rady, na co se v jed­not­li­vých fázích rekon­struk­ce zamě­řit i čeho se vyva­ro­vat a odbor­ní­kům poslou­ží jako pře­hled základ­ních pra­cí.

První kapi­to­la odpo­ví­dá na otáz­ky, zda má smy­sl se do úprav pouš­tět, kolik může opra­va stát, kolik zabe­re času i jak ušet­řit na režij­ních nákla­dech.

Dále se dozví­me o mož­ných poru­chách domu, jako jsou trh­li­ny ve zdech, radon a vzlí­ná­ní vlh­kos­ti, dře­vo­kaz­né hou­by či plís­ně a jak se se vše­mi těmi­to nešva­ry nej­lé­pe vypo­řá­dat.

Co všech­no je nut­né zaří­dit na sta­veb­ním úřa­dě? K čemu je potře­ba pro­jekt? Jak nej­lé­pe při­způ­so­bit inte­ri­ér? Také na tyto otáz­ky zde nalez­ne­me odpo­věď.

Zjistíme i to, zda je výhod­něj­ší topit ply­nem, elektři­nou či tuhý­mi pali­vy a jak nej­lé­pe dům zatep­lit. Autor se zabý­vá  napo­je­ním na vodo­vod a kana­li­za­ci, elek­tro­in­sta­la­cí, ply­nem a vel­mi uži­teč­né jsou též čás­ti věno­va­né pří­vo­du zdra­vé­ho vzdu­chu i svět­la do domu.

Svazek sro­zu­mi­tel­ně sezna­mu­je se základ­ní­mi úska­lí­mi zve­le­be­ní rodin­né­ho síd­la a při­ná­ší uži­teč­né infor­ma­ce pro lai­ky i odbor­ní­ky. Ing. Perlík roze­bí­rá jed­not­li­vé alter­na­ti­vy rekon­struk­ce i s jejich kla­dy a zápo­ry, jež mohou čte­ná­ři zvá­žit a pro­mýš­let. Pochválit musím pře­hled­nost, gra­fic­kou úpra­vu a vtip­né ilu­stra­ce od Hany Vavřinové. V závě­ru kaž­dé­ho sta­veb­ní­ho tipu je uve­de­no shr­nu­tí, jež obsa­hu­je nej­dů­le­ži­těj­ší infor­ma­ce. Za zmín­ku sto­jí množ­ství nákre­sů, tabu­lek a foto­gra­fií, díky nimž se i ti, kte­ří s rekon­struk­cí tepr­ve začí­na­jí, sezná­mí s tím nej­dů­le­ži­těj­ším, co je v prů­bě­hu reno­va­ce čeká.


 • Datum vydá­ní: 16. 01. 2015
 • Katalogové čís­lo: 5255
 • ISBN: 978-80-247-5042-2
 • Formát / stran: 163×235, 272 stran

Kniha ke kou­pi na Grada.cz za 399 Kč.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika9. listopadu 2015 Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika Někdy člověk najde, co vůbec nehledal. Tento citát od Alexandra Fleminga, objevitele penicilínu, najdete ve velmi zajímavé knížce Rostlinná antibiotika od autorky Aruny M. Siewertové.  Ona […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Je ve Veselí veselo?25. listopadu 2018 Je ve Veselí veselo? Radka Třeštíková patří mezi autorky, o kterých je poslední dobou hodně slyšet a každá nová kniha je netrpělivě očekávána. Nejinak tomu bylo u aktuální novinky Veselí, která se od […]
 • Kasalová Martina: Zdravá výživa pro celou rodinu - 90%11. listopadu 2016 Kasalová Martina: Zdravá výživa pro celou rodinu - 90% Uvařit pokrm, který bude chutný a zároveň zdravý, není snadné. Pomoci nám může tato nápaditá kuchařka, plná originálních receptů. Inspiraci zde najdou nejen milovníci zdravého životního […]
 • 100 zábavných pohybových her pro skupiny od 3 do 10 let27. dubna 2019 100 zábavných pohybových her pro skupiny od 3 do 10 let Pracujete ve školní družině nebo školních klubu? Jste vedoucí pobytových i příměstských táborů? Nevíte si rady, jak zabavit děti? Dnešní děti mají málo pohybu a je třeba je dostat ven, aby […]
 • Rawmania10. září 2017 Rawmania Raw recepty jsou trendy, o tom není pochyb. Co se ale na tento způsob stravování podívat pěkně pomalu, zapomenout na nádherné fotky raw dortů na instagramu a zkusit raw pokrmům porozumět […]
 • Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová20. července 2017 Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová KOUZLA Z KVĚTIN: Martina Šedová, Lenka Foltýnová Květy a květiny jsou každodenní součástí našeho života. Na to, jak si ze živých květů jednoduše vyrobit krásné dekorace, vám pomůže a […]