Masaryk
Jan Masaryk - Pravdivý příběh

Jan Masaryk - Pravdivý pří­běh
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.

Kniha Jan Masaryk, na níž se autor­sky podí­le­li Pavel Kosatík a Michal Kolář, sli­bu­je čte­ná­řům při­nést uce­le­ný a objek­tiv­ní živo­to­pis Jana Masaryka. Zejména pozd­ní osud Jana Masaryka je i po letech stá­le ješ­tě nepro­bá­da­nou oblas­tí a otáz­kou mno­ha spe­ku­la­cí. Boskovický rodák Pavel Kosatík je novi­nář, sce­náris­ta a spi­so­va­tel. Za svou kni­hu „Jan Masaryk: Pravdivý pří­běh“ zís­kal v roce 1999 Výroční cenu nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta. Spoluautor Michal Kolář má již na kon­tě pub­li­ka­ce o Edvardu Benešovi.

Janu Masarykovi i jeho rodi­ně byla v minu­los­ti věno­vá­na již řada pub­li­ka­cí, ne všech­ny by se ale daly poklá­dat za uce­le­né, vyčer­pá­va­jí­cí a co nej­věr­něj­ší. Rekonstrukce jaké­ko­liv čás­ti dějin je roz­hod­ně vel­mi neleh­kým úko­lem, a o to těž­ší je v pří­pa­dech, kdy byla někte­rá fak­ta záměr­ně zaml­čo­vá­na, taje­na a popí­rá­na. Kniha Jan Masaryk - Pravdivý pří­běh vychá­zí ve vyda­va­tel­ství Mladá Fronta.

Kosatík a Kolář se ve své kni­ze pokou­še­jí o co neuj­ce­le­něj­ší pohled na život Jana Masaryka, a to jak v kon­tex­tu rodin­ných vzta­hů, tak i čes­ko­slo­ven­ských, evrop­ských, a celo­svě­to­vých dějin. „Jan Masaryk - prav­di­vý pří­běh“ je určen pře­de­vším těm, kte­ří se o Masaryka již dří­ve blí­že zají­ma­li a mají pro­ble­ma­ti­ku ale­spoň čás­teč­ně nastu­do­va­nou, dosta­teč­né množ­ství infor­ma­cí ale vel­mi čti­vou a stra­vi­tel­nou for­mou poda­jí i těm, kte­ré Masarykův osud začal zají­mat tře­ba až po uve­de­ní stej­no­jmen­né­ho sním­ku.

Kniha je chro­no­lo­gic­ky čle­ně­na do kapi­tol, mapu­jí­cích celý Masarykův život od škol­ních let až po tra­gic­ký konec. Jednou z nej­za­jí­ma­věj­ších pasá­ží je kapi­to­la, zabý­va­jí­cí se smlou­vou se Sovětským sva­zem z roku 1943, kte­rá v Masarykově živo­tě sehrá­la důle­ži­tou a veli­ce pod­stat­nou úlo­hu. Na strán­kách kni­hy se stá­vá­me svěd­ky toho, jak se měnil vzá­jem­ný vztah Jana Masaryka a před­sta­vi­te­lů teh­dej­ší­ho Sovětského sva­zu a jak moc do zásad­ních roz­hod­nu­tí mohou zasáh­nout osob­ní vzta­hy a posto­je.

Autoři postup­ně mapu­jí celý prů­běh dru­hé svě­to­vé vál­ky a to, jak její jed­not­li­vé udá­los­ti ovliv­ni­ly Masarykův život a jeho poli­tic­ký postoj. Postupně se čte­nář pro­pra­cu­je až k samé­mu kon­ci a pře­vze­tí moci nad teh­dej­ším Československem. Přesto, že se nejed­ná o belet­rii ani dra­ma, může­me doslo­va cítit narůs­ta­jí­cí napě­tí a zdě­še­ní z Masarykových častých slov o sebe­vraž­dě. Závěrečné udá­los­ti nabí­ra­jí spád, auto­ři je sdě­lu­jí spí­še krát­ce, útrž­ko­vi­tě, ale s o to vět­ší nalé­ha­vos­tí a dra­ma­tič­nos­tí.

Součástí kni­hy je poměr­ně boha­tá obra­zo­vá pří­lo­ha, sestá­va­jí­cí zejmé­na z čer­no­bí­lých archiv­ních foto­gra­fií, nemé­ně důle­ži­tou čás­tí jsou ale i doslo­vy k jed­not­li­vým vydá­ním kni­hy. Doslov ke tře­tí­mu vydá­ní pochá­zí z roku 2009 a zabý­vá se pře­de­vším výsled­ky nej­růz­něj­ších vyšet­řo­vá­ní. Zájemcům o his­to­rii je v kni­ze k dis­po­zi­ci obsáh­lý seznam pra­me­nů, zdro­jů, a dopl­ňu­jí­cích pub­li­ka­cí.


 • Počet stran:356/32 stran pří­lo­hy
 • Vazba:Pevná s pře­ba­lem lesk­lá
 • Rozměry:140 x 210
 • Kód:9788020443465
 • EAN:9788020443465
 • ISBN:978-80-204-4346-5
 • Rok vydá­ní:2016

Kniha ke kou­pi na Kniha.cz za 240 Kč.

Amaya Tomanová

Související příspěvky:

 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně16. prosince 2016 Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně Nový snímek režiséra Julia Ševčíka MASARYK, věnovaný jednomu životnímu období diplomata a politika Jana Masaryka vstoupí do kin 9. března 2017, kam jej doprovodí nová verze plakátu s […]
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […]
 • Jane Corryová - Manželova žena7. srpna 2017 Jane Corryová - Manželova žena Když se mladá advokátka Lily provdá za Eda, je odhodlána nechat minulost za sebou a začít odznova. Pak ale začne pracovat na svém prvním připadu vraždy a seznámí se s Joem, odsouzeným […]
 • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […]
 • Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže31. července 2017 Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže Dva bratři, desetiletý Joseph a dvanáctiletý Maurice Joffové, žijí v Paříži s rodiči a staršími bratři, kteří pracují společně s otcem v rodinném holičství. Čas tráví stejně jako jiní […]
 • František Emmert - Holocaust21. června 2018 František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazývá holocaust. Nacisté tehdy chtěli vyhladit všechny osoby židovského původu, včetně dětí a starých […]
 • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […]
 • Skryté okno - kniha23. února 2018 Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na silnici, kde jezdila auta hned poté i na hvězdy. Zvuky venkovní kulisy už vlastně ani […]
 • Malý princ - Malý princ a Hadova planeta16. července 2017 Malý princ - Malý princ a Hadova planeta Malý princ se i s Liškou vrátil z další výpravy, kde musel čelit dalším překážkám, které mu připravil Had, ale vymotali se z toho a Malý princ poslal své milované Růži o tom všem dopis. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *