Rebecca Rissmanová: Jóga pro tebe - 98 %

Joga

Získat pruž­něj­ší tělo i schop­nost lépe zvlá­dat kaž­do­den­ní stres by si přál kaž­dý. Pomocí této nevšed­ní pub­li­ka­ce se nám to může poda­řit.

Zábavnou for­mou sezna­mu­je dět­ské, ale i dospě­lé čte­ná­ře se základ­ní­mi prin­ci­py a pozi­ce­mi jógy. Objasňuje, v čem spo­čí­vá, struč­ně zmi­ňu­je její his­to­rii, uvá­dí nej­dů­le­ži­těj­ší san­skrt­ské ter­mí­ny. Nachází odpo­věď na to, proč ji cvi­čit a čím tělu pro­spí­vá. Připomíná, že je léči­vá nejen pro naši fyzic­kou strán­ku, ale i dušev­ní tím, že napo­má­há zís­kat vět­ší psy­chic­kou poho­du a rov­no­váhu pro­střed­nic­tvím říze­né­ho dýchá­ní i medi­ta­ce, zklid­ňu­je a zlep­šu­je kon­cen­t­ra­ci.

V dneš­ní době jsme všich­ni pod vel­kým tla­kem vli­vem stu­dia či zaměst­ná­ní, pro­to je čas uvol­nit se, načer­pat ener­gii a řešit pro­blémy s nad­hle­dem. Pak se bude kaž­dý, kdo tyto cvi­ky pro­vá­dí, cítit šťast­něj­ší a napl­ně­něj­ší. Získá sebe­jis­to­tu, ujas­ní si cíle a odli­ší důle­ži­té od bez­vý­znam­né­ho.

Učebnice postup­ně sezna­mu­je s ener­gi­zu­jí­cí (dyna­mic­kou) sesta­vou, jež cvi­čí­cí­ho osvě­ží, nabi­je ener­gií a napo­mů­že mu posí­lit růz­né sku­pi­ny sval­stva. Prospěšná je i pro srd­ce. Z pozic se sem řadí mimo jiné Čáp (Uttánásana), Kobra (Urdhva Mukha Svanásana), Střecha (Adhó Mukha Svanásana), Bojovník I., II. a III., Luk (Dhanurásana) či Hrdina (Virásana).

Více na Kritiky.cz
Soutěž o DVD KRÁSKA A ZVÍŘE S.E. Vyhlašujeme vítěze březnové soutěže....
Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Zdeněk Troška je v Česku nejpopulárnější, ale také kritiky asi nejsledovanější režisér...
Slimák - Slither Horor nám jako žánr vzkvétá. Ani ne, co se týče kvalitativní stránky, ale spíše pokud jde...
DONALD GLOVER DONALD GLOVER (Lando Calrissian) je herec, producent, režisér, komik a scenárista, oceněný řad...
Princezna Mononoke Nejúspěšnější japonský film všech dob z dílny slavného animátorského studia Ghibli. ...

Následuje rela­xač­ní sesta­va, jež napo­má­há odpo­čin­ku a navo­zu­je pocit poho­dy. Náleží sem napří­klad polo­ha Ležící švec (Supta Badha Konásana), jež pro­ta­hu­je kyčle a uvol­ňu­je rame­na i krk, Židle (Utkatásana), Hora s úklo­nem (Parsva Tadásana), Brána (Parigásana), Kleště (Paščimóttásana) či Šťastné dítě (Ananda Balásana).

Jaký kurz jógy si máme vybrat? I s tím pora­dí tato bro­žu­ra. Přináší návod, jak správ­ně říze­ně dýchat (min­d­ful­ness) a medi­to­vat i jak si udr­žet bdě­lou pozor­nost.

Uvádí uži­teč­né odka­zy na orga­ni­za­ce v České repub­li­ce, jež se tím­to cvi­če­ním zabý­va­jí a v nichž zájem­ci zís­ka­jí dal­ší infor­ma­ce, či se mohou pří­mo zapsat do kur­zů.

Vše je zakon­če­no slov­níč­kem důle­ži­tých poj­mů.

Přestože je ten­to útlý sva­zek zamě­řen pře­váž­ně na dív­ky škol­ní­ho věku, má co nabíd­nout všem zájem­cům, kte­ří se chtě­jí sezná­mit se zákla­dy této nau­ky. Praktické je i uve­de­ní obou názvů kaž­dé pozi­ce, a to v pře­kla­du i v původ­ním san­skrt­ském zně­ní. U kaž­dé ása­ny je popsán její pří­nos, v něko­li­ka kro­cích roze­psán návod, jak ji správ­ně pro­vá­dět, i uži­teč­né postře­hy pro usnad­ně­ní cvi­če­ní.

Publikace má hra­vou pes­t­ro­ba­rev­nou gra­fic­kou úpra­vu a pro názor­nost ji dopl­ňu­je mno­ho obráz­ků jed­not­li­vých cvi­če­ní. Musím pochvá­lit růz­né typy písma a barev­né rámeč­ky, kte­ré napo­má­ha­jí snad­né ori­en­ta­ci.

Soustřeďuje se na star­ší čte­ná­ře než kni­ha Jogínci (Svatava Šenková, Pavel Šimák), kte­rá jed­not­li­vé cvi­ky spo­jo­va­la for­mou pří­bě­hu. Právě z toho důvo­du se domní­vám, že je Jóga pro tebe uni­ver­zál­něj­ší a zají­ma­vá pro širo­ký okruh čte­ná­řů.


 • Autor: Rebecca Rissmanová
 • Žánr: sport a fit­ness
 • Nakladatelství: Fragment
 • Datum vydá­ní: 06.02.2017

Kniha ke kou­pi na Abatrosmedia.cz.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]