Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nutnost (98%)

Raphael M. Bonelli - Perfekcionizmus – Když cíl je nut­nost (98%)
Ohodnoťte člá­nek

Perfekcionisti bežia za doko­na­los­ťou, kto­rá je aký­si spo­lo­čen­ský ide­ál. No kým ostat­ní majú doko­na­losť iba ako aký­si navi­gač­ný bod, per­fek­ci­o­nis­ti vidia doko­na­losť ako povin­nosť. Bežia vždy z plných síl k tomu jedi­né­mu cieľu – k doko­na­los­ti. Viedenský psy­chi­a­ter Bonelli na prí­pa­doch svo­jich paci­en­tov uka­zu­je, aká nebez­peč­ná je táto ces­ta.

Začnem Bonelliho myšli­en­kou, ktorú píše myšli­en­ku hneď na oba­le kni­hy. „Perfekcionizmus je popu­lár­ny a pred­sta­vu­je doko­na­lý pred­po­klad pre kari­é­ru a spo­lo­čen­ské uzna­nie. V sku­toč­nos­ti však z člo­ve­ka neu­ro­bí slo­bod­né­ho suve­ré­na, ale cho­ré­ho otro­ka.“ Nie, ak ste per­fek­ci­o­nis­ta, nedo­le­je vám to seba­ve­do­mie, ale bude­te nená­syt­ný po úspe­chu a uzna­ní dru­hých ľudí. Pretože per­fek­ci­o­ni­zmus nie je žia­d­nou cnos­ťou, ale skôr neres­ťou.

Perfekcionizmus nie je o úspeš­nos­ti, prá­ve nao­pak, spá­ja sa s neu­ro­tic­kým stra­chom z vlast­ných chýb, nespo­koj­nos­ťou s vlast­ným výko­nom, pohŕ­da­ním sebou samým a hor­kos­ťou - nech sa už sna­ží byť per­fek­ci­o­nis­ta v akej­koľ­vek oblas­ti svoj­ho živo­ta per­fekt­ný - či už je to prá­ca, zdra­vie, vzťa­hy. Ak vám je blíz­ka psy­cho­a­na­ly­tic­ká teó­ria, tak vás pote­ším, pre­to­že Bonelli v kni­he pre­pá­ja per­fek­ci­o­ni­zmus s kla­sic­ký­mi psy­cho­a­na­ly­tic­ký­mi poj­ma­mi – odpor, vytesne­nie (ale aj spo­mí­na­ný neu­ro­tic­ký strach) a na kon­krét­nych prí­kla­doch uka­zu­je, ako to u ľudí fun­gu­je. Dopĺňa to kla­sic­kou teó­ri­ou psy­cho­a­na­ly­ti­kov a nový­mi psy­cho­lo­gic­ký­mi výsku­ma­mi. Síce to znie na prvé poču­tie „veľ­mi odbor­ne“, nestra­tí sa v tom ani laik.

Všetci per­fek­ci­o­nis­ti nosia mas­ky – lebo chcú byť doko­na­lí. Ich strach, hor­kosť a oba­vy im nedo­vo­lia mas­ku zlo­žiť – omyl­nosť nie je povo­le­ná. Je to veľ­mi nere­ál­ny pohľad na seba aj na svet. Avšak, ak by per­fek­ci­o­nis­ti pri­pus­ti­li omyl­nosť a zre­ál­ni­li pohľad na seba (aj svet), zis­ti­li by, že doko­na­losť nie je povin­nosť a nič sa nesta­ne, keď ju nedo­si­ahnu. Dôležité je pove­dať si: „Nemusím!“ Presne o toto sa Bonelli sna­ží u svo­jich paci­en­tov. Pretože „pri­ja­tie svo­jich sla­bín je vstu­pen­kou ku šťas­tiu“.

Záverečné zhr­nu­tie:

Robíte veci per­fekt­ne...“ No kto z nás by nechcel zažiť takú pochva­lu?  Poviem vám, po pre­čí­ta­ní tej­to kni­hy už po tom nezatúži asi nikto.

Táto kni­ha je uni­kát. Prečo? Lebo per­fek­ci­o­nis­ti nevi­dia si iba ťaž­ko priznajú pro­blém a ak si ho priznajú, len ťaž­ko sa vyberú až za psy­chi­atrom. Bonellimu sa však poda­ri­lo zoz­bie­rať 77 prí­be­hov per­fek­ci­o­nis­tic­kých paci­en­tov a násled­ne ich ana­ly­zo­vať. Príbehy sú občas humor­né, občas mra­zi­vé – no  majú spo­loč­nú jed­nu vec = per­fek­ci­o­ni­zmus.

Jediné, čo by som kni­he vytkla je to, že sa zasek­la niekde med­zi odbor­nou psy­cho­lo­gic­kou lite­rat­úrou a popu­lár­no psy­cho­lo­gic­kou lite­rat­úrou. Preto odbor­ní­kom môžu občas prísť úda­je veľ­mi zjed­no­du­še­né a lai­kom zase občas veľ­mi odbor­né.

Rok vydá­ní: 2017
Jazyk: češ­ti­na
Počet stran: 248
EAN: 9788073904401
Původní název: Perfektionismus

Kniha sa dá kúpiť vo vyda­va­teľstve Omega.

 

Kristina Ištvánová

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Související příspěvky:

  • Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)20. dubna 2017 Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%) Ruku hore ten, kto je dokonalý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlásil nikto. Niektorí ľudia „musia byť dokonalí“ iba občas, niektorí sú vyslovene perfekcionisti a „musia byť […]
  • Karel Paulík - Psychologie lidské odolnosti - 99%20. února 2017 Karel Paulík - Psychologie lidské odolnosti - 99% Kto z nás sa vyhne životným ťažkostiam? Zrejme nikto, všetci sa s nimi občas pasujeme. Ako zvládnuť svoje životné problémy, aby sme zdolali my ich a nie ony nás? To je naozaj dôležitá […]
  • Smoothies na zahřátí - kniha3. března 2018 Smoothies na zahřátí - kniha V této kuchařce se začíná nejprve vyprávět o tom, že smoothie je druh životního stylu. Potom se začnou řešit suroviny. Je zde vypsané mražené i čerstvé ovoce, zelenina, ořechy, ořechová a […]
  • Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž […]
  • Alea - dívka moře: Tajemství oceánů - kniha21. září 2017 Alea - dívka moře: Tajemství oceánů - kniha Alea se jednoho dne k večeru probudila a najednou zjistila, že leží v teplé kajutě a vtom si uvědomila, že je v bezpečí u svých kamarádů na lodi Crusis. Plachetnice se plavila na otevřené […]
  • Hrdina - kniha14. května 2018 Hrdina - kniha Hrdina je policejní pejsek. Tedy byl. Dnes jde do zálohy, prostě na zasloužilý odpočinek - do psího policejního důchodu. Z hlediště ho sledoval Ben, což byl syn jeho páníčka a div nepraskl […]
  • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […]
  • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […]
  • Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 %27. dubna 2017 Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 % Paleček zažil mnoho příběhů a mockrát pomohl nevinným a dá se říci obětem. Například, když pomáhal sedlákovi Kolínovi, kterému se ztratilo jeho krásné telátko z chlívku a Kolín neměl ani […]
  • Pohádky z českého království - jak to kdysi bylo s našimi českými dějinami30. září 2018 Pohádky z českého království - jak to kdysi bylo s našimi českými dějinami Proč se tak jmenujeme - příběh vypráví, jak naše země získala svoje jméno. Kdysi dávno tu byly řeky, stromy, hory, zvířata, k tomu krásné počasí a nádherná příroda. Nebyli tady však žádní […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *