Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně

004

Stručná, pře­hled­ná, uži­teč­ná a prak­tic­ká, tak by se dala cha­rak­te­ri­zo­vat pub­li­ka­ce psy­chi­at­ra a psy­cho­te­ra­pe­u­ta Dr. med. Jana Drehera. Je ide­ál­ní pro psy­chi­at­ry, kli­nic­ké psy­cho­lo­gy, psy­cho­te­ra­pe­u­ty, prak­tic­ké léka­ře, odbor­né zdra­vot­ní­ky, soci­ál­ní pra­cov­ní­ky i ošet­řo­va­te­le. Zajímavá může být též pro samot­né paci­en­ty i jejich rodin­né pří­sluš­ní­ky, kte­ří se jejím pro­střed­nic­tvím mohou lépe sezná­mit s léč­bou psy­chic­kých poruch pomo­cí léčiv.

Příručka se sou­stře­ďu­je na nej­dů­le­ži­těj­ší zna­los­ti, jež jsou nut­né k poro­zu­mě­ní a „samo­stat­né­mu pro­vá­dě­ní medi­ka­men­tóz­ní tera­pie psy­chic­kých poruch“.

Nejprve se zabý­vá výbě­rem vhod­ných psy­cho­far­mak, jež pat­ří cel­ko­vě k nej­ví­ce pře­de­pi­so­va­ným lékům, počí­na­je anti­de­pre­si­vy až po hyp­no­ti­ka a seda­ti­va. Znalost jejich indi­ka­ce, nežá­dou­cích účin­ků a inter­ak­cí těch­to látek je nezbyt­ná pro všech­ny léka­ře.

První v řadě jsou zmi­ňo­vá­na anti­de­pre­si­va. Je zde vysvět­le­no jejich roz­dě­le­ní, his­to­rie, mecha­nismy účin­ku, tera­pie jed­not­li­vých psy­chic­kých one­moc­ně­ní, tedy depre­se, úzkost­né poru­chy, obsedantně-kompulzivní poru­chy a soma­to­form­ní poru­chy. U kaž­dé­ho one­moc­ně­ní je popsá­na léč­ba, prů­běh tera­pie při podá­ní anti­de­pre­si­va a pří­klad z pra­xe včet­ně dáv­ko­vá­ní dopo­ru­če­né­ho léku. Dále násle­du­jí jed­not­li­vé pří­prav­ky, tedy cita­lo­pram, esci­ta­lo­pram, ven­la­fa­xin, dulo­xe­tin, vor­ti­o­xe­tin, mir­ta­za­pin, ago­me­la­tin a dal­ší. U kaž­dé­ho z nich je zazna­me­ná­na čet­nost pře­de­pi­so­vá­ní v Německu, his­to­rie léku, kli­nic­ké pou­ži­tí, nežá­dou­cí účin­ky, inter­ak­ce, osob­ní závěr auto­ra a webo­vý odkaz. Za nej­pří­nos­něj­ší pova­žu­ji prá­vě osob­ní zku­še­nost léka­ře se sná­šen­li­vos­tí dané­ho léči­va, jeho inter­ak­ce­mi a účin­nos­tí.

Více na Kritiky.cz
Bál jsem se, že by mi Oscar zničil kariéru, prozradil Peter Morgan Uznávanou osobností, která na letošním Febiofestu získala Cenu Kristiána byl britský scén...
Zloba - Královna černé magie - na Blu-ray Každý asi zná Šípkovou Růženku. Její příběh je velice klasický. V letošním roce napadl...
Soutěž s filmem Spider-Man: Homecoming S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž o 5x semolepky Spider-Man: Homecoming, 5x brýle  Sp...
Tento slavný režisér slaví 85. narozeniny Režisér Roman Polanski, se narodil 18. 8 1933 v Paříži (rodné jméno Rajmund Roman Liebling )....
Robert Nebrensky - Fanklubak ...

Třetí kapi­to­la roze­bí­rá neu­ro­lep­ti­ka, tedy antipsy­cho­ti­ka, např. halo­pe­ri­dol, rispe­ri­don či ami­sul­prid, seda­ti­va, mimo jiné chlor­pro­thi­xen a pro­me­tha­zin, a léky spo­ju­jí­cí antipsy­cho­tic­ký i seda­tiv­ní úči­nek dohro­ma­dy, nazý­va­jí­cí se střed­ně potent­ní neu­ro­lep­ti­ka, jejichž typic­kým zástup­cem je pera­zin.

Následující část je věno­vá­na thy­mo­p­ro­fy­lak­ti­kům, čili sta­bi­li­zá­to­rům nála­dy, mezi něž se řadí lithi­um, kyse­li­na val­pro­o­vá, kar­ba­ma­ze­pin a dal­ší antie­pi­lep­ti­ka.

Anxiolytika jsou vypsá­na v pátém oddí­lu. Patří sem ben­zo­di­a­ze­pi­ny, kte­ré půso­bí pro­ti úzkos­ti, tedy dia­ze­pam a lora­ze­pam.

Mezi hyp­no­ti­ka se řadí ben­zo­di­a­ze­pi­ny, lát­ky s účin­kem podob­ným ben­zo­di­a­ze­pi­nům a řada che­mic­ky roz­díl­ných seda­tiv, jež se podá­va­jí s úmys­lem vyvo­lat spá­nek. Náleží sem doxy­la­min, zol­pid a zopiklon.

Při tera­pii poruch pozor­nos­ti s hyperak­ti­vi­tou se pou­ží­vá ato­mo­xe­tin, methyl­fe­ni­dát a neza­stu­pi­tel­nou úlo­hu zau­jí­má rov­něž beha­vi­o­rál­ně ori­en­to­va­ná tera­pie zahr­nu­jí­cí modi­fi­ka­ci cho­vá­ní.

Osmý díl se zabý­vá požit­ko­vý­mi lát­ka­mi, jako je alko­hol, niko­tin či kofein a jejich odvy­ka­cí léč­bou. V devá­tém jsou roze­bí­rá­ny ile­gál­ní návy­ko­vé lát­ky, jako je hero­in, koka­in,  amfe­ta­mi­ny i kono­pí.

Velmi uži­teč­ná je kapi­to­la o geron­topsy­chi­atrii a anti­de­men­ti­vech. Rovněž řeší akut­ní sta­vy a léko­vé inter­ak­ce.

Příručku zakon­ču­je nezbyt­ný slov­ník poj­mů.

Autorovým cílem je vysvět­lit, jak psy­cho­far­maka půso­bí na mozek a na co je nut­né si dát při jejich uží­vá­ní pozor. Zároveň zdů­raz­ňu­je nut­nost nejen medi­ka­men­tóz­ní léč­by, ale i psy­cho­te­ra­pie či změ­ny život­ních pod­mí­nek, jež mohou napo­mo­ci vylé­če­ní či zmír­ně­ní pří­zna­ků dané­ho one­moc­ně­ní.

Více na Kritiky.cz
Karin Dorová Karin Dor, vlastním jménem Käthe Rose Derr (22. února 1938, Wiesbaden, Německo - 6. listopadu 2...
Český sen Dva studenti FAMU, Vít Klusák a Filip Remunda dostali výborný nápad a dotáhli ho až do konce....
Avengers: Infinity War - Recenze - 95% Událost roku, vlastně i desetiletí je tu!!! Ano nekonečná válka s Thanosem se blíží svému ...
Daniel Cech - Napady ...
IVA K. JESTŘÁBOVÁ (scenáristka) „Byla to čirá radost“  Postavy vašeho příběhu zachycujeme v nelehké životní situaci...

Kniha mě vel­mi potě­ši­la a v dob­rém slo­va smys­lu i pře­kva­pi­la. Musím říci, že se jed­ná o nej­lep­ší pub­li­ka­ci s tou­to tema­ti­kou, kte­rou jsem v posled­ní době čet­la.


 • Datum vydá­ní: 25. 04. 2017
 • Katalogové čís­lo: 15016
 • ISBN: 978-80-271-0133-7
 • Formát / stran: 120×205, 216 stran
 • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na Grada.cz za 490 Kč.

Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro23. září 2017 Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro Snad každý ví, že památky zapsané na seznamu UNESCO nabízí to nejlepší, co lze v dané zemi vidět. Někteří cestovatelé se řídí právě tímto seznam. V Čechách na seznam UNESCO patří např. […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Ochrání dva bratři svůj mlýn?18. prosince 2018 Ochrání dva bratři svůj mlýn? Když František a Karel Hadrbolcovi slíbí svému umírajícímu otci, že nedopustí, aby mlýn a další pozemky, které rodina vlastní, dostal do rukou někdo cizí, netuší, že je čeká celoživotní […]
 • Miryam Adatto: Tváře; Marjorie Sarnat: Sovy; Marty Noble: Pávi14. září 2016 Miryam Adatto: Tváře; Marjorie Sarnat: Sovy; Marty Noble: Pávi V polovině loňského roku se staly velkým hitem antistresové omalovánky pro dospělé. Přišlo s nimi nakladatelství Grada a na pultech se moc neohřály, po týdnu byly vyprodané.  Předkreslené […]
 • Město spí Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš?26. února 2018 Město spí Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš? Český scénárista, dramatik, herec, autor písňových textů a spisovatel má na kontě další knížku. Svěrák je autorem více než dvacítky dětských knih, některé napsal společně s Jaroslavem […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *