Pavel Plyšový se svým Plyšovým Buddhou projdou vaším niterným světem....

Pavel Plyšový se svým Plyšovým Buddhou pro­jdou vaším niter­ným svě­tem....
Ohodnoťte člá­nek

„Další pře­káž­ky, dal­ší pří­sli­by, hla­va je stá­le napřed. Kdo ji doho­ní? Kdo se ale­spoň dotkne před­sta­vy? Kam pořád uni­ká sen? Viděl jsem lidi roz­bí­jet skle­ně­né nádo­by a potom šla­pat ve stře­pech. Bosýma noha­ma! Tak jim to říka­li rodi­če, tak je to uči­li ve ško­le, tak jim to pře­ří­ká­va­la tele­vi­ze.

Že život bolí, že je tře­ba krve, být tvr­dý, s ost­rý­mi lok­ty. Podříznout život jak pod­svin­če a pak ždí­mat, ždí­mat, ždí­mat, dokud zbý­vá posled­ní kap­ka krve. Brát, dokud je tu ale­spoň posled­ní ach. Dokud je co brát, tak ber. Hlavně rych­le, než ti to sebe­re někdo dru­hý.“

Pavel Plyšový v tom má jas­no. Přesně takhle vypa­dá život.

Když jsem se začet­la do maleb­né­ho pří­bě­hu, napros­to jsem se v něm roz­ply­nu­la. Tedy v té prv­ní čás­ti, kte­rá mi při­šla voňa­vá ame­ric­kou plá­ní, chát­ra­jí­cí far­mou a podiv­ný­mi vzta­hy mezi oby­va­te­li pro­sy­ce­ný­mi výpa­ry alko­ho­lu a občas něja­ké­ho toho střel­né­ho pra­chu. No, nenech­te se mýlit. Michal Čagánek tenhle pří­běh umís­til do téměř sou­čas­nos­ti. Přesto tako­vá odleh­lá mís­ta v Americe jsou? Ať jsou, je to i přes všech­nu drs­nost a kru­tost pří­ro­dy pře­ce jen nád­her­ný námět pro čte­ní, kte­ré vás strh­ne.

Ani mne nena­padlo, že o tom malém klu­ko­vi, o kte­rém tady čtu, jak pro­ží­vá svo­je naiv­ní dět­ství, budu číst dál tak, jak bude dospí­vat, že se vrá­tí do Prahy, rodiš­tě své mat­ky a že ten náš důvěr­ně zná­mý svět bude neu­stá­le kon­fron­to­vat s moud­ros­tí, ke kte­ré došel jako dítě. Osamocené, žijí­cí jen samo se sebou a svým pohle­dem na ten podiv­ný, zkři­ve­ný a zce­la jiný svět. S jakou samo­zřej­mos­tí ho ale žil!

Autor zacho­val auten­ti­ci­tu!

Co ale musím auto­ro­vi nechat a smek­nout poklo­nu, je grá­cie a šmrnc, s jaký­mi pro­ni­kl do hla­vy malé­ho Pavla, jak moc začal žít jeho pří­běh, jeho nau­če­né cho­vá­ní, jeho dušev­ní i duchov­ní pocho­dy. A když si pak Pavel Plyšový vzal toho své­ho med­víd­ka a vydal se na ces­tu do nové­ho živo­ta, byl to zce­la jiný člo­věk. Byl už dospě­lý, ač mu bylo pou­hých dva­náct let…

A najed­nou zmi­zel ten roman­tic­ký pří­běh, kte­rý jsem hlta­la zeza­čát­ku. Najednou byl pryč prach ame­ric­kých pla­nin a měla jsem dojem, jako kdy­by mne autor vzal někam do kra­jin Malého prin­ce, někam do horeč­na­té­ho sta­vu, ze kte­ré­ho kdo­ví, jest­li se ješ­tě někdy potvr­dím.

Později, spo­leč­ně s pro­lí­na­ný­mi reá­li­e­mi dneš­ní Prahy, jsem čas­to až do mor­ku kos­tí cíti­la tu bez­moc a podi­vo­vá­ní se nad logi­kou, kte­ré se musí­te dnes při­způ­so­bit, abys­te mate­ri­ál­ně pře­ži­li. S Pavlem Plyšovým bude­te na samém dně, ale také na samém vrcho­lu. I kdy­by nic jiné­ho, i kdy­by vás zau­jal jen pou­hý pří­běh, věř­te, že tuhle kni­hu si rádi pře­čte­te podru­hé, pro­to­že si jsem jis­ta, že do ní autor scho­val neu­vě­ři­tel­né množ­ství rovin, pod­tó­nů a moud­ros­ti, kte­rá se odkrý­vá až poté, co čte­te už jed­nou zná­mý pří­běh.

O auto­ro­vi:

Michal Čagánek: Nemohu tvr­dit, že se vše, co v této kni­ze popi­su­ji, sku­teč­ně sta­lo. Kdykoliv však rád odpří­sáh­nu, že všech­no, o čem píši, je prav­da. Neumím si vymýš­let. Slova do mě vstu­pu­jí tak, jako voda vstu­pu­je do kra­ji­ny. Dávám jim pro­stor se pro­je­vit, ne slo­vům, ale tichu za nimi… Michal Čagánek je spi­so­va­tel, hudeb­ník. Vyrostl na Moravě, byd­lí v Praze, pra­co­val jako uči­tel v mateř­ské ško­le, poli­cis­ta i pro­da­vač bio potra­vin. Pořádá autor­ská čte­ní, hudeb­ně medi­tač­ní cvi­če­ní, kur­zy sebe­roz­vo­je a svou kniž­ní tvor­bou inspi­ru­je a těší stá­le více čte­ná­řů. www.prameninspirace.cz

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2017, www.synergiepublishing.com

Renata Petříčková

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Související příspěvky:

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • O čertovi - recenze - 100 %22. března 2017 O čertovi - recenze - 100 % Velmi půvabná a krásně ilustrovaná knížka – tak by znělo moje začáteční hodnocení. Tenhle příběh, vlastně pohádku stvořil spisovatel a ilustrátor Pavel Čech. Celá kniha i s kresbami je […]
  • Jan Masaryk - Pravdivý příběh9. dubna 2017 Jan Masaryk - Pravdivý příběh Kniha Jan Masaryk, na níž se autorsky podíleli Pavel Kosatík a Michal Kolář, slibuje čtenářům přinést ucelený a objektivní životopis Jana Masaryka. Zejména pozdní osud Jana Masaryka je i […]
  • Štěstí mi uniká mezi prsty (Příběh moderní Popelky, která nečekala, až ji víla zachrání.)11. září 2018 Štěstí mi uniká mezi prsty (Příběh moderní Popelky, která nečekala, až ji víla zachrání.) Iris odmala toužila být módní návrhářkou. Její rodiče ji v tom ale nepodporovali a proto nyní pracuje v bance a tak nějak ztratila sama sebe. Když se ji potom naskytla příležitost, aby se […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *