Parkour a freerunning

  •  
Parkour a freerunning

Parkour je dis­ci­plí­na fran­couz­ské­ho půvo­du, jejímž zákla­dem je dostat se z bodu A do bodu B bez­peč­ně, ply­nu­le a efek­tiv­ně s pou­ži­tím vlast­ní­ho těla. Pomáhá v pře­ko­ná­vá­ní jakých­ko­liv pře­ká­žek - od vět­ví přes kame­ny a ská­ly až po zábrad­lí a beto­no­vé stě­ny. Muž, kte­rý se věnu­je par­kou­ru, je tra­ceur, žena je tra­ceu­se nebo tra­ceu­r­ka.

Podle defi­ni­ce Francouze Davida Belleho se par­kour zamě­řu­je na tré­ning účin­ných pohy­bů a roz­voj těla i mys­le, aby se člo­věk ve všech situ­a­cích (a hlav­ně v kri­tic­kých) uměl pohy­bo­vat pokoj­ně a sebe­jis­tě.

Parkour & free­run­ning je z této oblas­ti prv­ní kni­ha, kte­rá vyšla v České repub­li­ce. Její auto­ři se par­kou­ru věnu­jí již něko­lik let a teď se roz­hod­li podě­lit se se svý­mi zku­še­nost­mi a vědo­most­mi.

V úvo­du kni­hy je struč­ně před­sta­ven par­kour, jeho his­to­rie a filo­zo­fie, zása­dy a struk­tu­ra tré­nin­ku a gym­nastic­ké názvoslo­ví. Další část pub­li­ka­ce se věnu­je jed­not­li­vým par­kou­ro­vým prv­kům. U kaž­dé­ho z nich je nej­pr­ve uve­de­na jeho cha­rak­te­ris­ti­ka a význam, násle­du­jí prů­prav­ná cvi­če­ní a popis zásad opti­mál­ní­ho pro­ve­de­ní prv­ku  a pak je v bodech uve­den postup pro­vá­dě­ní. Následuje výčet nej­čas­těj­ších chyb i návo­dy, jak se jich vyva­ro­vat.

Právě pro­to kni­hu dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, kdo se chce obe­zná­mit s teo­re­tic­kou i prak­tic­kou strán­kou par­kou­ru. Díky sro­zu­mi­tel­ným popis­kům, kte­ré dopl­ňu­jí názor­né ilu­stra­ce a foto­gra­fie, ji lze pou­žít i jako pří­ruč­ku pro samo­stat­né pro­vo­zo­vá­ní toho­to spor­tu.

Hodnocení: 90%

Parkour & free­run­ning

Autoři: Milan Hybner, Tomáš Taran, Tomáš Zonyga

Nakladatelství: Grada

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 128

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada.

V pří­pa­dě zájmu kni­hu zakou­pí­te zde.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Začni vydělávat na tom, co tě baví!6. července 2017 Začni vydělávat na tom, co tě baví! Uznávaný autor a podnikatel John Williams, kterému v Česku vyšla kniha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno, vám nyní pomůže za pouhých 30 dnů uskutečnit váš nápad a začít se […]
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
  • Tajná válka Coco Chanel6. července 2017 Tajná válka Coco Chanel Gabrielle "Coco" Chanel stvořila vzhled moderní ženy a vybudovala módní impérium. Její život mezi lety 1941 až 1954 zůstával tajemstvím, o kterém nemluvila ani ona, ani autoři jejích […]
  • Kitchen & the City - kniha6. srpna 2017 Kitchen & the City - kniha Petra Davidová, foodblogerka, napsala další kuchařku a tady je z ní výtah. Je rozdělena na několik kategorií. Začíná se saláty, předkrmy a přílohy. Je zde mnoho zvláštností a neobvyklých […]
  • Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže31. července 2017 Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže Dva bratři, desetiletý Joseph a dvanáctiletý Maurice Joffové, žijí v Paříži s rodiči a staršími bratři, kteří pracují společně s otcem v rodinném holičství. Čas tráví stejně jako jiní […]
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […]
  • Šofér, který změnil dějiny7. července 2017 Šofér, který změnil dějiny Atentát na Františka Ferdinanda, následníka trůnu, který se odehrál 28. června 1914 v Sarajevu, je známá a historiky dopodrobna zpracována událost. Kniha Šofér, který změnil dějiny je […]