Ona svlékne kůži a skrze touhu zakusí znovuzrození...

okamžik všeho

Myšlenka, uči­nit hrdi­nou romá­nu jiný román, není žád­nou novin­kou. King Shelly si za tím­to úče­lem vybra­la Milence lady Chatterleyové, kni­hu, kte­rá neskrý­va­nou ero­ti­kou vzbu­di­la v době své­ho vzni­ku roz­po­ru­pl­né reak­ce. Po del­ší době to však začne vypa­dat, že je hlav­ním hrdi­nou někdo úpl­ně jiný. A kdo by to tak měl být? Láska to je, lás­ka k vyprá­vě­ní, lás­ka ke kni­hám. A přes­to­že žije­me v době e-knih, vypa­dá to, že lás­ku k pra­vé papí­ro­vé kni­ze jen tak něco nepře­ko­ná.

Příběh je napsán z per­spek­ti­vy Maggie. Maggie je geek a žije v Silikon Valley, kde se to gee­ky jen hemží. Poté, co při­šla o mís­to, před­stí­rá, že si hle­dá nové. Ve sku­teč­nos­ti si čte. Čte si, jako smys­lu zba­ve­ná, čte si, jako by šlo o život. Hltá milost­né romá­ny a před­sta­vu­je si, že je ta, co si oblé­ká kor­zet, ta, co čeká na vysně­né­ho prin­ce. Sama ale lás­ku nehle­dá, spí­še se před ní a před rea­li­tou scho­vá­vá. Skrývá se v antikva­ri­á­tu, mezi zaprá­še­ný­mi regá­ly plný­mi knih, ohma­ta­ných ruka­ma desít­ky minu­lých čte­ná­řů, po kte­rých se vzta­hu­jí desít­ky rukou čte­ná­řů budou­cích. A tam náho­dou obje­ví ve starém potr­ha­ném výtis­ku Milence lady Chatterleyové sou­čas­ný milost­ný pří­běh dvou lidí, jež si na strán­kách kni­hy vymě­ňu­jí zprá­vy, v nichž bez cen­zu­ry vypi­su­jí svo­je nej­vnitř­něj­ší tou­hy.…

Každá nová kapi­to­la je uvá­dě­na jejich vzka­zy. “Láska nám obje­ví to, co neví­me, že chce­me.” A o pár strá­nek poz­dě­ji: “Ta kni­ha je o váš­ni. Ona svlék­ne kůži a skr­ze tou­hu zaku­sí zno­vuzro­ze­ní”.  CATHERINE. Nebo: Usazujeme se stá­le víc a víc a namlou­vá­me si, že jsme prak­tič­tí. Nejsme. Jsme zba­bě­lí. HENRY

Tempo vyprá­vě­ní nabí­rá na obrát­kách. Jakoby bylo sly­šet šus­tě­ní strá­nek obra­ce­ných ve spě­chu nedo­čka­vým čte­ná­řem. Kdo by nechtěl sedět za výlo­hou antikva­ri­á­tu a hltat jeden pří­běh za dru­hým? Kdo by nechtěl hle­dat hra­ni­ci, za kte­rou se pro­mě­ní sen ve sku­teč­nost? Kdo by nechtěl být aspoň jed­nou v živo­tě CATHERINE nebo HENRY?

Maggie se postu­pem času poma­lu mění, pře­bí­rá nové hod­no­ty a úspěch pře­stá­vá být tím nej­dů­le­ži­těj­ším. Zraje a uva­žu­je odliš­ným způ­so­bem než dopo­sa­vad. “O těž­kých časech ve svém živo­tě jsem vždyc­ky pře­mýš­le­la, jako by šlo o kni­hu. Vyřešíte pro­blém a může­te se pohnout dopře­du. Jenže tak to neby­lo. Těžké časy pros­tě jen tak neskon­čí. Smísí se s dob­rý­mi časy a spo­jí se s dal­ší­mi těž­ký­mi časy, až nasta­nou. A naše ztrá­ty jsou jako tíži­vé cih­ly ticha kolem nás.”

Někdo ode­jde, někdo se ztra­tí, někdo nás opus­tí. Mnohdy to vypa­dá jako defi­ni­tiv­ní a mnoh­dy to také defi­ni­tiv­ní je. Ale jak bylo řeče­no, hlav­ním hrdi­nou je lás­ka. A nezá­le­ží na tom, zda je to lás­ka Henryho a Catherine, nebo lás­ka ke kocou­ro­vi spí­cí­mu na polič­ce ved­le romá­nů Sue Graftonové, nebo lás­ka ke kni­hám. Neztrácí se, jen ji někdy není na prv­ní pohled vidět… mih­ne se jako Grendel a schou­lí se spo­ko­je­ně jen tam, kde je pro ni mís­to.

 

KING, Shelly. Okamžik vše­ho. Přeložila Martina ŠÍMOVÁ. Brno: Host - vyda­va­tel­ství, 2015. ISBN 978-80-7491-438-6.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Obrová Zdenka

Překládám. Tlumočím. Blogguju. Píšu básničky. Čtu...

Související příspěvky:

  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […]
  • Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner4. března 2019 Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulisí zločinu moc nečekali, spíše naopak, a o to víc vás pak překvapí nečekaným rozuzlením […]
  • Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 % V Tichém šlapacím království vládne král Tichošlap IV., dá se říct pevnou rukou, kterou mu však vede rádce se Špiclem. Nesmí se tady v podstatě dělat nic, co je nahlas, takže zpívat, […]
  • Tom Michell: Co mě naučil tučňák16. července 2016 Tom Michell: Co mě naučil tučňák Kdo z nás někdy v životě nezatoužil po nějakém domácím mazlíčkovi? Může to být pes, kočka, želva, králík nebo třeba tučňák. Poslední zmíněné zvíře se stalo věrným parťákem autora […]