Nejznámější české a moravské koledy

Nejznámější čes­ké a morav­ské kole­dy
Ohodnoťte člá­nek

K blí­ží­cím se vánoč­ním svát­kům neod­mys­li­tel­ně pat­ří zpí­vá­ní koled. Ty nej­zná­měj­ší čes­ké a morav­ské kole­dy sesbí­ral Pavel Maťátko a sesta­vil z nich stej­no­men­ný zpěv­ník.   

Ve vánoč­ním čase se ukrý­vá bohat­ství pra­sta­ré tra­di­ce. Nejen křes­ťan­ské, ale i té mno­hem star­ší, pohan­ské, sta­ro­slo­van­ské. Té, kte­rá byla pře­dá­va­ná po sta­le­tí z poko­le­ní na poko­le­ní. Její sou­čás­tí je i spo­leč­ný zpěv, kte­rý pat­ří ke všem slav­nost­ním chví­lím, tedy i k těm vánoč­ním. Kancionály, rorát­ní pís­ně a kole­dy jsou význam­nou sou­čás­tí čes­kých Vánoc.

Koledy v zpěv­ní­ku Pavla Maťátka jsou upra­ve­ny pro kla­vír a dopl­ně­ny akor­dy pro kyta­ru. Najdete zde napří­klad Rolničky, Narodil se Kristus Pán, Čas rados­ti, vese­los­ti, Nesem vám novi­ny, Pásli ovce Valaši, Půjdem spo­lu do Betléma, Slyšte, slyš­te, pastuš­ko­vé, Štědrej večer nastal, Kyrie elei­son, Štěstí, zdra­ví, pokoj sva­tý nebo oblí­be­nou Tichou noc, sva­tou noc.  O vizu­ál­ní strán­ku se posta­ra­la Kamila Skopová, kte­rá ke kaž­dé kole­dě při­da­la nád­her­nou drob­nou ilu­stra­ci.

Celé díl­ko půso­bí dojmem, jako by se autor sna­žil při­blí­žit kole­dy nejen dětem, ale i dospě­lým. Jako by chtěl do moder­ní­ho svě­ta při­nést závan sta­rých tra­di­cí. A to se mu poved­lo.

Hodnocení: 80%

 

Nejznámější čes­ké a morav­ské kole­dy

Autor: Pavel Maťátko

Ilustrace: Kamila Skopová

Vydáno: 2017, Grada

Počet stran: 64

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.

Janka Mišúnová

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *